Версия за печат

01135-2013-0010

BG-Банско: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101459450

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://pirin.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://pirin.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pirin.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Проучване, проектиране и изграждане на контролно-информационни пунктове (КИП-ове) на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”, х. “Пирин”, м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с. Брезница)”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Национален парк „Пирин”.
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Проучване, проектиране и изграждане на контролно-информационни пунктове (КИП-ове) на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”, х. “Пирин”, м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с. Брезница)”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45210000, 71240000, 71220000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Архитектурно проектиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

С настоящата обществена поръчка се цели проектиране, изграждане, включително и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на контролно-информационни пунктове (КИП-ове) на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”, х. “Пирин”, м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с. Брезница), на територията на Национален парк "Пирин". Изпълнителят се задължава да достави и монтира оборудване, съгласно посоченото в разработените и одобрени от Възложителя инвестиционни проекти, за всеки един обект.

Стойност, без да се включва ДДС
712748 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 7 000 / седем хиляди / лева, а участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % /един процент/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да бъде със срок на валидност със срок на валидност шест месеца след изтичане на най-дългия от предложените гаранционни срокове по договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 10 (десет) % от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на Договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. 1-во Междинно плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на приемане с констативен протокол на 1-ви междинен доклад за изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. 2-ро Междинно плащане в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на приемане с констативен протокол на 2-ри междинен доклад за изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4. Окончателно плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на строително-монтажните работи и приемане с констативен протокол на окончателния доклад за изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5. Преди окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на обектите за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички приложими документи, изискващи се по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ . 6. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строителните обекти. Основание за извършване на окончателното плащане е одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен протокол, придружен от необходимите документи. 7. Извършване на окончателно плащане е допустимо след представяне на: - цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности свързани с направените разходи; - приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, обр.19), подписан от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство на този етап. - фактура издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. - всички документи по ЗУТ за приемане на обектите и спазване на изискванията за тяхното съставяне. 8. Всички документи, свързани с плащанията по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъдат подписвани от Директора на Д „НП Пирин” или от друго, упълномощено от него лице. 9. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В тях трябва задължително да присъства следният текст: Разходът е финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, по проект № DIR-5113325-3-91 “Устойчиво управление на Национален парк “Пирин” и резерват “Тисата”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г., както и номера и дата на договора, по който е извършено плащане. Фактурата и приложеният към нея протокол трябва да съдържа подробна информация за извършената дейност - вид, количество и единична цена.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет за изпълнение на поръчката, посочен в документацията за участие в процедурата и в поле II. 2.1. от настоящото обявление.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците -юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени/копие заверено с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение-за всеки един член на обединението. При участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 4.Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. "а - д",ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 9.Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие; 10.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника); 11. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 отЗОП. Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1,т.1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката. Плик № 3–“Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Информация за оборота, сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Валидна застраховка "Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. 3. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти пета категория, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 700 000 лв. Под „сходни” с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по проектиране, изграждане и монтаж на сгради с дървена носеща конструкция и/или проектиране, изграждане и монтаж на сгради в защитени територии. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си. 2. Участниците трябва да притежават валидна заст-ка "Проф-на отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Нар. за условията и реда за задължително заст-не в проект-то и строи-то” (ДВ 17/2004) или екви-на заст-ка, съгласно нац. закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. Доказва се със: Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004). Важно !!! Проектантите, когато са на гражд. договор следва да притежават валидна към момента на подаване на офертата заст-ка проф-на отговорност за вреди, причинени на други участници в строит-то и/или на трети лица, вследствие на неправомерните им действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 и сл. от ЗУТ, която заст-ка проф-на отговорност е лична за всеки един проектант. Проектантите, когато са на трудов договор към съответното търговско дружество, участник в общест-та поръчка, следва да притежават валидна към момента на подаване на офертата заст-ка проф-на отговорност за вреди, причинени на други участници в строит-то и/или на трети лица, вследствие на неправомерните им действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 и сл. от ЗУТ, която заст-ка проф-на отговорност е сключена със самото юридическо лице (търговско дружество). В случай, че участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора се задължава да представи валидна застраховка "Професионална отговорност за проектант”, съгласно чл. 171 и сл. от ЗУТ за целия срок на строителството. В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на подизпълнители, изисканата Заст-ка „Проф-на отговорност” се представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизп-те, пряко ангажирани с упражняване на дейностите по осъществяване на проектиране. 3. Участниците трябва да притежават валидна заст-ка за „Проф-на отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти пета категория, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. Доказва се със: Заверено копие на валидна заст-телна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за проф-на отговорност в строителството. Продължава в раздел VI.2) Информация относно средства от европейския съюз.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на успешно изпълнените в рамките на последните пет години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, договори, сходни с предмета на поръчката с приложени препоръки към договорите; 2. Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец, копия на трудови/осигурителни книжки, копие на валидно удостоверение за съответната проектантска правоспособност, копия на дипломи и/или референции, и др. документи доказващи съответствието с изискванията на възложителя, декларация за ангажираност с изпълнение на договора от всеки един експерт, съдържаща се в автобиографията) 3. Валидни сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката (проектиране и строителство). 4. Списък на собствено или наето оборудване и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум два договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката договри следва да се разбират договори за проектиране, изграждане и монтаж на сгради с дървена носеща конструкция и/или проектиране, изграждане и монтаж на сгради в защитени територии. Участниците могат да посочат отделни договори свързани с проектиране, и изграждане и монтаж на сгради с дървена носеща конструкция и/или на сгради в защитени територии, в този случай участниците следва да имат изпълнени два договора за проектиране, и два договора за изграждане и монтаж на сгради с дървена носеща конструкция и/или на сгради в защитени територии. Участникът представя Списък-декларация на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, включително стойностите, датите и възложителите по договорите. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат следните задължителни реквизити: предмет на договора; стойност на договора; период на изпълнение на договора; дата на приключване на дейностите по договора; дали договора е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съотвества на изискването съобразно вида и дела на участието си. 2. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка. В екипа на участника трябва да бъдат включени най-малко следните експерти: 2.1. За проектантския екип: Проектант по част Архитектурна: Квалиф. и умения: Дипломиран архитект с образ. степен „магистър” или екв-на; Спец. проф. опит: Мин. 2 изп. дог-ра (обекта) за проектиране с предмет, сходен с предмета на поръчката, съгласно определението за сходни договори; Проектант по част Строит. конструкции: Квалиф. и умения: Дипломиран инженер с образ. степен „магистър”, спец-ст Строителство на сгради и съоръжения (ССС) или Промишлено и гражданско строителство (ПГС) или екв-на; Спец. проф. опит: Мин. 2 изп. договора (обекта) за проектиране на дървени конструкции и/или сгради с дървена носеща конструкция; Проектант по част ВиК: Квалиф. и умения: Дипломиран инженер с образов. степен „магистър”, спец-ст „Водоснабдяване и канализация” или екв.; Проектант по част ОВИ: Квалиф. и умения: Дипломиран инженер с образов. степен „магистър”, спец-ст инженер „Отоплителни, вентилационни, охладителни системи” или екв.; Проектант по част Електрически инсталации: Квалиф. и умения: Дипломиран инженер с образов. степен „магистър”, спец-ст „Ел. мрежи и системи, ел. инсталации” или еквивалента; Проектант по част Геодезия: Квалиф. и умения: Дипломиран инженер с образов. степен „магистър”, спец-ст „Геодезия” или екв.; Проектант по част Геология и Хидрогеология: Квалиф. и умения: Дипломиран инженер с образов. степен „магистър”, спец-ст „Геология и хидрогеология” или екв.; Всички експерти - проектанти предложени от участника следва да притежават специфичен професионален опит, както следва: Минимум 5 години практически опит в проектирането; Да притежават Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност, валидно за 2013 г. 2.2. За инженеро-технически състав, отговарящ за строително-монтажните работи: Ръководител на строежа - строит. инженер, инженер или архитект, както и лицата със средно образование с 4 год. курс на обучение и придобита проф. квалиф. в областите Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 30
Показател: Техническо предложение - Подпоказателите на показателя "Техническо предложение" са: Технологична последователност на строителните процеси – Т1 (тежест 30т.), Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2 (тежест 30 т), Предложена програма за мерки за опазване на околната среда – Т3 (тежест 20 т), Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т4 (тежест 20 т.); тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.10.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.10.2013 г.  Час: 11:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Продължение от поле III.2.2 - В случай, че участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора се задължава да представи валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти пета категория, за целия срок на строителството. В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на подизпълнители, изисканата Застраховка „Професионална отговорност в строителството” се представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на дейностите по осъществяване на строителено-монтажни работи.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Продължение от поле III.2.3 - "Архитектура и строителство" и "Техника" с професионален опит на позиция „ръководител на строеж“ или еквивалентна не по-малко от 5 (пет) години; Технически ръководители (2 бр.)- строителни инженери или строителни техници, с проф. квалиф., отговаряща на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ, с проф. опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) г.; Геодезист - инженер или строителен техник, с проф. опит по специалността не по-малко от 5 (пет) г.; Отговорник по контрола на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти влагани в строежите - инженер, с висше образование, с проф. опит като отговорник по контрол на качеството на изпълнение на строителството не по-малко от 5 (пет) г.; Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд - инженер, с висше образование, с проф. опит като отговорник по здравословни и безопасни условия на труд не по-малко от 5 (пет) г. 3. Участникът трябва да притежава внедрени системи за управление на качеството съгласно стандарта: ISO 9001:2008 или екв. и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или екв. Доказва се със: Сертиф-и за въведена система на упр-е на качеството ISO 9001:2008 или екв., ISO 14001:2004 за опазване на околн. среда или екв. – представят се заверени от участ. копия. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качест-то, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (проектиране и строителство). В случай, че участ. участва като обединение, коeто не е регист-нo като самостоят. юрид. лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на подизп-и, изисканите сертификати се представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизп-те, пряко ангажирани с упражняване на дейностите по проектиране и строителство. 4. Участникът трябва да разполага със собствено или наето оборудване и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число се изискват минимум наличието на следното оборудване: мобилен кран - 1 бр;, самосвал - 2 бр., багер - 1 бр., скеле - 1 бр., къртач - 2 бр., машина за лепене на ППР тръби - 1 бр., машина за лепене на ПЕВП тръби - 1 бр. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" http://pirin.bg/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://pirin.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.09.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ