Версия за печат

00143-2013-0039

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Светлан Събев, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 832980, E-mail: svetlan.sabev@evn.bg, Факс: 032 278502

Място/места за контакт: отдел Инфраструктура

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Георги Стойнов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818, Факс: 032 278502

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Абонаментно сервизно обслужване на климатици в сгради на „ЕВН България Електроразпределение” EАД, в региони: Пловдив, Стара Загора, Хасково и Бургас и в сградите на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: ЕВН България Електроразпределение ЕАД и ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Абонаментно сервизно обслужване на климатици в сгради на „ЕВН България Електроразпределение” EАД, в региони: Пловдив, Стара Загора, Хасково и Бургас и в сградите на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39717200

Описание:

Климатици

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно докуемнтацията за участие. Прогнозни стойности: За ЕВН България Електроразпределение ЕАД – 240 000,00 лв. За ЕВН България Топлофикация ЕАД – 30 000,00 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
270000 BGN
ІІ.2.2) Опции

- Едностранна опция от страна на Възложителя за удължаване относно срока на действие на договора с допълнителни 12 месеца - Едностранна опция от страна на Възложителя относно осъществяване на допълнителни услуги и доставки на материали и резервни части предмет на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят изисква гаранцията за добро изпълнение на договора, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, като неотменяема и безусловна банкова гаранция, със срок на валидност равен на срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на договора или като паричен депозит с посочения по-горе размер. В случай на представяне на гаранциите под формата на депозит, то той следва да бъде преведен по следната банкова сметка: За „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: IBAN : BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC : UNCRBGSF Респективно: За „ЕВН България Топлофикация” ЕАД Банка: ING Bank Н.A IBAN : BG87 INGB 9145 1002 4596 18 BIC : INGBBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (а) номера на процедурата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и „ЕВН България Топлофикация” ЕАД (б) типа гаранция - „гаранция за добро изпълнение”, както и (в) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за липса на обстоятелствата по за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а и 3, ал.5,т.2 от ЗОП; 2. Декларация за липса на обстоятелставата по по чл.47, ал. 1, т.1 и ал.2, т.5, ал. 5, т. 1 от ЗОП; 3. Декларация по чл. 56, ал. 1 т.11 и 12 от ЗОП; 4. Кандидатът да представи декларация, че използваните от него консумативи и препарати за извършването на дейността отговарят на Българското законодателство. 5. Кандидатът да представи декларация, че гарантира пълно спазване на техническите изисквания на съответните производители на климатици. 6. Кандидатът да представи декларация, че резервните части ще бъдат нови, нерециклирани и с гаранционен срок, не по-малък от 6 (шест) месеца, от датата на приемо-предавателния протокол. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставяне на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Кандидатът следва да притежава валидна към датата на подаване на заявлението застрахователна полица за застраховка "Обща гражданска отговорност" или "Професионална отговорност" за щети причинени на Възложителя или трети лица от дейностите по предмета на процедурата с лимит на не по-малко от 50 000,00 лв. за всяко едно събитие. Доказва се с предоставяне на заверени копия на валидни застрахователни полици. 2. Кандидатът трябва да е реализирал специализиран оборот от сервизно обслужване и поддръжка на климатици и/или климатични системи в размер на 270.000,00 лева, без ДДС за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.). Доказва се с предоставяне на копие на годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за последните три години, в случай, че същите не са публично достъпни, както и приложени заверени копия на договори, поръчки или друг релевантен доказателствен материал. 3. Кандидатът да представи минимум 3 (три) броя референции за добро изпълнение на договори през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.). Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставяне на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Кандидатът следва да притежава сертификат за извършване на проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи 3 кг. или повече флуорирани парникови газове, съдържащи 6 кг. или повече флуорирани парникови газове с херметични системи, които са етикетирани като такива, извличане, монтаж, поддръжка или сервизно обслужване. Доказва се с предоставяне на заверено копие на сертификата. 2. Кандидатът следва да притежава или да има не ограничен достъп по силата на сключен договор за наем, на поне една материално-техническа база. Доказва се с предоставяне на заверено копие на документ за собственост, валиден договор за наем или други документи доказващи правото за ползване. 3. Кандидатът следва да разполага минимум със следното оборудване за сервизна дейност - зарядна станция, канрати за фреон и други инструменти, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Доказва се с предоставяне на попълнена и подписана декларация съдържаща опис на оборудването. 4. Кандидатът следва да притежава или да има не ограничен достъп по силата на сключен договор за наем/лизинг най-малко с 4 (четири) МПС (автомобила, микробуса), от които единият високопроходим. Доказва се с предоставяне на заверени копия на документ за собственост и/или заверени копия на договори за наем/лизинг. 5. Кандидатът следва да разполага с персонал, на трудов договор, възлизащ мин. на 5 служители технически квалифициран персонал, които ще изпълняват дейностите по предмета на процедурата. Доказва се с предоставяне на справка за актуалното състояние на действащите във фирмата трудови договори, издадена от НАП, не по-рано от 30 дни от датата на подаване на Заявлението за участие и заверени копия от съответните валидни удостоверения за специалност и квалификация. 6. Кандидатът следва да разполага с минимум 1 (един) служител, на трудов договор, който ще извършва дейности свързани с проверки за херметичност, събиране и съхраняване на вещества, които нарушават озоновия слой, съгласно Чл. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Доказва се с предоставяне на заверени копия на документ за квалификация на лицата. 7. Кандидатът да разполага с въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или аналогична. Доказва се с предоставяне на заверени копия на валиден сертификат според въведената система за управление на качеството. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставяне на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

№ 155-ЕВН-12-СН-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.09.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан идентификационен номер на поръчката (IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2 Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 И BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.10.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАДРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ