Версия за печат

00188-2013-0013

BG-гр. Хисаря: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Хисаря, бул. "Ген. Гурко" №14, За: Асен Раданов Сурчев -зам. кмет на община, България 4180, гр. Хисаря, Тел.: 0337 62095, E-mail: zam-kmet@hisar.bg, Факс: 0337 62030

Място/места за контакт: бул. "Ген. Гурко" №14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hisar.bg.

Адрес на профила на купувача: www.hisar.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Открита процедура за избор на изпълнител с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“ и Обособена позиция 2: „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Паничери, Община Хисаря“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр.Хисаря
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата поръчка за ”Открита процедура за избор на изпълнител с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“ и Обособена позиция 2: „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Паничери, Община Хисаря“, има за предмет следните дейности: А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда. Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за всеки един от строежите, предмет на поръчката, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. З) Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация. И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ с цел осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите и съответствието на продуктите с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на строителния надзор. Пълното описание е посочено в техническото задание към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата поръчка за ”Открита процедура за избор на изпълнител с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“ и Обособена позиция 2: „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Паничери, Община Хисаря“, има за предмет следните дейности: А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда. Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за всеки един от строежите, предмет на поръчката, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. З) Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация. И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ с цел осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите и съответствието на продуктите с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на строителния надзор. Пълното описание е посочено в техническото задание към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
209990 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.06.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Община Хисаря: Банка „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF. 1.Гаранцията за участие в процедурата е в размер съответно: 1. За обособена позиция 1: 1 000.00 /хиляда /лева; 2. За обособена позиция 2: 1 000.00 /хиляда /лева. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Хисаря или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. !!! Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора за всяка от обособените позиции е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност 30 дни след датата на въвеждане в експлоатация на обекта. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Хисаря: Банка „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора. Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск. При внасяне на парична сума като гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва обществената поръчка, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е по договори с № 16/321/01232 и 16/321/01283 от 27.11.2012 г., за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР за периода 2007-2013г. , подкрепена от ЕЗФРСР. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Схема на плащане: Авансово плащане в размер на 30 (тридесет) % от ценовата оферта на определения изпълнител, съгласно сключения договор, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след сключване на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС, както и обезпечение за сумата под формата на запис на заповед за стойността на авансовото плащане с издател, представляващият участника и поемател възложителя; Окончателно плащане в размер на останалата част от договореното възнаграждение, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след след приемането на обектите съгласно ЗУТ и извършените от Изпълнителя дейности в изпълнение на договора и издаване на фактура от изпълнителя.Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото плащане. Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора. Изпълнителят следва да изпълни в пълен обем договорните си задължения по проведената обществена поръчка и след това Община Хисаря да му изплати стойността на изпълнените консултантски услуги.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа с нотариална заверка на подписите, с който е създадено обединението, съдържащо минимум следните клаузи, гарантиращи: • че всички членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора за обществената поръчка; • да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват бълг.или чуждестр. физ. или юрид. лица, включ. техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а предл.първо, т.3,т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника.Участникът следва да притежава валиден Лиценз за упражняване на стр-н надзор съгл. чл.166,ал.2 от ЗУТ и Наредба № 9/22.05.2001г. за лицензиране на лицата, упр. строителен надзор или да притежава издадено от Началникът на ДНСК и вписано в нарочен регистър Удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166,ал.2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25/03.12.2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инв.проекти и/или упражняване на строителен надзор, за лица регистрирани на територията на РБългария или екв. документ за чуждестр.лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икон. пространство.Участниците представят: 1. Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка, без посочване на данни относими към Плик№2 и Плик№3;2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от участника;3.Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция);4. Административни сведения за участника;5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл. чл.23 от ЗТР, когато участникът е юр. лице или ЕТ, съответно копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (за чуждестр. лице, съотв. документ се представя в офиц. превод). Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите оферти удостоверения за актуално състояние (за чуждестр. лица, документът се представя в офиц.превод). 6. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемането им;7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 б.“а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;9. Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, к. ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им;10. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо) с посoчване на вида и обема на работите, к. ще изпълнява, както и дела на участието му;11. Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП;12. Нот. заверено споразумение за създаване на обединение/консорциум (когато е приложимо);13. Списък на лицата в консорциума/обединението;14. Декларация от член на консорциума/обединението;15. Доказателства за изпълнение на изискванията за икон. и фин. съст-е на участника, съгласно условията на раздел ІІІ.2.2. от обявлението;16. Доказателства за техн. възможности и/или квалификация на участника, съгласно раздел ІІІ.2.3. от обявлението;17. Декларация за приемане условията на проекто-договора;18. Декларация свободен текст от участника, че е запознат, респективно незапознат с инвестиционния проект и строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност;19. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен;20. Нот.зав.пълномощно на лицето, упълн.да предст.участника в проц., ако е разл.от това по офиц.рег.19. Плик №2 - Техническо предложение и срок на изпълнение;21. Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансово си състояние, участникът следва да представи: • Обстоятелството се декларира със Справка по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП за всяка от обособените позиции и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията). • Обстоятелството се удостоверява с копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние по всяка от обособените позиции, както следва: • Участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по упражняване на строителен надзор, през последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер минимум на 240 000,00 лв (двеста и четиридесет хиляди лева). • Участникът следва да има сключена валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да е валидна минимум до определеният срок за подаване на офертите по настоящата процедура, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категориите строежи на обектите на поръчката. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификация, участниците следва да представят: • Обстоятелството се декларира със Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени договори за упражняване на строителен надзор през последните 3 години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания, следва да присъства в представения/-ите документ/-и. • Обстоятелството се доказва с представянето на валиден лиценз или съответно удостоверение за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г.,съответно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, придружени от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича преди 31.12.2014 г., участникът да представи декларация свободен текст, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за техническите възможности и/или квалификацията по всяка от обособените позиции, както следва: • Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите поне 3 /три/ договора за упражняване на строителен надзор. • Участникът следва да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор" /Приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г…..изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ или да притежава издадено от Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол и вписано в нарочен регистър Удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ (в редакцията му от Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г…. изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.), при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закон за устройство на територията, Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение – П1; тежест: 50
Показател: Техническо предложение – П2; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 16 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 16,00 лв. с ДДС, платими в касата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 14у гр. Хисаря всеки работен ден от 8.00 часо до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.10.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.10.2013 г.  Час: 11:00
Място

Общинска администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията по отварянето на офертите са публични и по време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с пълномощно с нотариална заверка на подписа, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

1.Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя http://www.hisar.bg от датата на изпращане на настоящото обявление.Участниците, които желаят, могат да я получат безплатно, като я изтеглят от посочения интернет адрес. 2.Датата, часа и мястото за отваряне и oповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.hisar.bg. 3.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството, и които са приложими към строителството; 4.Комплексната оценка (КО) по съответната обособена позиция се определя като сбор от оценките по посочените по-долу основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:КО = П1+П2;4.1. Ценово предложение – П1; Техническо предложение – П2 - Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б, Където: А. Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение; Б. Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение;5.Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторно упражняването на строителен надзор чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“
1) Кратко описание

Настоящата обособена позиция има за предмет следните дейности: А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда. Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за всеки един от строежите, предмет на поръчката, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. З) Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация. И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ с цел осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите и съответствието на продуктите с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на строителния надзор. Пълното описание е посочено в техническото задание към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Настоящата обособена позиция има за предмет следните дейности: А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда. Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за всеки един от строежите, предмет на поръчката, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. З) Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация. И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ с цел осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите и съответствието на продуктите с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на строителния надзор. Пълното описание е посочено в техническото задание към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
100300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 16

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Паничери, Община Хисаря“
1) Кратко описание

Настоящата обособена позиция има за предмет следните дейности: А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда. Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за всеки един от строежите, предмет на поръчката, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. З) Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация. И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ с цел осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите и съответствието на продуктите с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на строителния надзор. Пълното описание е посочено в техническото задание към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Настоящата обособена позиция има за предмет следните дейности: А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда. Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за всеки един от строежите, предмет на поръчката, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. З) Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация. И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ с цел осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите и съответствието на продуктите с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на строителния надзор. Пълното описание е посочено в техническото задание към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
109690 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 15