01135-2013-0009

BG-Банско: 26 - Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101459450

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pirin-np.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirin-np.com/.

Електронен достъп до информация: http://www.pirin-np.com/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 3 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 4 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)”, Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 5 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 6 – Изпълнение на Дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 7 – Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 8 – Изпълнение на Дейност № 1.4. „Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 26 (26 - Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 3 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 4 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)”, Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 5 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 6 – Изпълнение на Дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 7 – Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 8 – Изпълнение на Дейност № 1.4. „Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За обособена позиция № 1 - В изпълнение на поддейност № 1.1.1 – 1. Разработване на методика за използване на фотокапани за наблюдение на популацията на дива коза на територията на Национален парк „Пирин”. 2. Разработване и предоставяне на Дирекция НП „Пирин“ на специализирана база данни за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка. 3. Провеждане на обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа със специализираната база данни за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка. 4. Улов и поставяне на GPS-GSM нашийници 5 броя живи диви кози. 5. Провеждане на обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа с радиотелеметрично оборудване и GPS-GSM нашийници. За обособена позиция № 2 - В изпълнение на поддейност № 1.1.2 – 1. Подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида съгласно извършения литературен преглед, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа и на други места по света. 2. Разработване на методика за използване на фотокапани за наблюдение на популацията на дивата котка и други горски видове на територията на Национален парк „Пирин”. 3. Разработване на специализирана база данни в типизиран ГИС формат за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка. 4. Разработване на база данни в типизиран ГИС формат, съдържаща установените находища на вида в рамките на изпълнението на дейността. 5. Изготвяне на обобщен доклад, включващ резултатите от изследването, установените заплахи и изготвените препоръки за бъдещо управление на популацията на вида на територията на Национален парк „Пирин”. В изпълнение на подейност № 1.1.3 – 1. Подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида съгласно извършения литературен преглед, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа и на други места по света. 2. Разработване на методика за използване на фотокапани за наблюдение на популацията на златката и други горски видове на територията на Национален парк „Пирин”. 3. Разработване на специализирана база данни в типизиран ГИС формат за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка. 4. Разработване на база данни в типизиран ГИС формат, съдържаща установените находища на вида в рамките на изпълнението на дейността. 5. Изготвяне на обобщен доклад, включващ резултатите от изследването, установените заплахи и изготвените препоръки за бъдещо управление на популацията на вида на територията на Национален парк „Пирин”. Общото количесто или обем на поръчката за обособени позиции № 3, 4, 5, 6, 7 и 8 е посочено в раздел 3) "Количество или обем" от приложението за съответната обособена позиция.

Стойност, без да се включва ДДС
695700 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на, както следва: за обособена позиция № 1 - 300 лв. /триста лева/, за обособена позиция № 2 – 400 лв. /четиристотин лева/, за обособена позиция № 3 – 900 лв. /деветстотин лева/, за обособена позиция № 4 – 300 лв. /триста лева/, за обособена позиция № 5 – 1 400 лв. /хиляда и четиристотин лева/, за обособена позиция № 6 – 2 000 лв. /две хиляди лева/, за обособена позиция № 7 – 400 лв. /четиристотин лева/, за обособена позиция № 8 – 600 лв. /шестстотин лева/, а участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие, тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да е със срок на валидност 25 (двадесет и пет) работни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума, тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя, при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: (Приложимо за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6) 1. Авансово плащане в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената по договора се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на Договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Междинно плащане – след представяне на Междинен доклад до 07.07.2014 г., за работата, свършена от подписването на договора до 30.06.2014 г. Междинното плащане в размер 50 % (петдесет процента) от цената по договора се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с междинния доклад и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Окончателно плащане - окончателното плащане в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената по договора, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с окончателен двустранен констативен протокол, на качественото изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (Приложимо за обособени позиции № 7 и № 8) 1. Авансово плащане в размер на 15 % (петнадесет процента) от цената по договора се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на Договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Междинно плащане – след представяне на Междинен доклад до 07.07.2014 г., за работата, свършена от подписването на договора до 30.06.2014 г. Междинното плащане в размер 50 % (петдесет процента) от цената по договора се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с междинния доклад и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Окончателно плащане - окончателното плащане в размер на 35 % (тридесет и пет процента) от цената по договора, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с окончателен двустранен констативен протокол, на качественото изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците -юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени/копие заверено с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение-за всеки един член на обединението. При участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението; 4.Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.3 от настоящото обявление; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. "а - д",ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител, в случай, че е приложимо; 9.Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие; 10.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника); Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1,т.1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката. Плик № 3–“Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, подписан от участника, в оригинал, с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец, заверени от участника копия от трудови/осигурителни книжки, дипломи, референции и други документи, доказващи съответствието с изискванията на възложителя, както и декларация за ангажираност с изпълнението на настоящия договор, съдържаща се в автобиографията, подписана от всеки един експерт).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на съотвената обособена позиция . В екипа на участника трябва да има най-малко следните експерти: За обособена позиция № 1 - Експерт „№ 1” - 1 бр. Изисквания за образование, квалификация и опит : Образование – Магистърска или бакалавърска степен в областта на Биологията, Екологията, Горското стопанство или друга еквивалентна; Професионален опит - минимум 3 (три) години в областта на опазването на диви кози и участие в улова на диви кози – доказва се с референции и разрешително/и за улов; Опит в сходни дейности – работа по минимум 1 проект (или 1 договор) с предмет извършване на улов на диви кози. Експерт „№ 2” – 1 бр. Изисквания за образование, квалификация и опит : Образование – Магистърска или бакалавърска степен в областта на Биологията, Екологията, Горското стопанство или друга еквивалентна; Професионален опит - минимум 2 (две) години в областта на опазването и/или управлението на бозайници и участие в улова на диви кози – доказва се с референции и разрешително/и за улов; Опит в сходни дейности – работа по минимум 1 проект (или 1 договор) с предмет опазване и/или управление на дива коза. За обособена позиция № 2 - Експерт „№ 1” – 2 бр. Изисквания за образование, квалификация и опит : Образование - висше, в сферата на екологията, биологията или опазването на околната среда; Професионален опит - минимум 5 години опит в сферата на проучване и опазване на бозайниците; Опит в сходни дейности - работа по минимум 1 проект или договор свързан с поставяне и анализиране на данни от фотокапани; Теренен опит - работа по поне 1 проект/договор, свързан с проучване, опазване или управление на поне един вид от семейство Порове или семейство Котки. За обособена позиция № 3 - Експерт „№ 1” – 2 бр. Изисквания за образование, квалификация и опит : Образование – Магистърска или бакалавърска степен в областта на Биологията, Екологията, Горското стопанство или друга еквивалентна; Професионален опит - минимум 5 (пет) години в областта на опазването и/или управлението на популациите на застрашени/защитени видове птици; Опит в сходни дейности – работа по минимум 2 проекта (или договора) за изследване или опазване на застрашени/защитени видове птици. Участие в минимум един проект за изследване или опазване на глахаря (Tetrao urogallus) Експерт „№ 2” – 2 бр. Изисквания за образование, квалификация и опит : Образование – Магистърска или бакалавърска степен в областта на Биологията, Екологията, Горското стопанство или друга еквивалентна; Професионален опит - минимум 5 (пет) години в областта на опазването и/или управлението на застрашени/защитени видове птици; Опит в сходни дейности – работа по минимум 1 проект (или договор) за изследване или опазване на застрашени/защитени видове птици. За обособена позиция № 4 - Експерт „№ 1” – 4 бр. Изисквания за образование, квалификация и опит : Образование – Магистърска степен в областта на Биологията, Екологията, или друга еквивалентна; Професионален опит - минимум 5 (пет) години в областта на опазването и/или картирането на земноводни; Опит в сходни дейности – работа по минимум 1 проект (или 1 договор) с предмет опазването/управление/картиране на земноводни. За обособена позиция № 5 - Експерт № 1 – 2 бр. Изисквания за образование: Образование - Биологическо или еквивалентно образование (агрономство, горско стопанство, екология); Експерт № 2 – 1 бр. Изисквания за опит : Професионален опит - Минимум 5 (пет) години опит в областта на определяне и картиране на видове и природни местообитания и/или опазване на биологичното разнообразие. Експерт № 3 – 1 бр. Изисквания за опит : Професионален опит - Минимум 5 (пет) години опит в областта на ГИС технологии и обработване на пространствена информация; Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена; тежест: 30
Показател: Методология и организация за изпълнение на поръчката ; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.10.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.10.2013 г.  Час: 11:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Продължение от поле III.2.3 - За обособена позиция № 6 - Експерт № 1 – Специалист ихтиолог – 1 бр. Изисквания за образование, квалификация и опит: Образование – Магистърска степен в областта на ихтиологията и/или аквакултурите. Професионален опит – Минимум 5 години в областта на ихтиологията и/или аквакултурите. Опит в сходни дейности – Работа по минимум 1 проект (или 1 договор), свързан с балканската пъстърва.; Експерт № 2 – Теренни изследователи – 3 бр. Изисквания за образование, квалификация и опит: Образование – Бакалавърска степен в областта на ихтиологията и/или аквакултурите. Професионален опит – Минимум 2 години в областта на ихтиологията и/или опазването и управлението на рибните ресурси. Опит в сходни дейности – Работа по минимум 1 проект (или 1 договор), свързан с балканската пъстърва и/или управлението на рибните ресурси. За обособена позиция № 7 - Експерт № 1 – 2 бр. Изисквания за образование: Образование - Биологическо или еквивалентно образование (агрономство, горско стопанство, екология); Експерт № 2 – 1 бр. Изисквания за опит: Професионален опит - Минимум 5 (пет) години опит в областта на определяне запаси от лечебни растения, мониторинг и картиране на видове и природни местообитания, опазване на биологичното разнообразие.; Експерт № 3 – 1 бр. Изисквания за опит: Професионален опит - Минимум 5 (пет) години опит в областта на ГИС технологии и обработване на пространствена информация; За обособена позиция № 8 - Експерт № 1 – 3 бр. Изисквания за образование: Образование - Биологическо или еквивалентно образование (агрономство, горско стопанство, екология); Експерт № 2 – 1 бр. Изисквания за опит: Професионален опит - Минимум 5 (пет) години опит в областта на фитоценологията, определяне и картиране на природни местообитания, опазване на биологичното разнообразие.; Експерт № 3 – 1 бр. Изисквания за опит: Професионален опит - Минимум 5 (пет) години опит в областта на определяне на биопродуктивност и/или планиране, осъществяване и контрол на пашата. В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция то следва да предложи различни експерти за изпълнение на дейностите по отделните обособени позиции. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискванията посочени по-горе се прилагат за обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискванията съобразно вида и дела на участието си. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" www.pirin.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://www.pirin-np.com/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъде изпълнена дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа

3) Количество или обем

В изпълнение на поддейност № 1.1.1 – 1. Разработване на методика за използване на фотокапани за наблюдение на популацията на дива коза на територията на Национален парк „Пирин” . 2. Разработване и предоставяне на Дирекция НП „Пирин“ на специализирана база данни за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка. 3. Провеждане на обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа със специализираната база данни за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка. 4. Улов и поставяне на GPS-GSM нашийници 5 броя живи диви кози. 5. Провеждане на обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа с радиотелеметрично оборудване и GPS-GSM нашийници.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
36375 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат изпълнени дейности № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа

3) Количество или обем

В изпълнение на поддейност № 1.1.2 – 1. Подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида съгласно извършения литературен преглед, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа и на други места по света. 2. Разработване на методика за използване на фотокапани за наблюдение на популацията на дивата котка и други горски видове на територията на Национален парк „Пирин”. 3. Разработване на специализирана база данни в типизиран ГИС формат за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка. 4. Разработване на база данни в типизиран ГИС формат, съдържаща установените находища на вида в рамките на изпълнението на дейността. 5. Изготвяне на обобщен доклад, включващ резултатите от изследването, установените заплахи и изготвените препоръки за бъдещо управление на популацията на вида на територията на Национален парк „Пирин”. В изпълнение на подейност № 1.1.3 – 1. Подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида съгласно извършения литературен преглед, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа и на други места по света. 2. Разработване на методика за използване на фотокапани за наблюдение на популацията на златката и други горски видове на територията на Национален парк „Пирин” . 3. Разработване на специализирана база данни в типизиран ГИС формат за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка. 4. Разработване на база данни в типизиран ГИС формат, съдържаща установените находища на вида в рамките на изпълнението на дейността. 5. Изготвяне на обобщен доклад, включващ резултатите от изследването, установените заплахи и изготвените препоръки за бъдещо управление на популацията на вида на територията на Национален парк „Пирин”.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
47600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат изпълнени дейности № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа

3) Количество или обем

В изпълнение на подейност № 1.1.4 – 1. Подготовка на база данни, съдържаща научни и технически публикации за глухаря. 2. Подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида в различни части на Европа, където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа. 3. Подготовка на доклад за лимитиращите фактори за популацията на глухаря, обобщаващ събраната чрез провеждане на анкети информация. 4. Мерки за ограничаване на бракониерството – провеждане на не по-малко от 5 броя акции в райони с токовища по време на размножителния сезон на вида. 5. Извършване на ГИС хабитатно моделиране на подходящите местообитания за местообитанията на вида и определяне на най-важните зони важни за опазване на видовете. 6. Подготовка на обобщен доклад включващ резултатите от изследванетои препоръки за бъдещо управление на популацията на вида и подобряване качеството на местообитанията му на територията на Национален парк „Пирин”. В изпълнение на подейност № 1.1.5 – 1. Подготовка на база данни, съдържаща научни и технически публикации за лещарката. 2. Подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида в различни части на Европа, където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа. 3. Подготовка на база данни, съдържаща установените находища на вида в рамките на изпълнението на дейността в ГИС формат. 4. Извършване на изследване на плътността и гнездовия успех на вида в избрани територии с висока плътност. 5. Подготовка на обобщен доклад включващ резултатите от изследването и препоръки за бъдещо управление на популацията на вида и подобряване качеството на местообитанията му на територията на Национален парк „Пирин”. В изпълнение на подейност № 1.1.6 – 1. Подготовка на база данни, съдържаща научни и технически публикации за трипръстия кълвач. 2. Подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида в различни части на Европа, където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа. 3. Подготовка на база данни, съдържаща установените находища на вида в рамките на изпълнението на дейността в ГИС формат. 4. Извършване на изследване на плътността и гнездовия успех на вида в избрани територии с висока плътност. 5. Подготовка на обобщен доклад включващ резултатите от изследването и препоръки за бъдещо управление на популацията на вида и подобряване качеството на местообитанията му на територията на Национален парк „Пирин”. В изпълнение на подейност № 1.1.7 – 1. Подготовка на база данни, съдържаща научни и технически публикации за белогръб кълвач. 2. Подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида в различни части на Европа, където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа. 3. Подготовка на база данни, съдържаща установените находища на вида в рамките на изпълнението на дейността в ГИС формат. 4. Извършване на изследване на плътността и гнездовия успех на вида в избрани територии с висока плътност. 5. Подготовка на обобщен доклад включващ резултатите от изследването и препоръки за бъдещо управление на популацията на вида и подобряване качеството на местообитанията му на територията на Национален парк „Пирин”. Продължава в поле 5) "Допълнителна информация"

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
95575 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на подейност № 1.1.10 – 1. Подготовна на база данни, съдържаща научни и технически публикации за пернатонога кукумявка. 2. подготовка на доклад, описващ основните заплахи за вида в различни части на Европа, където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа.. 3. Подготовка на база данни, съдържаща установените находища на вида в рамките на изпълнението на дейността в ГИС формат. 4. Извършване на изследване на храната на вида, чрез събиране и анализиране на погадки. 5. Поставяне на 30 броя къщички (изкуствени гнездилки) в добри и субоптимални местообитания (млади гори) местообитания за вида и изследване на гнездовия успех. 6. Подготовка на обобщен доклад включващ резултатите от изследването и препоръки за бъдещо управление на популацията на вида и подобряване качеството на местообитанията му на територията на Национален парк „Пирин”.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)”, Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат изпълнени дейности № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)”, № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа

3) Количество или обем

В изпълнение на подейност № 1.1.8 – 1. Разработване на методика за картиране на вида на територията на НП „Пирин“ и начините за събиране на необходимата екологична и биологична информация. 2. Предоставяне на администрацията на НП „Пирин“ суровите материали, получени в хода на изпълнението на дейността: попълнени полеви формуляри от посещенията на терен, протоколи от посещения на администрацията, както и снимков и картен материал. 3. Разработване и предоставяне на администрацията на НП „Пирин“ на база данни, съдържаща вектовен ГИС слой с UTM квадрати 10х10 км с литературни находища, векторен ГИС слой с точни X Y координати на реалните наблюдения на индивиди на терен, и векторен ГИС слой с посетените маршрути. 4. Подготовка на доклад, включващ резултатите от изследването, установените заплахи и препоръки за бъдещо управление на популацията на територията на Национален парк „Пирин”. В изпълнение на подейност № 1.1.9 – 1. Разработеване на методика за картиране на вида на територията на НП „Пирин“ и начините за събиране на необходимата екологична и биологична информация. 2. Предоставяне на администрацията на НП „Пирин“ суровите материали, получени в хода на изпълнението на дейността: попълнени полеви формуляри от посещенията на терен, протоколи от посещения на администрацията, както и снимков и картен материал. 3. Разработване и предоставяне на администрацията на НП „Пирин“ на база данни, съдържаща вектовен ГИС слой с UTM квадрати 10х10 км с литературни находища, векторен ГИС слой с точни X Y координати на реалните наблюдения на индивиди на терен, и векторен ГИС слой с посетените маршрути. 4. Подготовка на доклад, включващ резултатите от изследването, установените заплахи и препоръки за бъдещо управление на популацията на територията на Национален парк „Пирин”.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35900 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат изпълнени дейности № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”,№ 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа

3) Количество или обем

В изпълнение на подейност № 1.1.11 – 1. Подготовка на доклад за разпространението на жълтата тинтява в НП “Пирин”; 2. Изработване на цифрова карта на находищата в ГИС; 3. Подготовка на методика за оценка на природозащитното състояние на жълтата тинтява в НП “Пирин”; 4. Подготовка на доклад, включващ подробна информация за състоянието на популациите на жълтата тинтява в НП “Пирин”; 5. Подготовка на доклад с препоръки за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на вида; 6. Подготовка на идейни проекти за дългосрочни практически дейности, в това число и по необходимост по възстановяване на унищожени находища на видовете; 7. Подготовка на доклад с извършени природозащитни дейности. В изпълнение на подейност № 1.1.12 – 1. Подготовка на доклад за разпространението на мечо грозде в НП “Пирин”; 2. Изработване на цифрова карта на находищата в ГИС; 3. Подготовка на методика за оценка на природозащитното състояние на мечо грозде в НП “Пирин”; 4. Подготовка на доклад, включващ подробна информация за състоянието на популациите на мечо грозде в НП “Пирин”; 5. Подготовка на доклад с препоръки за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на вида; 6. Подготовка на идейни проекти за дългосрочни практически дейности, в това число и по необходимост по възстановяване на унищожени находища ; 7. Подготовка на доклад с извършени природозащитни дейности; В изпълнение на подейност № 1.1.13 – 1.Подготовка на доклад за разпространението на златовръха в НП “Пирин”; 2. Изработване на цифрова карта на находищата в ГИС; 3. Подготква на методика за оценка на природозащитното състояние на златовръха в НП “Пирин”; 4. Подготовка на доклад, включващ подробна информация за състоянието на популациите на златовръха в НП “Пирин”; 5. Подготовка на доклад с препоръки за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на вида; 6. Подготовка на идейни проекти за дългосрочни практически дейности, в това число и по необходимост по възстановяване на унищожени находища ; 7. Подготовка на доклад с извършени природозащитни дейности.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
142360 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.10.2014 г. Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на Дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъде изпълнена дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа

3) Количество или обем

В изпълнение на поддейност № 1.2. – 1. Изграждане на 20 броя прагове, преграждащи речното течение с цел подобряване на местообитанията на балканската пъстърва на територията на НП „Пирин”; 2. Производство и закупуване на зарибителен материал; 3. Извършване на еднократно зарибяване през лятото на 2014 г.; 4. Разработване на методика за отчитане на успеваемостта от зарибяването и прилагането й преди крайният срок за изпълнение на дейността.; 5. Оценка на състоянието на балканската пъстърва на територията на НП „Пирин”, проучване на негативно влияещите фактори и изготвяне на препоръки за бъдещо управление на популацията.; 6. Провеждане на теоретично и практическо обучение на експерти, работещи в Дирекцията на НП „Пирин”;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
232000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъде изпълнена дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа

3) Количество или обем

В изпълнение на поддейност № 1.3. – 1. Анализ на наличната информация за хорологията и ресурсите на лечебните растения в НП Пирин; 2. Подготовка на списък с лечебни растения с ресурсен потенциал; 3. Изработка на дигитална карта на находищата на лечебните растения с ресурсен потенциал; 4. Подготовка на доклад с характеристика на типовете съобщества, елементи на които са ценопопулациите на лечебните растения; 5. Събиране на подробна информация за състоянието на находищата на лечебните растения; методика за оценка на експлоатационния потенциал/продуктивността на запасите; 6. Подготовка на доклад с режими за ползване; 7. Подготовка на методика за мониторинг на състоянието на находищата на лечебните растения; 8. Разработване и попълване на формуляр за данните от инвентаризацията и бъдещия мониторинг; 9. Категоризиране на инвентаризираните находища според приложените в техническата спецификация критерии за стопанска ценност; 10. Създаване на база данни и изготвяне на цифрови модели на находищата; 11. Изработка на тематични карти за лечебните растения с нанесени находищата на видовете; 12. Анализ на очакваното влияние на ползването на лечебните растения върху природозащитното състояние на природните местообитания и консервационния статус на растителните съобщества;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
43300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.10.2014 г. Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на Дейност № 1.4. „Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъде изпълнена дейност № 1.4. „Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90722000

Описание:

Възстановяване на околната среда

3) Количество или обем

В изпълнение на поддейност № 1.4. – 1. Подготовка на доклад с подробна характеристика на местообитания 6150 и 6170 на територията на НП „Пирин” в горепосочените паркови района; 2. Подготовка на доклад с оценка на природозащитното състояние и евентуални препоръки за поддържане и подобряване, в т.ч. и чрез паша; 3. Подготовка на план за паша вкл. оценка на продуктивността; 4. Изработка на цифрова карта на участъците, определени за паша и прокари, на водоизточниците и др, на синтаксоните (асоциации и съобщества), които принадлежат към природни местообитания 6170 и 6150; 5. Подготовка на препоръки за устойчиво управление на местообитания 6150 и 6170 на територията на НП „Пирин; 6. Подготовка на доклад с извършени природозащитни дейности (при необходимост от такива; 7. Разработванена система за мониторинг; 8. Оценка на възможността за осъществяване на паша в алтернативни участъци.; 9. Съставяне и реализация на План за моделно извършване на практически дейности за поддържане или подобряване природозащитното състояние на местообитания 6150 и 6170, включително паша (при необходимост) (в т.ч.осигуряване на водоизточници, закупуване на електропастири, изграждане на огради, заплати за пастири в срока на изпълнението на проекта и др. дейности, предвидени в плана).

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
62590 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.10.2014 г.