Версия за печат

00277-2013-0020

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

''Топлофикация София" ЕАД, ул. "Ястребец" 23 Б, За: инж. Радослав Панчев, Република България 1680, София, Тел.: 02 9732856, E-mail: r_panchev@abv.bg, Факс: 02 9732852

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toplo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.toplo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Обследване на комини №1 – 4” в ТР „София Изток”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Обследване на комини №1 – 4” в ТР „София Изток” Изпълнението на поръчката включва обследването на комини от №1 4 с височина Н=120м. Необходимо е да се извършат следните мероприятия: - Проучване на наличната конструктивна документация; - Проучване на експлоатационните условия при които са работили комините; - Визуален външен оглед на бетоновата повърхност на тялото на комините, стълбите, площадките, гръмоотводи, осветление и шапки; - Визуален вътрешен оглед за установяване състоянието на тухлената зидария и вземане на пробни образци от тухлите и разтвора; - безразрушително изпитване за определяне вероятната якост на натиск на бетона; - Оглед на шапката на комина; - Вземане на пробни ядки за установяване техническото състояние на бетона; - Вземане на проби от топлоизолацията за установяване на техническото и състояние; - Лабораторни изследвания на бетона, тухлите, разтвора, стоманата и изолацията. Резултатите от обследването да бъдат представени на български език, на хартиен носител (3 броя) и на електронен носител (1 брой). Заключенията от оценката на техническото състояние на комините, ще бъдат използвани (при необходимост) за бъдещи ремонтни дейности по съоръженията.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71324000

Описание:

Услуги по оценка на състояние

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие е в размер на 800 лв. (осемстотин лева) . Гаранцията за участие в открита процедура трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.гаранция за участие под формата на парична сума: - платена в касата на Централно управление, ет. 1, стая 105; - платена в Банка: „Корпоративна ТБ” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация - София” ЕАД:банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF; 2.оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (Приложение № 4). Независимо от формата на представяне, гаранцията за участие трябва да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат, усвояват и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 1.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи в оригинал гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. 2.Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платена в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105 или в банка „Корпоративна ТБ” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация - София „ ЕАД:банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF; 2.оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение № 4 към договора) и със срок на валидност, посочен в проекта на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, освобождава и/или усвоява в съответствие с условията на проекто-договора. Възложителят може да изисква от участника, определен за изпълнител, и други гаранции за изпълнението на договора, когато това е предвидено в нормативен акт. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Всички плащания се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на документите, упоменати в договора, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа документите, посочени в чл. 56 от ЗОП и в документацията за участие, а именно:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”:Оферта, изготвена по образец, подписана и подпечатана от участника. Участникът представя толкова образци, за колкото позиции представя предложение;Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;Информационен лист на участника, подписан и подпечатан;Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ, а когато участник е ФЛ – нотариално заверено копие от документ за самоличност. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. От представените документи следва да е видна информацията по отношение на лицата, които представляват дружеството (вкл. за прокуристите) и начина на представителство.Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или заверено копие от документ, удостоверяващ паричен превод за гаранция за участие;Заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, както и за техническите им възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в допълнителните изисквания към документацията.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образец от документацията;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП и чл. 47, ал. 5, т. 2, във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образец от документацията;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по образец от документацията;Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвена по образец от настоящата документация. Когато участникът предвижда подизпълнител, декларация за съгласие се попълва и от него, по образец;Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 4, 8, 9, 10, 11, 12 се представят за всеки от тях, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Оригинал или заверено копие от документ за закупена документация, с дата до определения в Обявлението за обществената поръчка краен срок;Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Нотариално заверено пълномощно на лица, подписали офертата,ако нямат представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние.Плик 2: „Предложение за изпълнение на поръчката”.Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката”. Срок за изпълнение на поръчката, който следва да бъде посочен в образец „Предложение за изпълнение на поръчката”;Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се в съответствие с Техническите спецификации за изпълнение на поръчката, като участникът трябва да опише своята организация и методология за изпълнение на обществената поръчка;График за изпълнение на поръчката по образец;Протокол за посещение на обекта по образец; Други документи.Проект на договор - подписан и подпечатан от участника.График.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”;Предлагана цена по образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците: 1.1.Участникът да има реализирани приходи от договори за услуги, сходни с предмета на обществената поръчката (Обследване на стоманобетонни конструкции на енергийни обекти), за последните 3 (три) финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) на обща стойност не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева; За доказване на икономическото и финансовото си състояние по чл. 50 от ЗОП, участниците представят следните документи: Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката (Обследване на стоманобетонни конструкции на енергийни обекти) за последните 3 (три) финансови години /2010г., 2011г. и 2012г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците. 1. 1.1. Участникът да има внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция; 1.2. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалент, издаден от акредитирана институция; 1.3. Участникът да има внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквивалент, издаден от акредитирана институция. 1.4. Участникът да има минимум трима свои специалисти притежаващи правоспособност за работа по алпийски способ /Сертификат, издаден от „АРАС” или еквивалентна организация/; 1.5. Участникът да е изпълнил най-малко 3 (три) договора за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка (Обследване на стоманобетонни конструкции на енергийни обекти) за последните 3 (три) години (2010г., 2011г. и 2012г.); За доказване на техническите си възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, участниците представят следните документи: 1.Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент на участника, издаден от акредитирана институция ; 2. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалент на участника, издаден от акредитирана институция ; 3. Заверено копие на сертификат за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквивалент, издаден от акредитирана институция. 4. Заверени копия на сертификати за работа по алпийски способ, издадени от „АРАС” /Асоциация на работещите по алпийски способ/ или еквивалентна организация за минимум 3 /трима/ специалисти. 5. Декларация, съдържаща списък на договори за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка (Обследване на стоманобетонни конструкции на енергийни обекти) за последните 3 (три) години (2010г., 2011г. и 2012г.), съгласно Приложение № 5

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: Предлагана обща цена за изпълнение на услугата; тежест: 90
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

1. Цената на документацията за участие е в размер на 20 (двадесет) лева без ДДС и може да бъде заплатена, както следва: 1.1. по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – „Корпоративна ТБ” АД, IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF за превод в лева. 1.2. или парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул.„ Ястребец” № 23Б, ет.1, ст. 105. 2. Документацията за участие се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД - ул. „Ястребец” № 23Б, стая 231, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, срещу представен документ за платената цена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Ястребец" 23 Б, ст. 412

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ