Версия за печат

00991-2013-0005

BG-гр.Ловеч: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К" АД - гр. Ловеч, ул."Райна Княгиня" Nо 1-А, За: Марина Бороджиева, Рeпублика България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651142, E-mail: m.borodjieva@wss-lovech.bg, m.borodjieva@gmail.com, Факс: 068 651113

Място/места за контакт: "В и К" АД - гр. Ловеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wss-lovech.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.wss-lovech.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"В и К" АД - гр. Ловеч, ул."Райна Княгиня" Nо 1-А, За: Калинка Николова, Република България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651112

Място/места за контакт: стая № 204 деловодство на "ВиК" АД, гр.Ловеч

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на спирателна и регулираща арматура за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи за питейна вода”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя до централна складова база на „В и К” АД - в гр. Ловеч, ул.”Баховско шосе” или до складовите бази на Възложителя – в гр. Луковит, гр. Тетевен, гр. Ябланица и гр. Угърчин - определени в предварителната писмена заявка за доставка на стоките.
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е с наименование „Доставка на спирателна и регулираща арматура за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи за питейна вода” и включва 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1- „Доставка на спирателна и друга регулираща арматура за водопроводи – спирателни кранове, пожарни хидранти, регулиращи вентили, въздушници, филтри, възвратни клапи, механични връзки и фасонни части от сферографитен чугун“; Обособена позиция № 2: „Доставка на механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи“; Обособена позиция №3 – „Доставка на аварийни скоби механични за ремонт на подземно положени напорни водопроводни тръби от стомана, чугун, азбестцимент и PEHD с размери от DN 15 до DN 250 и номинални налягания PN 6, PN 10 и PN 16“;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1- „Доставка на спирателна и друга регулираща арматура за водопроводи – спирателни кранове, пожарни хидранти, регулиращи вентили, въздушници, филтри, възвратни клапи, механични връзки и фасонни части от сферографитен чугун“ - видовете продукти са общо - 211 бр. обединени по технически параметри в 14 групи; Обособена позиция № 2: „Доставка на механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи“ - видовете продукти са общо - 108 бр. обединени по технически параметри в 6 групи; Обособена позиция №3 – „Доставка на аварийни скоби механични за ремонт на подземно положени напорни водопроводни тръби от стомана, чугун, азбестцимент и PEHD с размери от DN 15 до DN 250 и номинални налягания PN 6, PN 10 и PN 16“ - видовете продукти са общо - 25 бр. обединени по технически параметри в 1 група. Количеството и видовете стоки предмет на доставка са съобразно нуждите на Възложителя в рамките на осигурените от него средства за срока на договора

Прогнозна стойност без ДДС
118000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не предвижда представяне на гаранция за участие. Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение – в размер на 2% от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се представят в една от следните форми: - Парична сума внесена в касата на “В и К” АД, гр. Ловеч (адрес гр. Ловеч, ул.”Райна Княгиня” № 1-А, стая № 206) или по сметката на Възложителя: Бенефициент: „В и К” АД – гр. Ловеч; Банка: „Първа Инвестиционна Банка”АД - клон Ловеч; IBAN: BG30 FINV 9150 1015 7885 33 BIC: FINV BGSF и представяне на документ оргинал или копие. - Банкова гаранция в полза на „В и К” АД - гр. Ловеч, оригинал, безусловна и неотмeняема, обхваща целия срок на действие, както следва: Начален срок: не - по късен от датата на сключване на договора и краен срок: не по - ранен от крайния срок на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно разпоредбите на чл. 63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства. Начин на плащане - Заплащането на всяка отделна доставка се извършва от Възложител в лева, чрез банков превод по сметката на Изпълнителя в срока предложен от Него, след постъпването на стоките в складовете на Възложителя, въз основа на надлежно издадени и представени от Изпълнителя оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срок на плащане – участниците предлагат в документа „Предлагана цена“ разсрочено плащане в дни на всяка отделна доставка. Участниците могат да предложат разсрочено плащане – до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издадена от Изпълнителя оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, но така определеният участник следва да спазва разпоредбата на чл.49 от ППЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Оферта - образец, оригинал; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника -образец, оригинал; 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата процедурата - оригинал, (представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия или представлявания участника, а от изрично упълномощен негов представител; 4.Регистрационни документи на участника: Копие на документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ;Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено, като документът бъде преведен на български език в официален превод по смисъла на §1, т.16а от ЗОП (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);Копие от документ за самоличност, ако участникът е физическо лице. 5.Административни данни – образец, оригинал; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б.“а-д“ от ЗОП - примерен образец, оригинал; 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - примерен образец, оригинал; 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - примерен образец, оригинал; 9.Декларация за участие на подизпълнители - образец, оригинал; 10.Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедурата – образец, оригинал /ако е приложимо/; 11.Документ за създаване на обединение за участие в процедурата /ако е приложимо/ представя се в случай, че участва обединение, което не е юридическо лице – оригинал или нотариално заверено копие; 12. Документ, от който да е видно, че участника има право да предлага изделията по съответната обособена позиция (представя се при условие, че участника е различен от производителя)- свободен текст, оригинал или заверено копие; 13.Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката - съгласно т.III.2.3 от обявлението; 14.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - образец, оригинал; 15.Декларация за срока на изпълнение на поръчката – образец, оригинал; 16.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец, оригинал: 16.1.Технически предложения за изпълнение на поръчката по Техническа спецификация № 1 /ОП№ 1/ – таблици - образец, оригинал; 16.2.Технически предложения за изпълнение на поръчката по Техническа спецификация № 2 /ОП№ 2/ – таблици - образец, оригинал; 16.3.Технически предложения за изпълнение на поръчката по Техническа спецификация № 3 /ОП№ 3/ – таблици - образец, оригинал; 17.Предлагана цена – образец, оригинал; с приложени: 17.1.Ценова таблица по ОП№ 1 - по образец, оригинал; 17.2.Ценова таблица по ОП№ 2 - по образец, оригинал; 17.3.Ценова таблица по ОП№ 3 - по образец, оригинал; От участие в процедурата се отстранява участник при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1, б.“а-д“,т.2, т.3 от ЗОП и чл.47, ал. 5 от ЗОП. Участник, който представи оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията и изискванията за участие и провеждане на тази процедура описани в документацията за участие се отстранява от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се предвиждат.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя; Минимално изискване: Обхватът на сертификатите да има отношение към предмета на поръчката на съответната обособена позиция, за която участника участва и да е в срок на валидност. 2. Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент на участника; Минимално изискване: Обхватът на сертификатите да има отношение към предмета на поръчката на съответната обособена позиция, за която участника участва и да е в срок на валидност. 3. Валиден сертификат за съответствие с всички приложения към него – издаден съгласно „Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни продукти” (обн. ДВ 106/2006 г). Минимално изискване: Обхватът на сертификатите да има отношение към предмета на поръчката на съответната обособена позиция, за която участника участва. 4. Валиден сертификат на производителя на стоките за използването на инсталация за нанасяне на епоксидно прахово покритие, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството за Обособена позиция № 1 (Документът се представя само за Обособена позиция № I ); Миниимално изискване: Обхватът на сертификатите да има отношение към предмета на поръчката по Обособена позиция № 1; 5. Валиден сертификат, удостоверяващ, че продуктите са с епоксидно прахово покритие дебелина на слоя - мин. 250 m, издадени от акредитирани институции или агенция за управление на качеството за Обособена позиция № 1 (Документът се представя само за Обособена позиция № I ); Миниимално изискване: Обхватът на сертификатите да има отношение към предмета на поръчката по Обособена позиция № 1; 6. Каталози на български език или ако в оригинал езикът е различен от български, придружени с превод на български език, с техническите данни на продуктите по съответните обособени позиции; Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, изисканите сертификати по т.1, 2, 3, 4, 5 касаещи съответната обособена позиция се представят за участници в обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.10.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на „В и К” АД – гр. Ловеч, ул.„Райна Княгиня” № 1-А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (пълномощното се представя на комисията и остава за Възложителя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала” подпис и мокър печат на участник), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертие и действията на комисията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганата цена. Информация относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, Комисията ще оповестени публично само в интернет страницата на „В и К”АД, гр. Ловеч на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg, (Рубрика – Обществени поръчки- Профил на купувача/Процедури по ЗОП/съответната поръчка).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата е безплатна, като се предоставя пълен достъп до нея по електронен път на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg, /Рубрика – Обществ. поръчки- Профил на купувача /Процедури по ЗОП/съответната поръчка. Разясненията на Възложителя по документацията ще бъдат своевременно публично оповестени в интернет страницата на „ВиК” АД, гр.Ловеч на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg, /Рубрика – Обществ.поръчки- Пр-л на к-ч/Процедури по ЗОП/ съответната поръчка. Критерий за оценка на офертите: „Най - ниска предложена цена“.За целите на оценката на настоящата процедура за „цена” на участника се счита получената от него оценка К по съответната обособ. позиция. На първо място се класира офертата на участника, получил най- висока оценка К по съответната обособ. п-ция; Обособена позиция № 1: К = 16.25%*К1+ 2.50%*К2 +3.75%*К3+ 2.50%*К4+ 12.50%*К5 +10.00%*К6+ 2.50%*К7 +15.00%*К8+ 5.00%*К9+ 2.50%*К10 +2.50%*К11+ 5.00%*К12 +5.00%*К13 +15.00%*К14; където: К1 – е средноаритметична оценка /СО/ от оценките на продуктите от гр.I от Ценова табл.№1 – с тежест 16.25% в К;К2 - е СО от оценките на продуктите от гр. II от Цен. табл.№1 – с тежест 2.50% в К;К3 - е СО от оценките на продуктите от гр. III от Цен. табл.№1 - с тежест 3.75% в К;К4 - е СО от оценките на продуктите от гр.IV от Цен.табл.№1– с тежест 2.50% в К;К5 - е СО от оценките на продуктите от гр.V от Цен.табл.№1 – с тежест 12.50% в К;К6 - е СО от оценките на на продуктите от гр. VI от Цен.табл.№1 – с тежест 10.00% в К; К7 - е СО от оценките на продуктите от гр. VIІ от Цен.табл.№1 - с тежест 2.50% в К; К8 - е СО от оценките на продуктите от гр. VIІІ от Цен.табл.№1 – с тежест 15.00% в К; К9 - е СО от оценките на продуктите от гр. ІХ от Цен.табл.№1 - с тежест 5.00%в К; К10 - е СО от оценките на продуктите от гр. Х от Цен.табл.№1 с тежест 2.50% в К;К11 - е СО от оценките на продуктите от гр. ХІ от Цен.табл.№1 с тежест 2.50% в К; К12 - е СО от оценките на продуктите от гр. ХІІ от Цен.табл.№1 с тежест 5.00% в К; К13 - е СО от оценките на продуктите от гр. ХІІІ от Цен.табл.№1 с тежест 5.00% в К;К14 - е СО от оценките на продуктите от гр. ХІV от Цен.табл.№1 с тежест 15.00% в К; Средноаритм. оценка /СО/ от оценките на продуктите се изчислява като сбора от оценките на съответните продукти се раздели на броя на продуктите от съответната група.Оценката за всеки продукт се изчислява по формулата:С = (Ц(min)/Ц (i)) х 100, където: Ц(min) – предложена миним. ед. цена за продукт; Ц (i) – предложена ед.цена за продукт от съответния оценяван участник. Обособена позиция № 2: К= 20.00%*К1+ 2.50%*К2 + 50.00%*К3+ 2.50%*К4+ 20.00%*К5 +5.00%*К6; където:К1 - е средноаритм. оценка /СО/ от оценките на продуктите от гр.I от Цен.табл. №2 с тежест 20.00% в К;К2 - е СО от оценките на продуктите от гр. II. от Цен. табл.№2 с тежст 2.50% в К;К3 - е СО от оценките на продуктите от гр. III. от Цен. табл.№2 с тежест 50.00% в К;К4 - е СО от оценките на продуктите от гр IV от от Цен. табл.№2 с тежест 2.50% в К;К5 - е СО от оценките на продуктите от гр. V от Цен. табл.№2 с тежест 20.00% в К; К6 - е СО от оценките на продуктите от гр. VI от Цен. табл.№2 с тежест 5.00%в К; Средноаритмет. оценка /СО/ от оценките на продуктите се изчислява като сбора от оценките на съответните продукти се раздели на броя на продуктите от съответната група.Оценката за всеки продукт се изчислява по формулата:С = (Ц(min)/Ц (i)) х 100, където:Ц(min) – предложена миним. ед. цена за продукт; Ц (i) – предложена ед.цена за продукт от съответния оценяван участник. Обособена позиция № 3: К = Средноаритм. оценка /СО/ от оценките на всички продукти.СО от оценките на продуктите се изчислява като сбора от оценките на съответните продукти от цен. табл. №3 се раздели на броя на продуктите.Оценката за всеки продукт се изчислява по формулата:С = (Ц(min)/Ц (i)) х 100, където:Ц(min) – предложена миним. ед. цена за продукт; Ц (i) – предложена ед.цена за продукт от съотв.оценяв.участник.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на спирателна и друга регулираща арматура за водопроводи – спирателни кранове, пожарни хидранти, регулиращи вентили, въздушници, филтри, възвратни клапи, механични връзки и фасонни части от сферографитен чугун“
1) Кратко описание

В предмета на поръчката се включва доставка на спирателна и друга регулираща арматура за водопроводи – спирателни кранове, пожарни хидранти, регулиращи вентили, въздушници, филтри, възвратни клапи, механични връзки и фасонни части от сферографитен чугун.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

Обособена позиция №1- „Доставка на спирателна и друга регулираща арматура за водопроводи – спирателни кранове, пожарни хидранти, регулиращи вентили, въздушници, филтри, възвратни клапи, механични връзки и фасонни части от сферографитен чугун“ - видовете продукти са общо - 211 бр. обединени по технически параметри в 14 групи; Количеството и видовете стоки предмет на доставка са съобразно нуждите на Възложителя в рамките на осигурените от него средства за срока на договора.

Прогнозна стойност, без ДДС
46000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи“
1) Кратко описание

В предмета на поръчка се включва доставка на механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

Обособена позиция № 2: „Доставка на механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи“ - видовете продукти са общо - 108 бр. обединени по технически параметри в 6 групи; Количеството и видовете стоки предмет на доставка са съобразно нуждите на Възложителя в рамките на осигурените от него средства за срока на договора

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на аварийни скоби механични за ремонт на подземно положени напорни водопроводни тръби от стомана, чугун, азбестцимент и PEHD с размери от DN 15 до DN 250 и номинални налягания PN 6, PN 10 и PN 16“
1) Кратко описание

Предмета на поръчката включва доставка на аварийни скоби механични за ремонт на подземно положени напорни водопроводни тръби от стомана, чугун, азбестцимент и PEHD с размери от DN 15 до DN 250 и номинални налягания PN 6, PN 10 и PN 16“ .

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

Обособена позиция №3 – „Доставка на аварийни скоби механични за ремонт на подземно положени напорни водопроводни тръби от стомана, чугун, азбестцимент и PEHD с размери от DN 15 до DN 250 и номинални налягания PN 6, PN 10 и PN 16“ - видовете продукти са общо - 25 бр. обединени по технически параметри в 1 група. Количеството и видовете стоки предмет на доставка са съобразно нуждите на Възложителя в рамките на осигурените от него средства за срока на договора

Прогнозна стойност, без ДДС
47000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12