00188-2013-0012

BG-Хисаря: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471671

Община Хисаря, Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 14, За: Асен Сурчев - Зам. Кмет на Община Хисаря, България 4180, Хисаря, Тел.: 0337 62095, E-mail: zam-kmet@hisar.bg, Факс: 0337 62030

Място/места за контакт: Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.hisar.bg.

Адрес на профила на купувача: www.hisar.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител на дейности по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Хисаря
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на дейности по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“ Първи етап със следните подобекти: 1) „Ремонт и реконструкция на открит спортен комплекс „Крепост” – лекоатлетически стадион „Крепост”, игрище за волейбол и бескетбол за хора с увреждания, нова обслужваща сграда, ремонт на съществуваща тоалетна и благоустрояване на прилежащи територии в ПИ № 430116 и ПИ № 000784 в землището на гр. Хисаря; 2) „Ремонт и реконструкция на открита спортна площадка за футбол на малки врати и волейбол с местоположение УПИ № VIII-346- спортна площадка в кв. 31 по плана на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска”;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45212200, 45212225, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни зали
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно одобрения за финансиране интегриран проект се предвиждат следните строително-монтажни работи и доставки за подобектите, включени в Първи етап: А. „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТ СПОРТЕН КОМПЛЕКС “КРЕПОСТ” – ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СТАДИОН “КРЕПОСТ”, игрище за волейбол и баскетбол за хора с увреждания, нова обслужваща сграда, ремонт на съществуваща тоалетна и благоустрояване на прилежащи територии”: Настоящият подобект включва четири части, които са функционално свързани, а именно: Част 1 – лекоатлетически стадион „Крепост” – І-ви етап; Част 2 – нова обслужваща сграда, разположена между стадиона и улицата на запад - І-ви етап; Част 3 - игрище за волейбол и бaскетбол за хора с увреждания, разположено на северозапад от централния вход - І-ви етап и Част 4 – ремонт на съществуващи тоалетни и благоустрояване на прилежащи територии – съществуващата сграда е разположена южно до стадиона с директен достъп до нея - І-ви етап. Предвидено е изграждането на кръгова атлетическа писта с 6 коридора и прилежащи съоръжения за лекоатлетически скокове и хвърляния на лекоатлетическия стадион „Крепост”; премахване на съществуващите трибуни и изграждане на нови; изграждане на козирка над централния вход на стадиона. Предвижда се изграждане на нова обслужваща сграда, чиято конструкция е монолитна стоманобетонна с плосък покрив; направа на топлоизолация и хидроизолация на покрива. Игрището за волейбол и баскетбол за хора с увреждания се предвижда да бъде с игрално поле, предназначено за тренировка на хора с увреждания, изграждане на трибуни, включително необходими достъпни места за хора с увреждания, поставяне на ограда и настилки. Предвижданията за съществуващата тоалетна са демонтаж на съществуващи облицовки, настилки, изолации на покрив и налично оборудване; доставка и монтаж на ново санитарно оборудване, инсталации (електро, ВиК и вентилация), облицовки, дограма, топлоизолация, хидроизолация и др. Предвижда се изграждането на паркинг за посетители и спортисти за 153 автомобила с контролиране на достъпа чрез електрически бариери. Доставка на оборудване: За Част 1 – лекоатлетически стадион „Крепост” – комплект дъски за троен и дълъг скок; легло и капак за овчарски скок; пръстен – гюле; комплект врати за футбол; комплект плетени мрежи за врати; комплект флагчета (корнер) за футбол. За Част 2 – нова обслужваща сграда - стенен инверторен климатизатор тип 24L; маси, столове и бар-плот /кафе/; хладилна витрина за напитки; бюра 120/60/75; столове /канцеларски/; медицински шкаф; медицинска кушетка; шкафчета - съблекални; пейки – дървени. За Част 3 - игрище за волейбол и баскетбол за хора с увреждания - комплект кошове за баскетбол; комплект за волейбол; комплект за волейбол за хора с увреждания. Оборудване за пожарна безопасност - пожарогасител АБС - 6 кг; пожарогасител - 9 л - с вода и пожарогасител - 5 кг с въглероден диоксит. Б. „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ В УПИ VIII- 346- спортна площадка, кв.31 с. СТАРОСЕЛ, общ. ХИСАРЯ, обл. ПЛОВДИВСКА”: Обектът е с местоположение УПИ VIII- 346- спортна площадка на кв. 31 по плана на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска, утвърден със Заповед № 689/1966г и Заповед № РД-05-310/11.07.2012г. и се изпълнява на I-ви етап. Предвидено е изграждането на открита спортна площадка за футбол на малки врати и волейбол, съобразявайки съвременните изисквания и Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения за тренировъчна дейност с размери 20м / 40м.; система за осветление; изграждането на ограда с височина 6.0м. по периферията на игралното поле за контрол на достъп и настилки. Доставка на оборудване: комплект врати за футбол на малки врати; комплект плетени мрежи за врати; комплект врати за футбол; комплект за волейбол и комплект флагчета (корнер за футбол).

Стойност, без да се включва ДДС
5278878 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

16

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Община Хисаря: Банка „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF. 1.Гаранцията за участие в процедурата е в размер на на 50 000.00 /петдесет хиляди/лева. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Хисаря или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. !!! Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност 30 дни след датата на въвеждане в експлоатация на обекта. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Хисаря: Банка „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора. Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск. При внасяне на парична сума като гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва обществената поръчка, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. 1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 50 % (петдесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от дата на подписването на договора, след представяне на обезпечение за сумата под формата на запис на заповед за стойността на авансовото плащане, с издател, представляващият участника и поемател възложителя. След получаване на авансовото плащане изпълнителят представя на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса, с включен ДДС. 1.2.Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след след приемането на обекта с Акт №15 съгласно ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансът. 1.3. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ И СТР.НАДЗОР). 2. Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че : представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват като участници бълг.или чуждестранни физически или юридически лица, вкл. техни обединения,които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а (предл.първо), т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи I група, 2 категория, предмет на наст.общ.поръчка. В случай, че участникът е чужд.лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителството. Участниците представят: 1) Подробен списък, избр.документите, поставени в офертата, подписан от участника; 2) Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юр.лица прилагат екв.документ на съдебен или адм.орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника съгласно т.ІIІ.2.2. Мин.изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за технически възможности и квалификация; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП във вр. с поле VІ.3), т.3.; 7) Декларация за ползване на подизпълнител/и, с пос.на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му; 8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо) с пос.на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му; 9) Документ за гаранция за участие в процедурата; 10) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 11) Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка по образец към документацията за участие, без посочване на данни относими към Плик№2 и Плик№3; 12) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура, ако е различно от лицето по офиц.регистрация. 13) Споразумение за създаване на обединение за участие в общ.поръчка с нотариална заверка на подписите; 14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект; 15) Административни сведения за участника; 16) Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП; 17) Плик№2 - Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката 18) Плик№3 - Ценово предложение

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците със Справка – декларация за общия и специфичен оборот за последните 3 (три) години, по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП- Приложение № 13 и заверени от участника копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за отчетните 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си),– за юридическите лица и едноличните търговци и/или декларация, че същите са обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и са публично достъпни. !!! В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен, а когато не е регламентирано съставянето на такива, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, възложителят приема съгласно чл.50, ал.2 от ЗОП участникът да представи информация за общия и специфичния си оборот и декларация за верността на посочените от него обстоятелства. В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то същият представя справка за приходите си, както и за приходите от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител. 2. Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва: 1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот не по-малко от 15 000000,00 лева (петнадесет милиона лева) и оборот от СМР сходни* с предмета на поръчката не по-малко от 1500000,00 лева (един милион и петстотин хиляди лева). * Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на спортни сгради и съоръжения. 2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171, ал.1 от ЗУТ с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на строежа, обект на поръчката за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Това изискване не се прилага за участник/лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Ако предоставената от чуждестранно лице участник застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят ще изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи общия и специфичен опит. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, са приложени към офертата подписва декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците може да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През посл. 5 год., считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти по настоящата процедура, участникът да е изпълнил договори за обекти, сходни* с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко 1 500 000 лв. без ДДС. * Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на спортни сгради и съоръжения. 2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: • Ръководител обект - завършено висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строителен инженер, специалност строителство на сгради и съоръжение (ПГС) или еквивалентна специалност, или архитект; със стаж по специалността - минимум 3 г.– 1 брой. • Технически ръководител –технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството - минимум 5 г.– 1 брой. • Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ –1 брой. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10
Показател: Концепция за изпълнение –П2; тежест: 40
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 45 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 45 лв. с ДДС платими в касата на община Хисаря, гр. Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 14, ІІ-ри етаж

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.10.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.10.2013 г.  Час: 13:00
Място

Общинска администрация

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията на заседанието по отварянето на офертите са публични и по време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

1. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.hisar.bg от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка. 2.Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява чрез изрично съобщение на официалната интернет страница на община Хисаря - www.hisar.bg 3.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. 4.Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното строителство чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект. 5. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО), която се изчислява по формулата: КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %. 5.1.) Показател Срок за изпълнение – П1; Максимален брой 100 точки. Относителната тежест на показателя в КО е 10 %. Оценките на офертите се изчисляват по формулата: П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки), където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техн. предложение на съответния участник, а Сmin е мин. предложен срок на изпълнение съгласно Техн. предложения от всички допуснати до оценка участници. 5.2.) Показател Концепция за изпълнение – П2; Максимален брой т 100 точки. Относителна тежест на показателя в КО е 40%. По отношение на офертите на допуснатите участници се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. Фактори, влияещи на оценката: Обхват и дейности, съобразно виждането на участника за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката; Предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение на поръчката; Съответствие на Линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация с предлаганата организация и подход на изпълнение на поръчката - възможни степени на оценяване максимум 100т.; 50т. и 1 т. 5.3.) Показател Ценово предложение – П3; До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник, а Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.09.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ