Версия за печат

00285-2013-0008

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Димитър Ангелов, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588541, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.swu.bg/information-for/public-procurement.aspx.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Камелия Илиева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885501, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград ул. Иван Михайлов, 66
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции: 1. Хартия; 2. Канцеларски материали и принадлежности; 3. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; 3. Печатарски материали и консумативи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30191000, 22991000, 30197600, 30125100, 30192000, 30197642

Описание:

Офис оборудване, без мебелировка
Вестникарска хартия
Третирана хартия и картон
Касети с тонер
Принадлежности за офиса
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 200 (двеста) лева и се представя във форма, избрана от участника: парична сума по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение се определя по обособени позиции в размер на: 1. Хартия – 1000 лева; 2. Канцеларски материали и принадлежности – 500 лева; 3. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ – 1000 лева; 4. Печатарски материали и консумативи – 1500 лева, представена при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 13 (тринадесет) месеца, считано от момента на подписване на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Клон Благоевград

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на двустранни протоколи за изпълнението на периодичните доставки, в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за юридически лица и еднолични търговци; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното законодателство, когато е физическо лице – документ за самоличност; при обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Други, в съответствие с документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. списък на основните договори за подобни доставки, изпълнени от участника през последните три години, в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, включително стойностите, придружен от препоръки и референции, свързани с дейността – предмет на поръчката от други възложители; 2. декларация, че предлаганите стоки отговарят на изискванията на българските стандарти или еквивалентно, и са с доказан произход; 3. декларация, че предлаганите стоки/продукти по обособена позиция № 3. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ, са нови, оригинални, нерециклирани с доказан произход и с указан капацитет; 4. декларация за архивителна способност на хартията по обособена позиция № 1. Хартии.
Минимални изисквания: Участниците да имат изпълнени поне два договора през последните три години с предмет, сходен с предмета на поръчката и да представят поне две препоръки за добро изпълнение.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

Внесени в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, Ректорат, новата сграда, стая 206.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.10.2013 г.  Час: 09:30
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, новата сграда, втори етаж, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хартии
1) Кратко описание

Периодични доставки по заявка от Възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197642

Описание:

Фотокопирна хартия и ксерографска хартия

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества за 1 година, посочени в техническата спецификация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Канцеларски материали и принадлежности
1) Кратко описание

Периодични доставки по заявка от Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества за 1 година, посочени в техническата спецификация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за офис техника – принтери/МФУ
1) Кратко описание

Периодични доставки по заявка от Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества за 1 година, посочени в техническата спецификация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Печатарски материали и консумативи
1) Кратко описание

Периодични доставки по заявка от Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197600, 22991000

Описание:

Третирана хартия и картон
Вестникарска хартия

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества за 1 година, посочени в техническата спецификация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12