Версия за печат

00087-2013-0130

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Евгения Захариева, Лилия Ангелова, България 1000, София, Тел.: 02 9041365, E-mail: ezaharieva@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: Дирекция " Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Лилия Ангелова, България 1000, София, Тел.: 02 9041365, E-mail: l.angelova@sofia.bg

Място/места за контакт: ул.Париж №1

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Фронт офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377506

Място/места за контакт: Фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на новопроизведени превозни средства за нуждите на дирекция „Управление на отпадъците”, по обособени позиции както следва: • 1 брой автобус и • 3 броя леки автомобила”, съгласно технически спесификации.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.София, Столична община
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на новопроизведени превозни средства за нуждите на дирекция „Управление на отпадъците”, по обособени позиции както следва: • 1 брой автобус и • 3 броя леки автомобила, съгласно технически спесификации.”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000, 34121000

Описание:

Леки автомобили
Автобуси за градски и за извънградски превоз

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

ДА

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва доставка на: • 1 /един/ новопроизведен автобус, категория М3 (минимум 19+1 седящи места); • 3 /три/ новопроизведени леки автомобила (4+1 места), съгласно технически спецификации неразделна част от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
175000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

120

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер, както следва: •за Обособена позиция 1 – 1 150 (хиляда сто и петдесет) лева; •за Обособена позиция 2 - 600 (шестстотин) лева; или равностойността им в евро по официален курс на БНБ. 1.2.Гаранцията за участие е в размер до 1% от ориентировъчната стойност на поръчката, представена в една от следните форми: гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по една от следните сметки на Столична Община: Сметка в лв (BGN): IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301; BIC Code: SOMBBGSF; Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.; Сметка в Евро (EURO); IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302; BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6. 1.5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер.1.6. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС; 2.2. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. 2.3. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 2.4. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.2.5.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 2.6. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; 2.7. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.2.8. Възложителят ще освободи Гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2.9.Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания. 2.10. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.;3.Гаранция за аванс - само за първа обособена позиция, ще бъде в размер на исканото от изпълнителя авансово плащане -до 20% от стойността на цената посочена в договора – без ДДС; Гаранцията за аванс може да бъде внесена по банкова сметка, или да бъде представена под формата на банкова гаранция. Участникът в процедурата сам избира формата на гаранцията за аванс и я представя заедно с искането за аванс преди да бъде преведен аванса по сметката на изпълнителя. Гаранцията за аванс се освобождава след окончателното възстановяване на авансовото плащане.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

За 1-ва обособена позиция: 2. /1/. Цената на доставката е ............................ (.........................................) без ДДС или ………….. (......................................................) с ДДС, съгласно ценово предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на договора. /2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща аванс до 20% - .................................... от стойността на доставката, до 30 /тридесет дни/ от подписване на договора и представянето на фактура с искане за авансово плащане, придружена с гаранция за аванс. Гаранцията за авансово плащане се връща на Изпълнителя след извършена доставка в размер на изплатения аванс. /3/. Окончателното разплащане се извършва в 30 /тридесет/ дневен срок след предаването на превозните средства, предмет на договора, с подписването на приемателно-предавателен протокол между Изпълнителя и определения представител на Възложителя и одобряването на представената от Изпълнителя оригинална фактура. /4/. Плащанията се осъществяват по банков път по Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За 2-ра обособена позиция:ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща стойността по чл.2, ал.1, от проекта на договора, до 30 /тридесет дни/ след приемането на превозните средства, предмет на договора,с подписването на приемателно-предавателен протокол между Изпълнителя и определения представител на Възложителя и одобряването на представената от Изпълнителя оригинална фактура. Плащанията се осъществяват по банков път, по Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.Прогнозна стойност на поръчката: 175 000 /сто седемдесет и пет хиляди/ лева без ДДС, както следва: За първа обособена позиция - 1 брой автобус до 115 000лв. без ДДС. За втора обособена позиция - 3 броя леки автомобила (4+1 места)” до 60 000лв.без ДДС. 2.Срок за доставка на превозните средства, за съответната обособена позиция: - до 120 календарни дни, за 1-ва обособена позиция; - до 30 календарни дни за 2-ра обособена позиция, считано от регистрационния индекс на договора за възлагане на поръчката. 3. В случай, че участникът не е производител, същия представя документ /копие, заверено за вярност с оригинала/, изходящ от производителя на предлаганите автомобили, че участникът е оторизиран да извършва доставки на произвежданите от него автомобили.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания в раздел III. т. 2.2 и 2.3 ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки член на обединението поотделно с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно Ю.Л. преди датата на подаване на офертата, членовете на обединението сключват споразумение за обединение, което трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: (а) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на ОП;(б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка. В споразумението за обединение или в друг документ подписан от участниците в обединението, те трябва да определят представляващият обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката.(чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП) и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е регистрирано, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. Документите по ал.1, т.1 и т.6 на чл. 56 от ЗОП; се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3.Участниците в процедурата трябва да представят: •единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за Ю.Л., което е регистрирано в България);• копие от документ за самоличност за Ф.Л.•документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); •Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците, прилагат удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (извлечение от търговски или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език. Датата на издаване на удостоверението за актуално състояние трябва да е до 4 месеца преди крайния срок за подаване на оферти. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по ал.1, т.4, т.5 и т.6 от чл.56 на ЗОП, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.За доказване на съответствие с финансовите изисквания, участникът следва да приложи следните документи към офертата си: •копие от годишните отчети за приходите и разходите и балансите за последните 3 приключили финансови години /2010, 2011 и 2012 г./ или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. •информация по Образец № 8 за оборота на доставките, реализирани от участника сходни с предмет на поръчката /доставка на автобуси/, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Задължително информацията за оборота на доставките трябва да бъде изготвена и представена, съгласно представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата. •заверено копие на Справките за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2010, 2011 и 2012 г., към Отчетите за приходите и разходите за съответната година; 2.За доказване на съответствие с финансовите изисквания, участникът следва да приложи следните документи към офертата си: •копие от годишните отчети за приходите и разходите и балансите за последните 3 приключили финансови години /2010, 2011 и 2012 г./ или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. •информация по Образец № 8 за оборота на доставките, реализирани от участника сходни с предмет на поръчката /доставка на автомобили/, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Задължително информацията за оборота на доставките трябва да бъде изготвена и представена, съгласно представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата. •заверено копие на Справките за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2010, 2011 и 2012 г., към Отчетите за приходите и разходите за съответната година; Забележка: Представянето на отчети за приходите и разходите и балансите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.За обособена позиция №1: 1.1.Участниците трябва да са реализирали оборот сумарно от доставки, сходни с предмета на поръчката, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - не по-малко 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лева. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. Услуги сходни с предмета на поръчката са дейности, свързани с доставка на автобуси. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 2. За обособена позиция №2: 2.1.Участниците трябва да са реализирали оборот сумарно от доставки, сходни с предмета на поръчката, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - не по-малко 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. Услуги сходни с предмета на поръчката са дейности, свързани с доставка на автомобили. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.1. Доказване на изпълнението на изискването по т.1.1. от "изисквано минимално ниво" се извършва със списък на основните договори за подобни поръчки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите на сключване, получателите - Образец 9, придружен от препоръки за добро изпълнение. 1.2.Доказване на изпълнението на изискването по т.1.2.от "изисквано минимално ниво", се извършва с декларация, подписана от лицето(лицата) представляващо(и) участника, че същият разполага със сервизна мрежа в страната с най-малко 2 (два) сервиза, съдържаща списък на сервизите с посочване на точния им адрес, придружена с документ, в който е посочено основанието за ползване (собственост, наем, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника, напр. възможностите на трети лица), местонахождение, телефонен номер и лице за контакт. 1.3. Документ /копие, заверено за вярност с оригинала/ от производителя, с който той удостоверява оторизирането на сервизите, посочени от участника в декларацията по 1.2. 1.4. Участникът представя фотографски снимки на предлаганият модел на автобус, който ще се доставя. 2. Доказване на изпълнението на изискването по т.2.1 от изисквано минимално ниво, се извършва със списък на основните договори за подобни поръчки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите на сключване, получателите - Образец 9, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2.2.Доказване на изпълнението на изискването по т. 2.2. от "изисквано минимално ниво" се извършва с декларация, подписана от лицето(лицата) представляващо(и) участника, че същият разполага със сервизна мрежа в страната с най-малко 2 (два) сервиза, съдържаща списък на сервизите с посочване на точния им адрес, придружена с документ, в който е посочено основанието за ползване (собственост, наем, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника, напр. възможностите на трети лица), местонахождение, телефонен номер и лице за контакт. 2.3. Документ /копие, заверено за вярност с оригинала/ от производителя, с който той удостоверява оторизирането на сервизите, посочени от участника в декларацията по 2.2. от "изисквано минимално ниво". 3.Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси, при условията на чл.51а от Закона за обществените поръчки. 4. Условията по т.3. се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. 5. В случай, че участникът не е производител, същият представя документ /копие, заверено за вярност с оригинала/, изходящ от производителя на предлаганите превозни средства, че участникът е оторизиран да извършва доставки на произвежданите от него такива. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 2.6. Участникът представя фотографски снимки на предлаганият модел на автомобили, които ще се доставят.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.За обособена позиция 1: 1.1.Всеки участник трябва да има най-малко два сключени договора за доставка на автобуси, изпълнени през последните три години, включително до датата на подаване на офертите. 1.2.Всеки участник трябва да има на разположение сервизна мрежа в страната с най-малко 2 (два) сервиза, оторизирани от производителя на предлаганите превозни средства, поне един от които да е в София, необходим за осигуряване на гаранционна поддръжка на автобусите. 2.За обособена позиция 2: 2.1.Всеки участник трябва да има най-малко два сключени договора за доставка на автомобили, изпълнени през последните три години, включително до датата на подаване на офертите. 2.2.Всеки участник трябва да има на разположение сервизна мрежа в страната с най-малко 2 (два) сервиза, оторизирани от производителя на предлаганите превозни средства, поне един от които да е в София, необходим за осигуряване на гаранционна поддръжка на автомобилите.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа оценка(за всяка обособена позиция по отделно)-Т ;Техническата оценка за автобуса (Т1) и Техническата оценка за автомобилите (Т2);Т1/2/= ЕР+ ЕмР+ S+ A+ L+ Rg+ Р; Енергийни разходи – ЕР-до 30 т.;Емисионни разходи – ЕмР-до 10 т.;Гаранционен срок - S-до 7 т.; Гаранционен срок за силовите агрегати- A-до 7 т.;Антикорозионно покритие, хидроизолация – L -до 6 т.;Специфичен разход на гориво -Rg- до 30 т.;Мощност -Р- до 10 т.; ; тежест: 40
Показател: Предлагана цена - Ц ; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 022 - 033868 от 31.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.09.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят Документацията за участие с подробни данни и изисквания необходими за подготовката на предложенията се получава всеки работен ден на ул."Париж" №3 ст.№1, след издаване на фактура на ул. "Париж" 3 ет. 2, ст.204 и заплащането й в касата на ул."Париж" № 3. ет. 2 ст. 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00. ч.При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документа за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка на Столична община: IBAN BG81 SOMB 9130 31 33008301 BIC SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" 6. От датата на публикуване в електрония регистър на АОП ще бъде предоставен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.09.2013 г.  Час: 11:00
Място

ул.Москоска №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg, най-малко един ден преди тяхното отваряне.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Отстраняване на участниците в процедурата Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който: • не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП и изисквани в настоящите указания; • не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47,ал. 1, т.1,т. 2 и т. 3 и ал.5,т.1 и т.2 и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП; • е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; • е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; • за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1,т. 2 и т. 3 и ал.5,т.1 и т.2 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3 и т.5 в 7-дневен срок от настъпването им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5,т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.08.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 1 брой новопроизведен автобус.
1) Кратко описание

Доставка на 1 /един/ новопроизведен автобус, категория М3 (минимум 19+1 седящи места);

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34121000

Описание:

Автобуси за градски и за извънградски превоз

3) Количество или обем

Доставка на 1 /един/ новопроизведен автобус, категория М3 (минимум 19+1 седящи места);

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
115000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 3 /три/ новопроизведени леки автомобила (4+1 места).
1) Кратко описание

Доставка на 3 /три/ новопроизведени леки автомобила (4+1 места).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

3) Количество или обем

3 /три/ новопроизведени леки автомобила (4+1 места).

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване