Версия за печат

00087-2013-0130

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03 -170 от 23.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Евгения Захариева, България 1000, София, Тел.: 02 9041365, E-mail: ezaharieva@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: Дирекция " Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на новопроизведени превозни средства за нуждите на дирекция „Управление на отпадъците”, по обособени позиции както следва: •1 брой автобус и •3 броя леки автомобила, съгласно технически спесификации.”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

ДА

ІV.2.1.1.) Продуктова група

Ковенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
Показателите за оценка на офертите:

3

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка следва да бъде възложена чрез открита процедура, тъй като не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Мария Димитрова Бояджийска /Съгласно Заповед РД-09-69/25.01.2012г./
Длъжност: Заместник Кмет на Столична община