Версия за печат

00397-2013-0012

BG-Стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП" - стая 15

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на ВиК мрежи и съоръжения експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Стара Загора”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на експлоатационни райони Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Тополовград.
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е с деветнадесет обособени позиции, в зависимост от мястото на изпълнение - териториално формирани групи ВиК системи – мрежи /водопроводни и канализационни/, съоръжения, водоеми, прекъсвателни и разпределителни шахти, стопански и административни сгради, помпени станции, ПСОВ и обекти свързани с реализацията на подадената към консуматорите на питейна вода на територията на експлоатационните райони на Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Тополовград. Същата ще се осъществи, чрез основни ремонти по тези ВиК системи. Всички те са стопанисвани и управлявани от „ВиК” ЕООД - Стара Загора. Ремонтите работи, които в основната си част ще представляват подмени по водопроводната и канализационна мрежа включват и земни работи; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови работи; зидарски работи; тенекеджийски работи; дърводелски работи; облицовъчни работи; мазачески работи; настилки; стъкларски работи; бояджийски работи; монтаж на дограма и стоманени конструкции; изолационни работи; столарски работи; строителство, монтаж и демонтаж на тръби, отопление и вентилация; ремонти на пътища, улици и тротоари; ремонт на електроинсталации и разваляне и разрушаване на съществуващи сгради. Срокът на действие на договора ще бъде една календарна година, като необходимостта от извършване на ремонтните работи по всяка една от обособените позиции ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности. Той уведомява изпълнителя за стартиране на ремонтните дейности по съответната обособена позиция чрез възлагателно писмо, в двуседмичен срок преди определената за начало дата. В него Възложителят сочи и крайният срок за завършване на обекта. Писмото се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя по пощата - чрез обратна разписка, или на ръка срещу подпис или по факс. Във възлагателното писмо, Възложителят сочи и крайния срок за завършване на обекта. Материалите се доставят от Възложителя и се предават на Изпълнителя в централен склад на Възложителя. При невъзможност от страна на Възложителя да достави необходимите материали за изпълнение на строително монтажните работи, същите се доставят от Изпълнителя, като върху доказаната стойност по фактура се начисляват 15% доставно складови разходи. При въникнала необходимост от допълнителни вид строително монтажна работа която не е упомената (включена) в предложените таблици с видове строителни монтажни работи същата ще се извърши от Изпълнителя по единична цена формирана на база анализ при следните показатели: 1.Часова ставка – 2,45 лв. 2.Допълнителни разходи върху труда – 95%. 3.Допълнителни разходи върху механизация – 65%.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество на ремонтните работи по всяка една от обособените позиции ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност без ДДС
2360000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 3% от прогнозната стойност на обособената позиция, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД – ФЦ Стара Загора: гр.Стара Загора 6000, бул. Руски № 44, BIC код е SOMBBGSF, IBAN с/ка BG40 SOMB 9130 1035 2042 01 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева в срок до 30 дни от издаване на фактура. Същата следва задължително да съдържа номера и датата на сключване на договора, както и неговия предмет.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Гаранционен срок – не по - малък от определения с Наредба №2 от 31.07.2003г.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. 2. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; Строежи трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 ПРВВЦПРС. Удостоверението се изисква при сключване на договора. От участие в процедурата ще бъде отстранен участник, който не отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1 ,ал.2, т.1 и ал.5 от ЗОП. Няма да се сключи договор с участник, който няма удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; Строежи трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 ПРВВЦПРС.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Заверено копие от застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 2. Общия оборот на участника от строителство отговарящ на предмета на поръчката през 2010г., 2011г. и 2012г. да е в размер на не по-малко от 300 000 лева от СМР, отговарящ на предмета на поръчката. Доказва се със заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите с всички статистически приложения на ОПР, справка за нетни приходи от продажби по икономически дейности и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2010г., 2011г. и 2012г. оформени съгласно ЗС.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години (по образец приложен в документацията), придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение. В съдържанието на препоръката/ките следва да бъде отразено: контрагент/възложител, предмет, стойност, време и място на извършеното строителството, дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, подпис на представляващо лице, печат и дата на издаване на препоръката. 2.Сертификати ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 или техни еквиваленти – с област на приложение: отговарящ по предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.09.2013 г.  Час: 12:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Предложената цена е в български лева дадена в единица мярка за бр., м, м2, м3 или t., без ДДС и е формирана от сбора на всички единични цени от Приложения №№1 до 21 от документацията. Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. Преди да я получат лицата имат право да я разгледат на място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Стара Загора – град запад” от експлоатационен район Стара Загора
1) Кратко описание

Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт включват административни и стопански сгради в гр. Стара Загора, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на града.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Стара Загора – град център” от експлоатационен район Стара Загора
1) Кратко описание

Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт включват административни и стопански сгради в гр. Стара Загора, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на града.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Стара Загора – град изток” от експлоатационен район Стара Загора
1) Кратко описание

Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт включват административни и стопански сгради в гр. Стара Загора, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на града.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Стара Загора – села запад” от експлоатационен район Стара Загора
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: с.Арнаутито, с.Борово, с.Воденичарово, с.Калояновец, с.Козаревец, с.Ловец, с.Михайлово, с.Самуилово, с.Богомилово, с.Еленино, с.Елхово, с.Казанка, с.Кирилово, с.Лясково, с.Ново село, с.Остра могила, с.Пряпорец, с.Ракитница, с.Лозен, с.Сладък кладенец, с.Старозагорски бани, с.Сулица, с.Християново и с.Пъстрово. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Стара Загора.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Стара Загора – села юг” от експлоатационен район Стара Загора
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: с.Бъдеще, с.Памукчии, с.Петрово, с.Стрелец, с.Опан, с.Бял извор, с.Бяло поле, с.Княжевско, с.Кравино, с.Пъстрен, с.Средец, с.Тракия, с.Ястребово, с.Венец и с.Малка Верея. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Стара Загора и Община Опан.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Стара Загора – села изток” от експлоатационен район Стара Загора
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: с.Бенковски, с.Братя Кунчеви, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Колена, с.Люляк, с.Могила,с.Оряховица, с.Подслон, с.Преславен, с.Пшеничево, с.Плоска могила, с.Руманя, с.Стамово, с.Хрищени, с.Загоре, с.Борилово, с.Змейово, с.Калитиново, с.Боздуганово и с.Коларово. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Стара Загора и Община Раднево.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Казанлък – град” от експлоатационен район Казанлък
1) Кратко описание

Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт включват административни и стопански сгради в гр.Казанлък, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на града.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Казанлък – села запад” от експлоатационен район Казанлък в рамките на Община Казанлък и Община Павел баня
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: с.Шейново, с.Дунавци, с.Голямо Дряново, с.Ясеново, гр.Павел баня, с.Осетеново, с.Манолово, с.Тъжа, с.Александрово, с.Търничене, с.Габарево, с.Турия, с.Виден, с.Горно Сахране, с.Долно Сахране, с.Скобелево и с.Асен. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Казанлък и Община Павел баня.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
120000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Казанлък – села север” от експлоатационен район Казанлък в рамките на Община Казанлък
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: гр.Шипка, с.Хаджи Димитрово, с.Крън, с.Енина, с.Горно Изворово, с.Долно Изворово, с.Копринка, с.Кънчево, с.Горно Черковище, с.Овощник, с.Розово, с.Ръжена, с.Средногорово, с.Черганово и с.Бузовград. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Казанлък.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи по всяка една от обособените позиции ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Казанлък – села изток” от експлоатационен район Казанлък в рамките на Община Мъглиж
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: гр.Мъглиж, с.Ветрен, с.Дъбово, с.Зимница, с.Тулово, с.Шаново, с.Юлиево и с.Ягода. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Мъглиж.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Казанлък – села изток” от експлоатационен район Казанлък в рамките на Община Николаево
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: гр.Николаево, с.Едрево, с.Елхово и с.Нова махала. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Николаево.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти по ВиК мрежи, сгради и съоръжения на територията на „Техническа група Казанлък – села изток” от експлоатационен район Казанлък в рамките на Община Гурково
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: гр.Гурково и с.Паничерево. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Гурково.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти на територията на „Техническа група Чирпан – град” от експлоатационен район Чирпан
1) Кратко описание

Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт включват административни и стопански сгради в гр.Чирпан, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на града.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти на територията на „Техническа група Чирпан – села север” от експлоатационен район Чирпан
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: с.Яздач, с.Яворово, с.Ценово, с.Целина, с.Ст. Заимово, с.Ср. Градище, с.Свобода, с.Спасово, с.Рупките, с.Осларка, с.Могилово, с.Малко Тръново, с.Изворово, с.Златна Ливада, с.Зетьово, с.Държава, с.Димитриево, с.Гита и с.Винарово. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Чирпан.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти на територията на „Техническа група Чирпан – села запад” от експлоатационен район Чирпан
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: с.Бр. Даскалови, с.Верен, с.Горно Белево, с.Горно Ново Село, с.Голям Дол, с.Гранит, с.Долно Ново Село, с.Кольо Мариново, с.Малко Дряново, с.Марково, с.Медово, с.Мирово, с.Найденово, с.Опълченец, с.Оризово, с.Партизанин, с.Плодовитово, с.Православ, с.Славянин, с.Съединение, с.Сърневец и с.Черна Гора. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Братя Даскалови.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти на територията на „Техническа група Раднево – град” от експлоатационен район Раднево
1) Кратко описание

Включва административни и стопански сгради в гр.Раднево, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на града. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Раднево и Община Стара Загора.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти на територията на „Техническа група Раднево – села” от експлоатационен район Раднево
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: с.Българене, с.Гледачево, с.Даскал Атанасово, с.Диня, с.Землен, с.Знаменосец, с.Ковач, с.Ковачево, с.Расиманово, с.Сърнево, с.Тихомирово, с.Тополяне, с.Трънково, с.Свободен, с.Полски Градец, с.Маца, с.Бели Бряг, с.Любеново, с.Константиновец и с.Трояново. Обектите, на които може евентуално да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Раднево и Община Стара Загора.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
120000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти на територията на „Техническа група Гълъбово – град и села” от експлоатационен район Раднево
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: гр. Гълъбово, с.Главан, с.Искрица, с.Медникарово, с.Мусачево, с.Мъдрец, с.Обручище, с.Помощник, с.Априлово, с.Великово и с.Разделна. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Гълъбово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция „Ремонти на територията на „Техническа група Тополовград – град и села” от експлоатационен район Тополовград
1) Кратко описание

Включва стопански сгради, помпени станции и съоръжения по ВиК мрежата от водоснабдителната система на следните населени места: гр.Тополовград, с.Срем, с.Орлов дол, с.Каменна Река, с.Доброселец, с.Чукарово, с.Светлина, с.Орешник, с.Дуганово, с.Устрем, с.Мрамор, с.Хлябово, с.Синапово, с.Радовец, с.Присадец, с.Филипово, с.Планиново, с.Княжево, с.Владимирово и с.Бълг. Поляна. Обектите, на които може да се наложи да се извърши ремонт са на територията на Община Тополовград.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Общото количество на ремонтните работи ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности.

Прогнозна стойност, без ДДС
120000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение