Версия за печат

00535-2013-0008

BG-Радомир: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Радомир, площад "Свобода" № 20, За: инж.Димитър Димитров, Република Бълагрия 2400, Радомир, Тел.: 0777 80381, E-mail: obshtinaradomir@abv.bg, Факс: 0777 82502

Място/места за контакт: инж.Димитър Димитров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.radomir.bg.

Адрес на профила на купувача: www.radomir.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Дрен и с. Долна Диканя, община Радомир
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232151

Описание:

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на настоящата процедура ще се изпълни интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир, който включва: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2" Общата дължина на реконструираните водопроводни мрежи е 35,61км

Прогнозна стойност без ДДС
4195632 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 40 000 лева. Гаранцията за участие може да бъде под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на Община Радомир: Банка: Интернешънъл Асет банк, гр. Радомир, Адрес: гр. Радомир, ул. „Цар Освободител” 7; BIC: IABGBGSF; IBAN: BG 64 IABG 7478 3300466903 Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на договора, като може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на Община Радомир или б) банкова гаранция. Банка: Интернешънъл Асет банк, гр. Радомир, Адрес: гр. Радомир, ул. „Цар Освободител” 7; BIC: IABGBGSF; IBAN: BG 64 IABG 7478 3300466903 Забележка: Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Валидността на гаранцията за участие ( в случай, че е банкова) следва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертата на участника. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е със срок - срока на изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Участникът или определеният Изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на одобрения проект с наименование: „Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир в т.ч. : 1. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир; 2. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир.” на Община Радомир, по сключен с Държавен фонд "Земеделие" Договор 14/321/01295 за отпускане на финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.". Плащанията по настоящия договор се извършват по следния начин: 1. Авансово плащане в размер на 30% от общата цена в срок до 10 дни от влизане на договора в сила и след представяне на надлежно оформена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Междинни плащания на изпълнените СМР, в размер до 60 (шестдесет процента) % от цената /заедно с авансовото плащане/, въз основа на двустранен протокол и фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по действителни количества СМР и твърди единични цени от офертата, в срок до 10 работни дни от представяне на документите. 3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва в 10-дневен срок след приключване на всички дейности и подписване на Констативен Акт Образец 15.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1. участник, който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. участник, който е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с извършване на строително-монтажни работи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. участник, който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 4. участник, който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 5. участник, който е осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците е необходимо да представят всички документи съгласно чл.56 от ЗОП и документацията за участие, както следва:Плик 1"Документи за подбор":Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран в РБългария; Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган, когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР. Чуждестранните юридически лица или техни обединения представят документ за регистрация, издаден от компетентен орган в страната, в която са установени и съответен документ за актуално състояние или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документа за регистрация се представя в официален превод. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност; Административни сведения за участника; Доказателства за икон. и финан. състояние, съгласно т. III 2.2.; Доказателства за техн. възможности и квалификация, съгласно т. III 2.3.; Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - (заверено копие). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава някой от документите, посочени в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в едномесечен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изисквания по настоящата точка документ, удостоверяващ вписването му в ЦПРС.Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице документа се представя от тези членове на обединението, които според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СМР, съобразно категорията на строежа, съобразена с разпоредбите на чл.137 от ЗУТ. Изискването се прилага и за подизпълнителите които ще извършват дейностите по строителство; Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл 47, ал. 1, т.1, б. „а” – „д” от ЗОП, по чл. 47, ал.2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал.5, т. 2 от ЗОП; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, съдържаща списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, и дела на тяхното участие; Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура; Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието в изпълнението на поръчката; Документ за гаранция за участие в процедурата; Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБългария са Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“; Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане клаузите на проекта на договора; При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Плик 2" Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик 3 "Предлагана цена".
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени от участника копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: (баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключили финансови години 2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за юридическите лица и едноличните търговци или декларация (свободен текст в оригинал), че горните документи са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията (когато участникът е регистриран в България търговец); Когато участникът е чуждестранно лице горепосочените документи се представят, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която същият е установен. Всички страници на документите трябва да са заверени от участника с „вярно с оригинала” и да имат свеж печат на участника (ако участника разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт, съобразно удостоверението за актуално състояние или въз основа на редовно упълномощаване от това лице. Ако участникът е физическо лице - официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ, който Възложителя счита за подходящ, включително и годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), заверени от участника с „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница. 2. Информация за оборота от дейността на участника за последните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си 3. Копие/я от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.*** За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката следва да бъде еквивалентна на посочената и изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника. 4. Копие от удостоверение (писмо) от банка или копие от счетоводни документи които доказват наличие на финансов ресурс. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т.1, 2, 3 и 4 той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Документите по т. 1, 2 и 4 се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя, документа по т. 3 се представя от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят от всеки подизпълнител съобразно вида и дела на неговото участие.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има общ оборот сумарно за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на: 12 000 000 (дванадесет милиона) лева без ДДС. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката трябва да е валидна минимум 120 дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката по т. 2 следва да бъде еквивалентна на посочената и изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника. 3.Участникът следва да докаже, че разполага със свободни оборотни средства или кредитна линия в банка в размер от поне: 2 000 000 (два милиона) лева, равняващо се на 48 % от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка; ** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1 и 3 се прилагат за обединението като цяло. Застраховката по т. 2 следва да бъде представена от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. *** Задължително условие за допустимостта на участник в процедурата е той (участващ самостоятелно или като обединение от физически или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания за икономически и финансови възможности. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, сходни с предмета на поръчката, свързани с изграждането и/или реконструкцията на водопроводни мрежи, изпълнени от участника през последните 5 г, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и възложителите; Списъкът следва да бъде придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти. В препоръките се посочват задължителните реквизити, съобразно чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП (стойност, предмет на дговора, период на изпълнение, получател и качество на изпълнението на възложените дейности - дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания). Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. 2. Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката с което участника разполага (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Към списъка се прилагат документи за доказване на собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване. *** За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участника в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси. 3. Декларация за техническия персонал, отговорен за изпълнение на поръчката; 4. Професионални автобиографии и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганите от участника експерти. Автобиографията се попълва от всеки експерт, ангажиран в изпълнението на настоящата обществена поръчка съгласно изисканите позиции от Възложителя за експертен състав. Към автобиографиите се прилагат документи (заверени копия), удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените минимални изисквания към експертите, свързани с образованието, квалификацията и опита им. Представените автобиографии следва да бъдат подписани собственоръчно от ключовите експерти. 5. Декларация, че техническите лица са съгласни копия от дипломи и други лични документи, съдържащи лични данни да бъдат приложени към офертата 6. Декларация от всеки един от експертите - част от екипа на участника за разположение по време на изпълнение на обществената поръчка 7. Kопиe от Удостоверениe или ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството. Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя, а по т.7 се представя от тези членове на обединението, които според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СМР, съобразно категорията на строежа, съобразена с разпоредбите на чл.137 от ЗУТ. При участие на чуждестранно лице, документите се придружават с превод.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил успешно договори на обща стойност 4 000 000 лв. без ДДС сходни с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си Под „сходни с предмета на поръчката” ще се приемат само договори за строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопроводна мрежа. 2. Участникът следва да докаже, че разполага с техническото оборудване за изпълнение на настоящата поръчка, като минимум без да се ограничава до изброеното по-долу: • Багер (колесен или верижен) - 4 бр. • Булдозер с мощност не по-малко от 180 кс – 2 бр • Автосамосвали – 6 бр. • Автобетоносмесители –2 бр. • Асфалтополагаща машина - 2 бр. • Машина за челно заваряване на полиетиленови тръби до ф 300, комплект с агрегат за ток - 4 бр • Автокран с товароподемност до 15 тона – 1 бр. • Автокран с товароподемност до 3 тона - 1 бр. • Валяк вибрационен самоходен до 3 тона - 1 бр. • Валяк самоходен статичен с тегло до 10 тона - 2 бр. Оборудването може да е собствено или наето, като се предоставят необходимите за това доказателства. 3. Участникът следва да докаже, че разполага с екип от технически лица, необходими за изпълнението на поръчката като минимум експерти, както следва: - Ръководител на екипа - професионална квалификация с придобита университетска образователно-квалификационна степен „магистър - строителен инженер” в областта на водното строителство или еквивалентно с минимум 5 г. професионален опит в управлението на инфраструктурни обекти в областта на водното стопанство; - Технически ръководител - професионална квалификация с придобита университетска образователно-квалификационна степен „магистър - строителен инженер” в областта на водното строителство или еквивалентно с минимум 5 г. стаж като технически ръководител в строителството на обекти от водното стопанство; - Координатор по безопасност и здраве – минимум 3 г. професионален опит, свързан с безопасност и здраве при строителството; - Специалист контрол по качеството - минимум 2 г. професионален опит свързан с контрол върху качеството на изпълнение в строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност, или еквивалентно; 4. Участникът трябва да има Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието Забележка: В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности по т. 1- 3 важат за обединението като цяло, а минималните изисквания по т. 4 следва да бъдат доказани от този/тези член/ове на обединението, който според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземе участие в конкретните СМР. При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от обекта на поръчката. Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: А - Финансов показател ; тежест: 30
Показател: Б - Технически показател (Технологично – строителна програма - 60 %, Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР - 20 % и Управление на риска – 20 %); тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Заплащането на документацията за участие може да се извърши в работен ден по банков път по сметка на Община Радомир, както следва: Банка: Интернешънъл Асет банк, гр. Радомир Адрес: гр. Радомир, ул. „Цар Освободител” 7 BIC: IABGBGSF; IBAN: BG 77 IABG 747 88400467000, вид плащане 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български език

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. Радомир, пл. "Свобода" 20, Община Радомир - заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договор 14/321/01295 за отпускане на финансова помощ на Община Радомир по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя прилага опростените правила за настоящата обществена поръчка, съгласно разпоредбите на чл. 14, ал.3 от ЗОП. Използване на съкратени срокове за предоставяне на офертите от участниците на основание чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 14 ал.3 и чл.64 ал. 3 от ЗОП. Документацията за участие може да се закупи до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите за поръчки по чл. 14 ал. 3 от ЗОП

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ