Версия за печат

00564-2013-0009

BG-Панагюрище: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Панагюрище, пл. "20-ти Април" № 13, За: инж.Димитър Бозаджиев - директор дирекция "ТСУ", РБългария 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за „Реконструкция на ВиК мрежата на пл. „20 -ти Април” и ул. „Д-р Лонг” и дъждовна канализация на ул. „Петър Карапетров”, град Панагюрище, област Пазарджик” по обособени позиции: Позиция № 1 „Реконструкция на Водопровод и Канализация, площад “20-ти АПРИЛ“ град Панагюрище, област Пазарджик”; Позиция № 2 „Реконструкция на Водопровод и Канализация ул. “Д-р Лонг“ град Панагюрище, област Пазарджик” Позиция № 3 „Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище - част дъждовна канализация”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Панагюрище
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за „Реконструкция на ВиК мрежата на пл. „20 -ти Април” и ул. „Д-р Лонг” и дъждовна канализация на ул. „Петър Карапетров”, град Панагюрище, област Пазарджик” по обособени позиции: Позиция № 1 „Реконструкция на Водопровод и Канализация, площад “20-ти АПРИЛ“ град Панагюрище, област Пазарджик”; Позиция № 2 „Реконструкция на Водопровод и Канализация ул. “Д-р Лонг“ град Панагюрище, област Пазарджик” Позиция № 3 „Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище - част дъждовна канализация”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно обяснителните записки приложени към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
337000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора 1.Гаранция за участие е в размер на 3 300.00 лв. /три хиляди и триста лева/, представена в една от следните форми: 1.1. Под формата на парична сума, внесена в : Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД Банков код (BIC): RZBBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG75RZBB91553320057007 В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Избор на изпълнител за „Реконструкция на ВиК мрежата на пл. „20 -ти Април” и ул. „Д-р Лонг” и дъждовна канализация на ул. „Петър Карапетров”, град Панагюрище, област Пазарджик” по обособени позиции: Позиция № 1 „Реконструкция на Водопровод и Канализация, площад “20-ти АПРИЛ“ град Панагюрище, област Пазарджик”; Позиция № 2 „Реконструкция на Водопровод и Канализация ул. “Д-р Лонг“ град Панагюрище, област Пазарджик”; Позиция № 3 „Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище - част дъждовна канализация”. или под формата на банкова гаранция съгласно примерен образеца от документацията (Образец № 18). Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. 2.Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община Панагюрище: Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД Банков код (BIC): RZBBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG75RZBB91553320057007 или под формата на банкова гаранция съгласно примерен образеца от документацията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че е със срок на валидност – най – малко 30 дни, считано от датата на получаване на Разрешение за ползване за обектите. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договора (Образец № 19).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Собствени бюджетни средства на община Панагюрище. В срок до 20 дни, считано от стартиране изпълнението на договора при условията на чл.5, ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, без ДДС, след представяне на оригинална фактура за стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС. Междинните плащания се извършват въз основа на: 1. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция; 2. представен Акт ( Протокол № 19) за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект; 3. оригинална фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемане на извършени СМР от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Първото междинно плащане за СМР и всяко следващо междинно плащане се извършва при реализиране на поне 10 (десет) на сто от Цената за изпълнение на Договора в срок до 20 дни след приемане на извършени СМР. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% от стойността на Договора - договорени и реално изпълнени СМР. Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и реално изпълнени СМР, дължимо в срок до 10 дни, след подписване на Акт образец 15 и представяне на окончателен доклад за извършените СМР, и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат аванса и междинните плащания.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум изискванията на възложителя посочени в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Документацията за участие може да бъде намерена на посочения в Обявлението интернет сайт на Община Панагюрище от датата на публикуване на обявлението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Участници – ФЛ, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП– представляващи участника – ЮЛ, в т.ч. прокуристите в чиято представителна власт е включена територията на Р. България, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 1.1 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл. 253 - 260 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.2. за подкуп по чл. 301 - 307 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.3. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.4. за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.5. за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.6. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;1.7. Да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;1.8. Да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.9. Да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.10. Да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.1.11. Да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.1.12 Да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 2. Участникът: 2.1. да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.2.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.3. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, като за участници физически лица се представя копие от документа за самоличност. Когато не е представил ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – ЮЛ и ЕТ прилагат към офертите и удостоверения за актуално състояние, а чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 4.При участници обединения Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващия.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника, съгласно чл. 50 от ЗОП. 1. Декларация по Образец № 8, която съдържа информация за оборота от строителство за последните 3 години. 2. Декларация по Образец № 9, която съдържа информация за оборота сходен с предмета на поръчката за последните 3 години, придружена от списък на посочените изпълнените обектите с посочени стойности и Възложител. 3. Заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансово приключили години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: Заверено от участника копие на балансите за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; Заверено от участника копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; Заверено копие на одиторските доклади от експерт-счетоводителя заверил финансовите отчети за 2010 и 2011 г./ финансови години/. Ако участникът не подлежи на одит съгласно Закона за счетоводството, следва да представи декларация за това обстоятелство-свободен текст. Ако съгласно законодателството на държавата някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. За чуждестранните лица горепосочените документи се представят в случай, че публикуването им се изисква от законодателството на държавата по установяване на чуждестранния участник. 4. Копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
Минимални изисквания: 1. В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три финансово приключили години (2010, 2011 и 2012 год.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от строителство в размер на не по – малко от 600 000.00 лева без ДДС (шестстотин хиляди) и оборот сходен с предмета на поръчката не по-малко от 300 000.00(триста хиляди лева без ДДС). Под „сходен” оборот навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения. Забележка: При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността на общия оборот 600 000.00 лева без ДДС, се умножава по процента на участие на подизпълнител. Стойността на оборота от сходни дейности, в размер на 300 000.00 лв., без ДДС, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като оборотът следва да е реализиран от дейности, които подизпълнителят е посочил, че ще извършва. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на технически възможности и квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП. 1. Списък на основните договори по Образец 10, изпълнени през последните 5 (пет) години (считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите) или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, задължително придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение, в които се посочват наименованието на възложителя, стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, и документи, доказващи горното твърдение (копия на разрешения за ползване и/или удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или други документи, които доказват успешното изпълнение на договорите). 2. Копие от Сертификатите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 или еквивалентни документи. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а при участие на подизпълнители, за всеки един от тях, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 3. Декларация по Образец 14 и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор, от който произтича правото на участника да ползва оборудването, а в случаите на чл.51а от ЗОП други документи, които да доказват по категоричен начин, че участникът ще има на разположение оборудването изискано от възложителя. 4. Списък - декларация - Образец 11 на екипа съдържащ данни за ръководния пресонал, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката. Автобиографии във формат по Образец № 12 и документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към експертите минимали изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки, препоръки и др.), както и Декларация за разположение на експерт по образец Образец № 13; Списък - декларация - Образец 11А, съдържащ данни за изпълнителския състав.
Минимални изисквания: 1. През последните 5 (пет) години (считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите) участникът да е изпълнил успешно поне един договор за изпълнение на обекти, сходни с предмета на поръчката. Под „сходни” дейности навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения. 2. Участникът следва да притежава следните сертификати: 2.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство), еквивалентен или еквиваленти мерки; 2.2. ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство), еквивалентен или еквиваленти мерки; 2.5 OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство), еквивалентен или еквивалентни мерки; 3. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на поръчката: Багер (колесен или верижен) - 4 бр.; Самосвал – 5 бр.; Миничелен товарач – 2 бр.; Бетоно/асфалто воз – 4 бр.; Автокран – 1 бр; Валяк до 2 т. - 2 бр.; Валяк от 8 до 12 т. - 2 бр.; Машина за рязане на асфалт – 2 бр.; Асфалтополагаща машина – 1 бр.; 4. Участникът следва да разполага с необходимия екип за изпълнение на строителтвото: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). Минималният състав на ръководния ключов персонал от участника, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка е следният: - Технически ръководител на обекта се изисква да е строителен инженер с образователна степен „магистър” ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентнa специалност. Професионален опит минимум 5 /пет/ години като ръководител на обекти в строителството – един експерт. - Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, със стаж по специалността мин. 3год. – минимум един експерт. - Специалист – по част „Пътна” - се изисква да е строителен инженер с образователна степен „магистър”. Професионален опит минимум 5 /пет/ години стаж по специалността– минимум един експерт. - Специалист – по част „Геодезия” - се изисква да е строителен инженер с образователна степен „магистър”. Професионален опит минимум 5 /пет/ години стаж по специалността– минимум един експерт. - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, със стаж по специалността мин. 3год. – минимум един експерт. - Специалист по опазване на околна среда - „магистър” „Еколог” или строителен инженер с образователна степен „магистър” със стаж по специалността мин. 3год с доказан опит в областта на опазване на околната среда при извършване на СМР – минимум един експерт.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 -Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 30
Показател: П2 – Гаранционен срок ; тежест: 20
Показател: П3 – Предлагана цена ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.09.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в касата на Общинска администрация Панагюрище, пл. "20-ти Април" № 13 или по банков път, по сметка на община Панагюрище се извършва превод по следната банкова сметка: (IBAN): BG79RZBB91553120057000, Банков код (BIC): RZBBBGSF, Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД, когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.09.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.09.2013 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на Община Панагюрище

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписите.



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.1.) 6. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи съответстващи на категорията на строежа ІV група, втора категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

община Панагюрище, пл. "20-ти Април" №13, РБългария 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Интернет адрес/и:

URL: www.panagyurishte.org..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.08.2013 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на Водопровод и Канализация, площад “20-ти АПРИЛ“ град Панагюрище, област Пазарджик”
1) Кратко описание

„Реконструкция на Водопровод и Канализация, площад “20-ти АПРИЛ“ град Панагюрище, област Пазарджик”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

3) Количество или обем

Съгласно обяснителна записка приложена към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
224064.59 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на Водопровод и Канализация ул. “Д-р Лонг“ град Панагюрище, област Пазарджик”
1) Кратко описание

„Реконструкция на Водопровод и Канализация ул. “Д-р Лонг“ град Панагюрище, област Пазарджик”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

3) Количество или обем

Съгласно приложената обяснителна записка към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
73728.69 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище - част дъждовна канализация”
1) Кратко описание

„Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище - част дъждовна канализация”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

3) Количество или обем

Съгласно приложена обяснителна записка към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
39206.72 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение