Версия за печат

00087-2013-0119

BG-София: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. " Московска " №33, За: Андрей Стаменов, Станислава Цветкова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: д-я " Обществени поръчки и търгове", ул. Париж №3 , партер , ст.6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул." Московска"№33, ет.1, За: фронт -офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377203

Място/места за контакт: фронт -офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
територията на Столична община
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции:І-ва позиция:І-1. р. Владайска с реките и деретата от водосбора й; І-2. р. Суходолска с реките и деретата от водосбора й; ІІ-ра позиция: ІІ-1. р. Банска,р. Какач, р.Шевовица и реките от водосбора им; ІІ-2. р. Блато, р. Църна бара и реките от водосбора им; ІІІ-та позиция: ІІІ-1. р. Перловска с реките и деретата от водосбора й; ІІІ-2. р. Слатинска с реките и деретата от водосбора й; ІV-та позиция: ІV-1. Всички реки и дерета на територията на район „Панчарево”; ІV-2. р. Банишка и реките от водосбора й; ІV-3. р.Шиндра ; V- та позиция: V-1. Всички реки и дерета на територията на райони „Нови Искър” и „Кремиковци”; VІ-та позиция:VІ-1. 500 метровите участъци под язовирните стени на язовирите общинска собственост; Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции: І-ва позиция: І-1. р. Владайска с реките и деретата от водосбора й;І-2. р. Суходолска с реките и деретата от водосбора й ;ІІ-ра позиция: ІІ-1. р. Банска,р. Какач, р.Шевовица и реките от водосбора им;ІІ-2. р. Блато, р. Църна бара и реките от водосбора им; ІІІ-та позиция: ІІІ-1. р. Перловска с реките и деретата от водосбора й ;ІІІ-2. р. Слатинска с реките и деретата от водосбора й; ІV-та позиция:ІV-1. Всички реки и дерета на територията на район „Панчарево”;ІV-2. р. Банишка и реките от водосбора й;ІV-3. р.Шиндра ;V- та позиция:V-1. Всички реки и дерета на територията на райони „Нови Искър” и „Кремиковци”;VІ-та позиция:VІ-1. 500 метровите участъци под язовирните стени на язовирите общинска собственост;Видовете работи са подробно описани в приложение №1 неразделна част от документацията за участие.Конкретните видове и количества работи в определени участъци на реките, сроковете и стойността за изпълнението им ще се възлагат с двустранни протоколи между възложителя и изпълнителя, като неразделна част от договора, след осигуряване на финансови средства за дейността от общинския бюджет или други източници на финансиране (Европейски програми, МКВП към МС и др.).

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие в откритата процедура в размер на :І-ва позиция - 13 666 /тринадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест/лв.;ІІ-ра позиция – 4166 /четири хиляди сто шестдесет и шест/ лв.;ІІІ-та позиция-8 500/ осемхиляди и петстотин/лв.; ІV-та позиция - 1666 /хиляда шестстотин шестдесет и шест/лв.;V- та позиция -3666 /три хиляди шестстотин шестдесет и шест/ лв.;VІ-та позиция - 1666 /хиляда шестстотин шестдесет и шест/лв.представена в една от следните форми: -парична сума, внесена по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Валидността на гаранциите за участие е до срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на две на сто от прогнозната стойност на договора за обществената поръчка без ДДС,представена преди подписването му, в една от следните форми: -парична сума, внесена по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането ще се извършва,съгласно проекта за договор за всяка обособена позиция,неразделна част от документацията.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците трябва да представят:Заверено от участника на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника. Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на целия договора; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП; се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;2. документите по ал.1, т.4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;декларация по ал.1, т.11 от чл.56 от ЗОП се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.Всеки подизпълнител трябва да представи документите по чл.56,ал.2 от ЗОП , а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1,т.4, 5, 6 и 11 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 буква "а" - "д", т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП.От участие се отстранява и участник за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.2,т.1,т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 буква "а" - "д", т.2 и т.3 , ал. 2 т.1,т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 1. Заверени от участника копия от счетоводния баланс и отчетите за приходите и разходите за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на коята участникът е възникнал или е започнал дейността си; Забележка: Изискването не се отнася за участници- физически лица, които не са регистрирани търговци. Представянето на отчети за приходите и разходите и баланси не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. 2. информация за общия оборот и за оборота от услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години /2010,2011,2012/ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.(Приложение №8)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. да има реализиран оборот от изкопни работи (изкоп с багер, разриване с булдозер, натоварване и извозване), от хидротехническо или хидромелиоративно строителство и/или почистване на речни корита за последните три приключили финансови години /2010,2011,2012/ не по –малко от 300 000 /триста хиляди/ лв. общо за трите години;

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1. списък на основните договори за услуги,свързани с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 /три/ години, вкл. стойностите, датите и получателите придружен от препоръки за добро изпълнение - Приложение №9; 2. За доказване на наличие на техническо оборудване за изпълнение на услугата: - Списък на механизацията, която участникът ще използва за изпълнение на поръчката. Доказателства за възможността на участника да използва тази механизация – справка за дълготрайните материални активи-собственост на участника и/или копие от договори напр. договори за наем, за лизинг, предварителни и др. 3. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват поръчката - списък на лицата, които ще отговарят при изпълнение на обществената поръчка по Приложение №10, придружен от копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация / трудови книжки, абиографии, копие от дипломa за придобита професионална квалификация – ХМС, ХТС,ВИК или еквивалент/.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1. да има опит в извършване на изкопни работи (изкоп с багер, разриване с булдозер, натоварване и извозване), хидротехническо или хидромелиоративно строителство и/или почистване на речни корита през последните 3 (три) години, включително до датата, на която изтича срокът за подаване на оферти, не по–малко от 2 (два) договора за изброените дейности. 2. да притежава минимум собствено или наето техническо оборудване за изпълнение на услугата, както следва: •строителна механизация: БАГЕР – 2 бр.; БУЛДОЗЕР /ФАДРОМА/ – 1 бр.;БОБКАТ /мини багер/ - 1 бр. •транспортна техника:САМОСВАЛ – 4 бр.; 3. Да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на дейностите по поръчката. В списъка на техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката да има минимум едно лице със специално техническо образование - специалност ХМС, ХТС, ВиК или еквивалент.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 014 - 019321 от 19.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.08.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие с подробни данни и изисквания необходими за подготовката на предложенията се получава всеки работен ден на ул."Париж" №3 ст.№1, след издаване на фактура на ул. "Париж" 3 ет. 2, ст.204 и заплащането й в касата на ул."Париж" № 3. ет. 2 ст. 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00. ч.При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документа за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка на Столична община: IBAN BG81 SOMB 9130 31 33008301 BIC SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" 6. От датата на публикуване в електрония регистър на АОП ще бъде предоставен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

ул." Париж" №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, ще бъде обявена на интернет страницата на СО-www.sofia.bg, два дни преди тяхното отваряне.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

след 24 месеца

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

1.На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка. 2. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни зисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 3. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП. 4. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3). публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 5.Срокът за обжалване на решението по т. 4, 1) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 6. Жалбата по т. 3. се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 7. Жалба може да се подава от - всяко заинтересовано лице - в случаите по т.4, 1), т.4, 3), т.5 и т.6. - всеки заинтересован участник - в случаите по т. 4, 2) и т.6. 8. В срока по т. 4,1) жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 9. В случаите по т. 4.,1) и т. 4.,3), когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.. 10. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.08.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция І-ва позиция: І-1. р. Владайска с реките и деретата от водосбора й;І-2. р. Суходолска с реките и деретата от водосбора й ;
1) Кратко описание

Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Видовете работи са подробно описани в приложение №1 неразделна част от документацията за участие.Конкретните видове и количества работи в определени участъци на реките, сроковете и стойността за изпълнението им ще се възлагат с двустранни протоколи между възложителя и изпълнителя, като неразделна част от договора, след осигуряване на финансови средства за дейността от общинския бюджет или други източници на финансиране (Европейски програми, МКВП към МС и др.).

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ІІ-ра позиция: ІІ-1. р. Банска,р. Какач, р.Шевовица и реките от водосбора им;ІІ-2. р. Блато, р. Църна бара и реките от водосбора им;
1) Кратко описание

Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Видовете работи са подробно описани в приложение №1 неразделна част от документацията за участие.Конкретните видове и количества работи в определени участъци на реките, сроковете и стойността за изпълнението им ще се възлагат с двустранни протоколи между възложителя и изпълнителя, като неразделна част от договора, след осигуряване на финансови средства за дейността от общинския бюджет или други източници на финансиране (Европейски програми, МКВП към МС и др.).

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ІІІ-та позиция: ІІІ-1. р. Перловска с реките и деретата от водосбора й;ІІІ-2. р. Слатинска с реките и деретата от водосбора й;
1) Кратко описание

Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Видовете работи са подробно описани в приложение №1 неразделна част от документацията за участие.Конкретните видове и количества работи в определени участъци на реките, сроковете и стойността за изпълнението им ще се възлагат с двустранни протоколи между възложителя и изпълнителя, като неразделна част от договора, след осигуряване на финансови средства за дейността от общинския бюджет или други източници на финансиране (Европейски програми, МКВП към МС и др.).

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ІV-та позиция: ІV-1. Всички реки и дерета на територията на район „Панчарево”;ІV-2. р. Банишка и реките от водосбора й;ІV-3. р.Шиндра ;
1) Кратко описание

Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Видовете работи са подробно описани в приложение №1 неразделна част от документацията за участие.Конкретните видове и количества работи в определени участъци на реките, сроковете и стойността за изпълнението им ще се възлагат с двустранни протоколи между възложителя и изпълнителя, като неразделна част от договора, след осигуряване на финансови средства за дейността от общинския бюджет или други източници на финансиране (Европейски програми, МКВП към МС и др.).

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция V- та позиция: V-1. Всички реки и дерета на територията на райони „Нови Искър” и „Кремиковци”
1) Кратко описание

Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Видовете работи са подробно описани в приложение №1 неразделна част от документацията за участие.Конкретните видове и количества работи в определени участъци на реките, сроковете и стойността за изпълнението им ще се възлагат с двустранни протоколи между възложителя и изпълнителя, като неразделна част от договора, след осигуряване на финансови средства за дейността от общинския бюджет или други източници на финансиране (Европейски програми, МКВП към МС и др.).

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция VІ-та позиция:VІ-1. 500 метровите участъци под язовирните стени на язовирите общинска собственост
1) Кратко описание

Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Видовете работи са подробно описани в приложение №1 неразделна част от документацията за участие.Конкретните видове и количества работи в определени участъци на реките, сроковете и стойността за изпълнението им ще се възлагат с двустранни протоколи между възложителя и изпълнителя, като неразделна част от договора, след осигуряване на финансови средства за дейността от общинския бюджет или други източници на финансиране (Европейски програми, МКВП към МС и др.).

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24