Версия за печат

00087-2013-0119

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО -РД- 09-03-161 от 08.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. " Московска " №33, За: Станислава Цветкова; Андрей Стаменов, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: д-я " Обществени поръчки и търгове", ул. Париж №3 , партер , ст.6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции:І-ва позиция:І-1. р. Владайска с реките и деретата от водосбора й; І-2. р. Суходолска с реките и деретата от водосбора й; ІІ-ра позиция: ІІ-1. р. Банска,р. Какач, р.Шевовица и реките от водосбора им; ІІ-2. р. Блато, р. Църна бара и реките от водосбора им; ІІІ-та позиция: ІІІ-1. р. Перловска с реките и деретата от водосбора й; ІІІ-2. р. Слатинска с реките и деретата от водосбора й; ІV-та позиция: ІV-1. Всички реки и дерета на територията на район „Панчарево”; ІV-2. р. Банишка и реките от водосбора й; ІV-3. р.Шиндра ; V- та позиция: V-1. Всички реки и дерета на територията на райони „Нови Искър” и „Кремиковци”; VІ-та позиция:VІ-1. 500 метровите участъци под язовирните стени на язовирите общинска собственост; Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Мария Димитрова Бояджийска, Възложител съгласно Заповед № РД-09-69/25.01. 2012 г. на Кмета на Столична община
Длъжност: Заместник кмет на Столична община