Версия за печат

01135-2013-0006

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 46 от 31.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: Дирекция "Национален парк Пирин"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Разработване на план за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014-2023”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Разработване на план за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014-2023”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90712400

Описание:

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 42 от 18.07.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-551050
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 141 - 245848 от 23.07.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1135-2013-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

551050

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.07.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Вместо:

Възнаграждението ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане: 1. Авансово плащане в размер на………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 40 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след след приемане с двустранен констативен протокол на Встъпителния доклад разработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 2. Междинно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 20 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с доклад за шестмесечието от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 3. Окончателно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 40 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след след приемане с окончателен двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с окончателен доклад на Плана за управление. Окончателното плащане е дължимо след представянето на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 4. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след наличието на всички изискуеми документи за осъществяване на плащане. 5. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация: Получател: ДНП Пирин Гр. Банско, Р България ул.”България” № 4 БУЛСТАТ: 101459450 МОЛ: Валери Мечев Номер на документа, дата, място. В описателната част следва да впише следния текст или съответната част от него, за която се отнася фактурата: „Разходът е по договор № …/……, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин" и резерват „Тисата"”, финансиран съгласно Заповед № РД-532/02.07.2012 г. по Оперативна програма ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Да се чете:

Възнаграждението ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане: 1. Авансово плащане в размер на………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 20 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след след приемане с двустранен констативен протокол на Встъпителния доклад разработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 2. Междинно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 30 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с доклад за шестмесечието от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 3. Окончателно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 50 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след след приемане с окончателен двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с окончателен доклад на Плана за управление. Окончателното плащане е дължимо след представянето на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 4. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след наличието на всички изискуеми документи за осъществяване на плащане. 5. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация: Получател: ДНП Пирин Гр. Банско, Р България ул.”България” № 4 БУЛСТАТ: 101459450 МОЛ: Валери Мечев Номер на документа, дата, място. В описателната част следва да впише следния текст или съответната част от него, за която се отнася фактурата: „Разходът е по договор № …/……, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин" и резерват „Тисата"”, финансиран съгласно Заповед № РД-532/02.07.2012 г. по Оперативна програма ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
29/08/2013 17:00
Да се чете:
12/09/2013 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
19/08/2013 17:00
Да се чете:
02/09/2013 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
30/08/2013 12:00
Да се чете:
13/09/2013 12:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Валери Димитров Мечев
Длъжност: Директор на ДНП Пирин