Версия за печат

00397-2013-0011

BG-Стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП" - стая 15

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Прокарване на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) чрез машина по метода на хидравлично разбиване на съществуващ водопровод”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на експлоатационни райони Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Тополовград.
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Прокарването на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) ще се извършва чрез машина по метода на хидравлично разбиване на съществуващ водопровод. Ще се използва метод, чрез който ще се подменят тръби в земята в съществуващи амортизирани тръбопроводи, служещи за провеждане на питейна или отпадъчна вода, като се запазват и нивелетните коти. По този метод ще се заменят етернитови тръби, тръби от стомана и чугунени тръби. Преди започване на описаните по-горе дейности изпълнителя е длъжен да направи пълен преглед чрез камера на съществуващата стара тръба, с оглед реална преценка на досегашното и състояние. Срокът на действие на договора ще бъде една календарна година, като необходимостта от прокарване на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности. Той уведомява изпълнителя за стартиране на работите чрез възлагателно писмо, в десетдневен срок преди определената за начало дата. Писмото се връчва по пощата, по факс, или на ръка срещу подпис. В него Възложителят сочи и крайният срок за завършване на обекта, в календарни дни. Прокарването на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) може да бъде извършено с тръби на Възложителя, като в този случай определеният за Изпълнител ще има задължението в определен срок след получаване на възлагателното писмо да положи същите с машина, по метода на хидравлично разбиване на съществуващ водопровод. Работата може да бъде извършена и с тръби доставени от Изпълнителя. При това положение определеният за Изпълнител ще има задължението в определен срок след получаване на възлагателното писмо да достави описаните му от Възложителя тръби и да ги положи с машина, по метода на хидравлично разбиване на съществуващ водопровод. Срокът ще бъде съобразен с необходимостта за доставяне на тръбите от Изпълнителя, но не може да бъде по-дълъг от 10 календарни дни.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на работите ще бъде по преценка на възложителя в зависимост от финансовите му възможности и конкретно възникналите нужди.

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 3% от прогнозната стойността на поръчката, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД – ФЦ Стара Загора: гр.Стара Загора 6000, бул. Руски № 44, BIC код е SOMBBGSF, IBAN с/ка BG40 SOMB 9130 1035 2042 01 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева след издаване на фактура, която да съдържа номер на договора и предмета. Срок на отложено плащане е до 30 дни.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Гаранционен срок – не по - малък от определения с Наредба №2 от 31.07.2003г.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. 2.Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; Строежи трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 ПРВВЦПРС. Удостоверението се изисква при сключване на договора. 3.Възложителят ще отстрани от участие лицата, които не отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.Заверено копие от застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 2.Минималният годишен оборот на участника за предходните три години /2010г., 2011г. и 2012г./ трябва да е в размер минимум 500 000 лева от строителство, отговарящо на предмета на поръчката. Доказва се със заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите с всички статистически приложения на ОПР, справка за нетни приходи от продажби по икономически дейности и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2010г., 2011г. и 2012г. оформени съгласно ЗС.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години (по образец приложен в документацията), придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение. 2.Сертификати ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 или техни еквиваленти – с област на приложение: отговарящ по предмета на поръчката. 3.Да притежава собствена или наета машина, действаща по метод, отговарящ на предмета на поръчката. Доказва се с документи за собственост или договор за наем за целия период на действие на договора за обществена поръчка. 4. Да притежава собствена или наета камера за оглед на тръбата преди започване на дейностите по предмета на поръчката. Доказва се с документи за собственост или договор за наем за целия период на действие на договора за обществена поръчка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.08.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.09.2013 г.  Час: 12:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. Преди да я получат лицата имат право да я разгледат на място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ