Версия за печат

02538-2013-0115

BG-Тополовград: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090499

Прокуратура на Република България Районна прокуратура гр.Тополовград, ул."Иван Вазов"№2, За: Пепа Ичева Тодорова, България 6560, Тополовград, Тел.: 0470 53317, E-mail: rp_topolovgrad@ymb.prb.bg, Факс: 0470 52374

Място/места за контакт: Пепа Ичева Тодорова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/opyambol/bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Тополовград

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставянето на услугата се извършва на територията на Република България.Услугата да се извърши в работно време в Районна прокуратура Тополовград,ул."Иван Вазов"№2
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на Работодателя ,съгласно изискванията на чл.25 и 25а от "Закона за здравословни и безопасни условия на труд" Наредба №3 от 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина ,Наредба №5 от 11.05.1999г. за реда , начина и переодичността на извършване на оценка на риска,Наредба №4 от 03.11.1998г.за обучението на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятието и други релевантни нормативни актове

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата численост на персонала към момента на обявяване на обществената поръчка е 8/осем/ човека

Стойност, без да се включва ДДС
96 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в 1% от прогнозната стойност на поръчката,както следва 0,96/деветдесет шест стотинки/ Когато участникът е обединение което не е юридическо лице ,всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гапранция,съответно вносител на сумата по гаранцията.Гаранцията може да бъде предоставена в една в една от следните форми: а)парична сума ,платима по следната банкова сметка на Районна прокуратура Тополовград: Банка ДСК-ЕАД, банков код BIC:STSABGSF,Банкова сметка IBAN:BG71STSA93003300456210.Като основание за внасяне на сумата в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата ,за която се внася гаранцията ,б)безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал ,издадена в полза на Възложителя съгласно образец (Приложение 3.1)предоставен към настоящата документация и валидна най малко 30(тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.Образеца е примерен и в случай ,че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя.Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл.61,и чл.62 от Закона за обществените поръчки.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 %(три процента)от стойността на договора без ДДС.Гаранцията може да бъде предоставена в една от следните форми:а)парична сума платима по следната банкова сметка на Районна прокуратура Тополовград :Банка ДСК ЕАД Тополовград,банков кодBIC:STSABGSF,Банкова сметка IBAN:BG71STSA93003300456210.В платежния документ като основание за внасяне на сумата ,да се посочи номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката.б)Оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор,издадена в полза на Възложителя ,съгласно образец (приложение 3) представен към настоящата документация и валидна най малко 30(тридесет)дни след прекратяване на договора.Гаранцията за изпълнение на договора се задържа и освобождава от възложитела в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща стойността на извършените услуги на тримесечие.Стойността се определя като се умножи цената за обслужване на един служител за един календарен месец по числеността на служителите към последно число на съответния отчетен период и получения резултат се умножи по три.В случай ,че услугите не са предоставени през цялото тримесечие ,се заплаща пропорционално за дните, през които са били предоставени. В този случай сумата се изчислява като общо дължимата сума за съответния тримесечен период се раздели на броя на дните в тримесечието и получения резултат се умножи по дните през които са били предоставени услугите .Начин на плащане :по банков път,с платежно нареждане в български лева по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Плащането се извършва в срок от 10/десет/ работни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената от възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката след изрично писменно уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане/назначаване/ на служители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки ,който е регистриран като Служба по трудова медицина в Министерство на здравеопазването ,съгласно чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.8 от Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина .За доказване на изискването участниците да представят заверено копие от документа за регистрация .Да отговаря на изискванията на Възложителя ,посочени в документацията за участие и за когото не са налице някои от обстоятелствената по чл.47 ал.1 ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Информация за общия оборот и оборот и за оборот от услуги ,които са предмет на поръчката -Приложение №2.1 Изисквано /и минимално ниво/и ниво/ а:Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите ,които са предмет на поръчката в която участва -общо за последните 3/три години/-(2010г.,2011г.,2012г.)- 2,5(две цяло и половина )пъти от прогнозната стойност.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Информация и формалности ,които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Списък на договорите с приключено изпълнение през последните три години - Приложение 2.2.Списък на лицата ,които ще отговарят за извършването на услуги заедно със заверено копие от документи ,удостоверяващи необходимото образование и професионална квалификация. Изисквано /и минимално/и ниво/а:1.Участниците следва да са изпълнили през последните три години-2010г.,2011г. и 2012г. минимум три договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка и с оглед на изпълнението им да са дадени препоръки за добро изпълнение.За доказване на това обстоятелство ,участниците следва да представят списък по образец,утвърден от възложителя с изпълнените от тях минимум три договора ,с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години-2010г.,2011г.,и 2012г.,придружени от препоръки за добро изпълнение. 2.Във връзка с минимално изискване на Възложителя - Участникът следва да посочи и лицата ,притежаващи необходимото образование и професионална квалификация ,съгласно минималния състав на службите по трудова медицина по чл.6 от Наредба №3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.08.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02.09.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

Тополовград ул.Иван Вазов №2 Съдебна палата стая 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители ,както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http&//www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.07.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ