Версия за печат

00087-2013-0111

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Андрей Стаменов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, Партер, Стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/op-so.asp.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377505, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: фронт офис

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка и инсталация на апаратура за отделение по образна диагностика и провеждане на обучение за работа с доставената апаратура”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика” включва доставка на Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф и Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти и провеждане на обучение за работа с доставената апаратура.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000, 33111650, 80511000, 51410000

Описание:

Медицинско оборудване
Устройства за мамография
Услуги по обучение на персонала
Услуги по инсталиране на медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

- Доставка и инсталация на Mногослайсен (16 срезов) компютърен томограф – 1 брой и провеждане на обучение за работа с него; - Доставка и инсталация на Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти – 1 брой и провеждане на обучение за работа с него;

Стойност, без да се включва ДДС
1820000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

100

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на – 18 000 (осемнадесет хиляди) лева Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на "парична сума", платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че гаранцията се внася от лице, което не притежава печат, същата може да не е подпечатана. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Столична Община или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Продължава в раздел VІ.3. от настоящото обявление.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената по договора се заплаща, както следва: 1. авансово плащане - не повече от 20 % /двадесет на сто/ от цената на договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора срещу представена банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на искания аванс и оригинална фактура за дължимата сума; 2. окончателно плащане – в размер на останалата част от цената е платима в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за успешно приключило приемателно изпитване, документи удостоверяващи проведено обучение и оригинална фактура за дължимата сума. Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане. Във фактурата, издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да се съдържа текст, че плащането се извършва със средства, отпуснати по проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/009 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, подписан от Кметът на Столична Община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съобразно който Столична Община е Бенефициент по проекта.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението подписват документ за създаване на обединение. Документът за създаване на обединение трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението са отговорни солидарно за изпълнението на договора; Представляващият обединението е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; В документа трябва да се определи и наименованито на участника (обединение); Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощат) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, ако същото не е посочено в друг документ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. Всеки участник може да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелтсвата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП, както и някое от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (доставка и/или производство на медицинска апаратура), свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5години; 6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1. който не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията; 2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП, както и някое от описаните в настоящия раздел обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”. В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя. Продължава в раздел VІ.3. от настоящото обявление.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот, реализиран от участника през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Декларацията трябва да бъде придружена от отчет за приходите и разходите за всяка от последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на отчет за приходите и разходите не се изисква, когато същият е публикуван в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника; 2. декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на стоки, които са предмет на поръчката, реализиран от участника през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под стоки, предмет на обществената поръчка следва да се разбира доставка и инсталация на апаратура за образна диагностика и проведено обучение. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документи се представят само от участниците в обединението чрез които обединението доказва съответстивето си с поставените минимални изисквания за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на 5 460 000 (пет милиона четиристотин и шестдесет хиляди) лева; 2. Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки на стоки, които са предмет на поръчката, общо за предходните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размерна 3 640 000 (три милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева; Под стоки, предмет на обществената поръчка следва да се разбира доставка и инсталация на апаратура за образна диагностика и проведено обучение. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за икономически и финансови възможности се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоките, които са предмет на поръчката. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя), неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията; 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; 3. Заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 с обхват търговия с медицински изделия или еквивалентен. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 4. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия или еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган на съответната държава, в която участникът е установен. 5. Заверено от участника копие на лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги. В случай, че участникът е обединение, лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ се представя от лице в обединението, което ще извършва техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган страна членка на ЕС. 6. Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери преминали курс на обучение (за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация), придружена от: • автобиографии на сервизните инженери, • заверени от тях копия на сертификати за преминат курс на обучение за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, издадени от производителите на съответната апаратура; • декларация за ангажираност на инженерите. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документ се представят само от участниците в обединението чрез които обединението доказва съответстивето си с поставените минимални изисквания за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко един договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един или повече медицински апарата и обучение на служителите на възложителя за работа с доставените апарати, които са предмет на настоящата обществена поръчка; 2. Производителят на предлаганата апаратура трябва да притежава валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент; 3. Участникът трябва да прилага внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 с предметен обхват търговия с медицински изделия или еквивалент; 4. Участникът трябва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия или еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган на съответната държава, в която участникът е установен; 5. Участникът трябва да разполага с лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги. В случай, че участникът е обединение, лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ се представя от лице в обединението, който ще извършва техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган страна членка на ЕС; 6. Участникът да осигури екип от най-малко двама квалифицирани сервизни инженера, преминали курс на обучение при производителя за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация; Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 40
Показател: Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, предмет на обществената поръчка; тежест: 5
Показател: Срок на гаранционно обслужване на медицинската апаратура, предмет на обществената поръчка; тежест: 15
Показател: Технически параметри - продължава в раздел IV.3.; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 015 - 020978 от 22.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
05.08.2013 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена в Столична Община - адрес: гр. София - 1000, ул. „Париж” №3, стая №1 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Столична Община, адрес: гр. София - 1000, ул. „Париж” №3, стая №1 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.4, стая №405 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Столична Община (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.sofia.bg.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
15.08.2013 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.08.2013 г.  Час: 11:00
Място

В сградата на Столична община - гр. София, ул. "Московска" №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. Комисията ще обяви писмено до участниците датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както и ще оповести тази информация на посочените в настоящото обявление Интернет адрес - http://www.sofia.bg.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/.2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

І.Продължение от раздел ІІІ.1.1. Гаранция за авансово плащане. Авансовото плащане ще бъде заплатено след предоставяне на банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойноста на искания аванс. IІ.Продължение от раздел ІІІ.2.1. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация. IІІ. Продължение от раздел ІV.2.1. - Критерии за възлагане: Технически параметри (А.1. Площ на малкия фокус в кв. мм - 10 т.; А.2. Време за сканиране (едно пълно завъртане на 360О) на компютърния томограф - 10 т.; А.3 Размер на пиксела на дигиталния мамограф - 5 т.; А.4 Разделителна способност на дигиталния мамограф (lp/mm) без геометрично увеличение - 10 т.; А.5 Заводска гаранция за липса на мъртви пиксели в детектора на дигиталния мамограф - 5 т.) - 40 т.;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.07.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ