Версия за печат

00087-2013-0111

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-151 от 19.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Андрей Стаменов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, Партер, Стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка и инсталация на апаратура за отделение по образна диагностика и провеждане на обучение за работа с доставената апаратура”. В предмета на поръчката се включва закупуването и доставка на Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф и Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвения от Столична Община и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. бюджет по проект „Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставката, предмет на настоящата поръчка е 1 820 000 лв. (един милион осемстотин и двадесет хиляди лева) без вкл. ДДС или 2 184 000 лв. (два милиона сто осемдесет и четири хиляди лева) с вкл. ДДС. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 45а, ал. 2, т. 2, буква „б” от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е равна или по-висока от 391 160 (триста деветдесет и една хиляди сто и шестдесет) лева без вкл. ДДС за доставки и 254 254 (двеста петдесет и четири хиляди двеста петдесет и четири) лева без ДДС за доставки по приложение № 4, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, като е длъжен да я изпрати за публикуане, освен в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки и в Официален вестник на Европейския съюз. Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова
Длъжност: Кмет на Столична община