Версия за печат

02538-2013-0108

BG-гр.Свиленград: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090484

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СВИЛЕНГРАД, 6500, За: Росица Христова Миткова, Р.България 6500, гр.Свиленград, Тел.: 0379 63006, E-mail: rp_svilengrad@prb.bg, Факс: 0379 71937

Място/места за контакт: Районна прокуратура-Свиленград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.prb.bg/ophaskovo/bg.

Електронен достъп до информация: http://www.prb.bg/ophaskovo/bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура-Свиленград

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Свиленград, ул."Георги Бенковски" № 17
Код NUTS: BG422
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Свиленград, включващи осигуряване на всички нормативно определени функции и дейности съгласно чл. 25 и чл. 25а от ЗЗБУТ, КТ и Наредба № 3 от 28 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни актове

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описани в пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
234 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на поръчката, възлизаща в размер на 2,34 лв. /два лева и тридесет и четири стотинки/.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната набирателна банкова сметка на Районна прокуратура - Свиленград: „ОББ” АД – клон Свиленград, Банков код BIC: UBBSBGSF Банкова сметка IBAN: BG 02 UBBS 8002 330 030 92 10 Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната набирателна банкова сметка на Районна прокуратура - Свиленград: „ОББ” АД – клон Свиленград, Банков код BIC: UBBSBGSF Банкова сметка IBAN: BG 02 UBBS 8002 330 030 92 10 В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща стойността на извършените услуги на тримесечие. Стойността се определя, като се умножи цената за обслужване на един служител за един календарен месец по числеността на служителите към последно число на съответният отчетен период и получения резултат се умножи по три. В случай, че услугите не са предоставяни през цялото тримесечие, се заплаща пропорционално за дните, през които са били предоставяни. В този случай сумата се изчислява, като общо дължимата сума за съответният тримесечен период се раздели на броя на дните в тримесечието и полученият резултат се умножи по дните, през които са били предоставяни услугите.Начин на плащане: по банков път с платежно нареждане в български лева.Плащането се осъществява по банкова сметка на Изпълнителя.Възложителят заплаща сумата по издадена фактура в срок до 10 работни дни след нейното получаване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената от Възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1- т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя.Участниците следва да са регистрирани като Служба по трудова медицина в Министерство на здравеопазването, съгласно чл. 25 в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл . 8 от Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. За доказване на изискването участниците трябва да представят заверено копие от документа за регистрация като Службата по трудова медицина в Министерство на здравеопазването издаден от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2 (два) пъти от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът участва, следва да се представи: А) Заверена справка за оборота от услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали общ оборот и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2 (два) пъти от прогнозната стойност за обособената позиция,

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно условията за участие, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.) участникът да е изпълнил минимум три договора, сходни с предмета на поръчката и с оглед на изпълнението им да са адени препоръки за добро изпълнение.Участникът следва да посочи и лицата, които ще отговарят за извършването на услугите, като представи за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения и др.), удостоверяващи необходимото образование и професионална квалификация, съгласно минималният състав на службите по трудова медицина по чл.6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
31.08.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.09.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

Всеки от официалните езици на ЕС

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.09.2013 г.  Час: 11:00
Място

гр.Свиленград, ул."Георги Бенковски" № 17

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно член 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 09 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.07.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ