Версия за печат

01135-2013-0006

BG-Банско: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101459450

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: ДНП Пирин

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pirin-np.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirin-np.com/.

Електронен достъп до информация: http://www.pirin-np.com/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Разработване на план за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014-2023”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Банско, Дирекция "Национален парк „Пирин”
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Разработване на план за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014-2023”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90712400

Описание:

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Етап I. Обхваща период от 10 месеца, считано от възлагане на конкретните задачи на отделните изпълнители и включва: 1. Провеждане на първа работна среща със заинтересованите страни за оповестяване на началото на разработването на плана за управление (ПУ) на резервата. 2. Събиране и обработка на наличната информация, извършване на теренните и други проучвания предвидени в заданието; 3. Представяне от изпълнителите на подробни отчети за възложените им задачи; 4. Подготовка на Части 1 и 2 от проекта на ПУ. Етап II. Обхваща период от 2 месеца и включва: 1. Провеждане на втора работна среща за представяне на проекта на Части 1 и 2 и основни проблеми за резервата и отразяване на целесъобразните бележки от срещата. 2. Подготовка на Части 3, 4 и 5 от проекта на ПУ; 3. Организиране на трета работна среща за представяне на цялостния проект на ПУ и отразяване на целесъобразните бележки от срещата.

Стойност, без да се включва ДДС
79000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на - 790 лв. /седемстотин и деветдесет лева/, а участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на ДНП „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя, при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане: 1. Авансово плащане в размер на………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 40 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след след приемане с двустранен констативен протокол на Встъпителния доклад разработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 2. Междинно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 20 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с доклад за шестмесечието от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 3. Окончателно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 40 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след след приемане с окончателен двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с окончателен доклад на Плана за управление. Окончателното плащане е дължимо след представянето на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 4. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след наличието на всички изискуеми документи за осъществяване на плащане. 5. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация: Получател: ДНП Пирин Гр. Банско, Р България ул.”България” № 4 БУЛСТАТ: 101459450 МОЛ: Валери Мечев Номер на документа, дата, място. В описателната част следва да впише следния текст или съответната част от него, за която се отнася фактурата: „Разходът е по договор № …/……, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин" и резерват „Тисата"”, финансиран съгласно Заповед № РД-532/02.07.2012 г. по Оперативна програма ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В случай, че участник е представил ценова оферта, в която някоя от единичните цени е по-висока от посочените в документацията за участие максимално допустими стойности, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура, ако офертата му надвишава предварително обявената прогнозна стойност от 79000.00 лв. без ДДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща и декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3. Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение - за всеки един член на обединението. При участници обединения – документ, подписан от всички лица в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението. ; 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника - съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а - д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП; 8. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител.; 9. Декларация за запознаване с условията на поръчката; 10. Декларация за приемане на етичните клаузи на настоящата поръчка; 11. Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие.; 12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо). Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6, от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката.Плик № 3 – “Предлагана цена” , съдържащ ценовата оферта на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Информация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в размер равен или по-голям от максималния размер на прогнозната стойност на поръчката. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги по разработване на Планове за управление на защитени територии или зони от Натура 2000, инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в защитени територии и зони, картиране на биологично разнообразие на природни местообитания, растителни съобщества, флора и фауна, проекти и програми в сферата на опазване на околната среда. Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението. Информацията за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) се представя само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато е предвидено участие на подизпълнители, изискването се прилага по отношение на тях, съобразно вида и дела на участието им.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на успешно изпълнени в рамките на последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, договори с предмет, сходен спредмета на поръчката, с приложени референции към договорите; 2. Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец, трудови/осигурителни книжки, дипломи и други, доказващи съответствието с изискванията на възложителя, декларация за ангажираност с изпълнение на договора, подписана от всеки един експерт – съдържаща се в автобиографията).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум един договор за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид договори по разработване на Планове за управление на защитени територии или зони от Натура 2000, инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в защитени територии и зони, картиране на биологично разнообразие на природни местообитания, растителни съобщества, флора и фауна, проекти и програми в сферата на опазване на околната среда. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки от посочените договори. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат информация за предмета и срока на изпълнение на договора. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си. 2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на поръчката. Екипът следва да включва минимум следните специалисти: Ключов експерт 1: Ръководител на екипа Квалификация и умения: Висше образование по горско стопанство или екология /естествени науки или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие; Специфичен професионален опит: Опит в управлението/прилагането на проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието и/или в изготвяне на планове за управление на защитени територии (Участие в изготвянето/прилагането/управлението на поне един проект и/или план) Ключов експерт 2: Експерт флора Квалификация и умения: Висше образование в сферата на горско стопанство/биология или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на опазването на биоразнообразието; Специфичен професионален опит: Опит през последните 5 години в проекти, касаещи оценка на флористичното разнообразие в защитени територии/зони; Ключов експерт 3: Експерт фауна Квалификация и умения: Висше образование в сферата на екология/биология или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на опазването на биоразнообразието; Специфичен професионален опит: Опит през последните 5 години в проекти, касаещи оценка на фаунистичното разнообразие в защитени територии/зони; Ключов експерт 4: Експерт природни местообитания/ гори Квалификация и умения: Висше образование в сферата на горското стопанство или еквивалентна; Общ професионален опит: Минимум 5-години професионален опит в сферата на управление/опазване на природни местообитания/гори, включително устройство, инвентаризация и опазване здравословното състояние на горите; Специфичен професионален опит: опит в изпълнението на минимум един проект, свързан с устройство на гори и горски територии. Изискванията към останалите ключови експерти може да намерите в поле VІ.3 от настоящото обявление.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Качество на техническото предложение; тежест: 60
Показател: Цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.08.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.08.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.08.2013 г.  Час: 12:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата поръчка е финансирана по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, който ще се финансира съгласно издадена Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Продължение от поле III.2.3), дясна колона - Ключов експерт 5: Експерт географска информационна система (ГИС) Квалификация и умения: Висше образование в сферата на инженерните науки или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на използването на информационни системи, включващи локални бази данни, преход на данни към обща база данни, управление на геобаза данни;съвместяване на растерни и векторни изображения, дигитализиране на карти за проектиране и моделиране на територии. *** Едно лице от екипа може да бъде предложено за повече от една от изброените по – горе ключови позиции, при условия, че отговаря на съответните изисквания.В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да отговаря на изискването съобразно вида и дела на участието си. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Показателят качество на техническо предложение съдържа в себе си следните подпоказатели, всеки с тежест 20 % в общата комплексна оценка: 1. Вътрешна организация и контрол на изпълнението; 2. Взаимодействие със заинтересованите лица; 3. Управление на риска. Възложителят ползва възможността за намаляване на срока по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП с общо 12 дни, тъй като настоящото обявление е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адрес: http://www.pirin-np.com/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://www.pirin-np.com/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.07.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ