Версия за печат

02538-2013-0080

BG-Елхово: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Прокуратура на Република България-Районна прокуратура Елхово, гр.Елхово, обл.Ямбол, ул."Пирот" №2, Съдебна палата ет.2 стая 206, За: Иванка Тодорова Великова, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88320, E-mail: rp_elhovo@ymb.prb.bg, Факс: 0478 88321

Място/места за контакт: Елхово, ул."Пирот" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/opyambol/bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура- Елхово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Услугата ще се извършва на на място на при Възложителя,гр.Елхово, ул."Пирот"№2,обл.Ямбол, в работно време
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги,осигуряващи комплексно обслужване на работещите в Районна прокуратура Елхово от служба по трудова медицина,съгласно чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни актове.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предоставяните на услуги от служба по трудова медицина обхваща персонала на Районна прокуратура Елхово - щат 14 човека

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в 1% от прогнозната стойност на поръчката ,както следва1,68/един лев и шестдесет и осем стотинки/лв.Когато участникът е обиденение което не е юридическо лице,всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията .Гаранцията може да бъде предоставина в една от следните форми:а)парична сума ,платима по следната сметка на Районна прокуратура Елхово:Банка:ОББ-АД-ЕЛХОВО,банков код B IC :UBBSBGSF,Банкова сметка IBAN:BG35UBBS80023300308810.Като основание за внасяне на сумата в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията.б)безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал,издадена в полза на Възложителя съгласно образец (Приложение 3.1)предоставен към настоящата документация и валидна най малко 30(тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.Образеца е примерен и в случай ,че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя.Гаранциятя за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл.61, и чл.62 от Закона за обществените поръчки.Гаранцията за изпалнение на договора е в размер на 3%(три процента)от стойността на договора без ДДС.Гаранцията може да бъде предоставена в една от следните форми:а)парична сума платима по следната банкова сметка на Районна прокуратура Елхово Банка:ОББ-АД-ЕЛХОВО,банков код B IC :UBBSBGSF,Банкова сметка IBAN:BG35UBBS80023300308810 .Вплатежния документ като основание за внасяне на сумата ,дасе посочи номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката .б)Оригинал на банкова гаранция за изпаълнение на договор,издадена в полза на Възложителя,съгласно образец( приложение 3.,представен към настоящата документация и валидна най малко 30(тридесет)дни след прекратяване на договора.Гаранцията за изпълнението на договора се задържа от възложителя в съответсвие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща стойността на извършените услуги на тримесечие.Стойността се определя,като се умножи цената за обслужване на един служител за един месец по числеността на служителите към последното число на съответния отчетен месец и полученият резултат се умножи по три.Плащането се осъществява по банков път срещу предоставена фактура с платежно нареждане в български лева по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.Възложителят извършва плащането в срок до 15 работни дни след получаването на фактурата от изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Посочената от възложителя обща численос подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката.Числеността се коригира съобразно брой на напусналите или освободени и новоназначени служители,или при структурни промени, за което Възложителят уведомява Изпълнинеля.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки,който е регистриран като Служба по трудова медицина в Министерство на здравеопазването,съгласно чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.8 от Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина.За доказване на изискването участниците да представят заверено копие от документа за регистрация.Да отговаря на изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие и за когото не са налице някой от обстоятелствата по чл.47 ал.1,ал.2 и ал.5 он Закона за обществените поръчки.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Във връзка с минималното изискване на Възложителя,участникът да е реализирал общ оборот и оборот от услугите,които са предмет на поръчката -общо за последните 3 финансови години (2010,2011,2012) в размер на 2,5(две и половина)пъти от прогнозната стойност,следва да представи:А)Заверена справка от оборота от услугитекоито са предмен та поръчката, за последните 3години-2010г,2011г.,2012г в зависимост от датата ,на която участникът е учреден или е започнал дейността си.Когатоучастникът в процедурата е обединение ,което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците ,чрез които обединението доказвасъответствието си с критериите по подбор по чл.25,ал.2,т.6 от ЗОП-минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,документите по тази точка които са на чужд език се представят с превод.
Минимални изисквания: Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите,които са предмет на поръчката общо за последните 3 финансови години-(2010,2011,2012г.)-2.5(две и половина)пъти от прогнозната стойност.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Във връзка с минималните изисквания на Възложителя, участникът да има изпьлнени през последните три години(2010,2011,2012г.) минимум два договора,сходни с предмета на поръчката,включително стойностите ,дати и получатели,придружени от препоръки за добро изпълнение съгласно образец Приложение №2.2.Във връзка с минималното изискване на Възложителя,участникът следва да посочи лицата ,които ще отговарят за извършването на услугите ,като представи за същите заверено копие от документи(дипломи,удостоверения и др.) удостоверяващи необходимото образованиеи професионална квалификация ,съгласно минималния състав на службите по трудова медицина по чл.6 от Наредба №3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Минимални изисквания: Учасникът да има изпълнени през последните три години(2010г.,2011г.,2012г)минимум два договора,сходни с предмета на поръчката ,включително стойностите,дати и получаваните придружени от препоръки за добро изпълнение.Участникът следва да посочи лицата,които ще отговарят за извършването на услугите,като представи за същитезаверено копие от документи(дипломи,удостоверения и др.),удостоверяващи необходимото образование и професионална квалификация,съгласно минималния състав на службите по трудова медецина по чл.6 от Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.08.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.08.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.08.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр.Елхово, ул.Пирот"2,Съдебна палата ,стая 206

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите уе публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средства за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ