02538-2013-0080

BG-Елхово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 03.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - Районна прокуратура - Елхово, гр.Елхово, ул."Пирот"2, За: Иванка Тодорова Великова, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88320, E-mail: rp_elhovo@ymb.prb.bg, Факс: 0478 88321

Място/места за контакт: гр.Елхово ул.Пирот 2, ет.2 ,стая 206

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/opyambol/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура- Елхово .

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Публикувано в регистъра за обществени поръчки под уникален №

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 1 от 03.07.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:168 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Република България 8700, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http//www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Стойко Иванов Иванов
Длъжност: Административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Елхово