Версия за печат

00087-2013-0098

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-132 от 27.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. " Московска " №33, За: Илияна Станева, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9809866, E-mail: istaneva@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: д-я " Обществени поръчки и търгове", ул. Париж №3 , партер , ст.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изграждане на видеонаблюдение и оптични трасета по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Изграждане на локална система в район “Нови Искър” Обособена позиция 2. Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе”.Обособена позиция 3. Изграждане на локална система в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на охраната на главния вход .Обособена позиция 4. Изграждане на оптични кабелни трасета: • По бул. “Княгиня Мария Луиза” от подлеза при 05-та МБАЛ до подлеза при площад “Света Неделя”. • По бул.“Ботевградско шосе”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова
Длъжност: Кмет на Столична община