Версия за печат

00087-2013-0098

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. " Московска " №33, За: Илияна Станева, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9809866, E-mail: istaneva@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: д-я " Обществени поръчки и търгове", ул. Париж №3 , партер , ст.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Столична община, ул. " Московска" №33, За: д-я " Обществени поръчки и концесии", Р.България 1000, София, Тел.: 02 9377593, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: фронт -офис

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на видеонаблюдение и оптични трасета по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Изграждане на локална система в район “Нови Искър” Обособена позиция 2. Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе”.Обособена позиция 3. Изграждане на локална система в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на охраната на главния вход .Обособена позиция 4. Изграждане на оптични кабелни трасета: • По бул. “Княгиня Мария Луиза” от подлеза при 05-та МБАЛ до подлеза при площад “Света Неделя”. • По бул.“Ботевградско шосе”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.София
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1.Изграждане на локална система в район “Нови Искър”, която ще включва 4 бр. обекти в кв.Кумарица (ЦДГ № 179 "Съюз 33”, 171 ОУ "Стоил Попов", сграда на Районната администрация и площад "Свети дух"), с локален център за видеоконтрол в сградата на в район “Нови Искър”. 2. Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе” (при площад “Пирдоп” , срещу бл. № 02, при ул.”Ст.Богориди”, ул.”Витиня”- запад, ул.”Витиня”- изток, ул.”Рилска обител”-запад, ул.”Рилска обител”-изток, ул.”Поп Груйо”, при автогара “Изток”, локалното платно на Бул.”Ботевградско шосе “ и ул.”8” /бивша Борис Илиев”, до разклона за летището, срещу “БГ Моторс” сервиз , до сервиз “Автокам”, при интернат “Проф.Мутавчиев”), оборудване с техника на локален център за видеоконтрол, находящ се на кръстовището при бул.“Ботевградско шосе“ и ул.“Витиня“ и присъединяване към локалната система на подлезите на бул.”Ботевградско шосе “ на изграденото видеонаблюдение в подлезите при бл. № 54 и на ж.п. гара “Подуяне”. 3. Изграждане на локална система в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на охраната на главния вход . 4.Изграждане на оптични кабелни трасета: • По бул. “Княгиня Мария Луиза” от подлеза при 05-та МБАЛ до подлеза при площад “Света Неделя”. • По бул.“Ботевградско шосе“, за осигуряване на оптична свързаност между отделните подлези и локалния център за видеоконтрол находящ се на кръстовището при бул.“Ботевградско шосе“ и ул.“Витиня“. Описание на основните видове дейности по обособени позиции: 1.Локални системи за видеонаблюдение: Изграждане на кабелно трасе и хоризонтална кабелна система, между отделните точки и обекти; Монтиране на камери за видеонаблюдение; Изграждане на свързаност между отделните елементи и оборудване; Монтиране на техника за работа и контрол по видеонаблюдението, включително и тези в локалните центрове за видеонаблюдение; Настройки, конфигурации, тестване и пускане в експлоатация. 2.Оптични кабелни трасета: Изкопаване на канал за оптичния кабел (където е необходимо); При наличие на колекторна система се ползва същата за разполагане на оптичния кабел; Полагане на оптичния кабел; Изграждане на хоризонтални кабелни системи; Монтаж на централизирани и периферни устройства; Свързване на основното трасе с хоризонталните кабелни системи, периферни и крайни устройства, камери и апаратура за управление и контрол; Настройки, тестване и пускане в експлоатация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии и спомагателни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно количествени сметки,неразделна част от документацията

Прогнозна стойност без ДДС
487500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

45


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие в откритата процедура в размер на : Обособена позиция 1. Изграждане на локална система в район “Нови Искър”- 1250 /хиляда двеста и петдесет /лв. Обособена позиция 2. Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе”- 1500 /хиляда и петстотин/лв. Обособена позиция 3. Изграждане на локална система в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на охраната на главния вход – 291 /двеста деветдесет и един/лв. Обособена позиция 4. Изграждане на оптични кабелни трасета: • По бул. “Княгиня Мария Луиза” от подлеза при 05-та МБАЛ до подлеза при площад “Света Неделя”. • По бул.“Ботевградско шосе” – 1833/хиляда осемстотин тридесет и три/лв. представена в една от следните форми: -парична сума, внесена по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие е до срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 2% от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС, представена преди подписването му, в една от следните форми: -парична сума, внесена по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до изтичане срока на договора и представяне на протокол за функционалност на системата.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането ще се извършва,съгласно проекта за договор за всяка обособена позиция,неразделна част от документацията.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците в процедурата трябва да представят:Заверено от участника на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника. Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на целия договора; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП; се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;2. документите по ал.1, т. 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;декларация по ал.1, т.11 от чл.56 от ЗОП се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.Всеки подизпълнител трябва да представи документите по чл.56,ал.2 от ЗОП , а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, 5 и 6 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 буква "а" - "д", т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП.От участие се отстранява и участник за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.2,т.1,т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 буква "а" - "д", т.2 и т.3 , ал. 2 т.1,т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1. За доказване на опита: Списък съгласно Образец № 3 на договори за проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение през последните 5 (пет) години включително до датата за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите. За посочените в списъка договори да се приложат референции от Възложителите с посочена стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. копие на удостоверение, издадено от Комисията. 3. За доказване наличието на внедрена система за управление на качеството – копие на валиден сертификат ISO 9001:2008.
Минимални изисквания: Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Да е изпълнил не по-малко от 3 договора за проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение през последните 5 (пет) години включително до датата за подаване на оферти . 2. Да бъде вписан в регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни за поддържан регистър „Видеонаблюдение”. 3. Участникът да е внедрил Система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г. или еквивалентна с обхват проектиране,монтаж, поддръжка и сервизна дейност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: „предлагана цена” ; тежест: 80
Показател: „Срок за изпълнение на поръчката”; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 518125 от 14.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.07.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие с подробни данни и изисквания необходими за подготовката на предложенията се получава всеки работен ден на ул."Париж" №3 ст.№1, след издаване на фактура на ул. "Париж" 3 ет. 4, ст. 405 и заплащането й в касата на ул."Париж" № 3. ет. 2 ст. 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00. ч.При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документа за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка на Столична община: IBAN BG81 SOMB 9130 31 33008301 BIC SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" 6. От датата на публикуване в електрония регистър на АОП ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.07.2013 г.  Час: 10:00
Място

ул.Париж №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, ще бъде обявена на интернет страницата на СО-www.sofia.bg, два дни преди тяхното отваряне.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

1.На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка. 2. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни зисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 3. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП. 4. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3). публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 5.Срокът за обжалване на решението по т. 4, 1) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 6. Жалбата по т. 3. се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 7. Жалба може да се подава от - всяко заинтересовано лице - в случаите по т.4, 1), т.4, 3), т.5 и т.6. - всеки заинтересован участник - в случаите по т. 4, 2) и т.6. 8. В срока по т. 4,1) жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 9. В случаите по т. 4.,1) и т. 4.,3), когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.. 10. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на локална система в район “Нови Искър”
1) Кратко описание

Изграждане на локална система в район “Нови Искър”, която ще включва 4 бр. обекти в кв.Кумарица (ЦДГ № 179 "Съюз 33”, 171 ОУ "Стоил Попов", сграда на Районната администрация и площад "Свети дух"), с локален център за видеоконтрол в сградата на в район “Нови Искър”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии и спомагателни съоръжения

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
125000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе”.
1) Кратко описание

Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе” (при площад “Пирдоп” , срещу бл. № 02, при ул.”Ст.Богориди”, ул.”Витиня”- запад, ул.”Витиня”- изток, ул.”Рилска обител”-запад, ул.”Рилска обител”-изток, ул.”Поп Груйо”, при автогара “Изток”, локалното платно на Бул.”Ботевградско шосе “ и ул.”8” /бивша Борис Илиев”, до разклона за летището, срещу “БГ Моторс” сервиз , до сервиз “Автокам”, при интернат “Проф.Мутавчиев”), оборудване с техника на локален център за видеоконтрол, находящ се на кръстовището при бул.“Ботевградско шосе“ и ул.“Витиня“ и присъединяване към локалната система на подлезите на бул.”Ботевградско шосе “ на изграденото видеонаблюдение в подлезите при бл. № 54 и на ж.п. гара “Подуяне”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии и спомагателни съоръжения

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на локална система в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на охраната на главния вход .
1) Кратко описание

Изграждане на локална система в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на охраната на главния вход .

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии и спомагателни съоръжения

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки,неразделна част от документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
29167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на оптични кабелни трасета: •По бул. “Княгиня Мария Луиза” от подлеза при 05-та МБАЛ до подлеза при площад “Света Неделя”.•По бул.“Ботевградско шосе“, за осигуряване на оптична свързаност между отделните подлези и локалния център за видеоконтрол находящ се на кръстовището при бул.“Ботевградско шосе“ и ул.“Витиня“.
1) Кратко описание

2.1.4. Изграждане на оптични кабелни трасета: • По бул. “Княгиня Мария Луиза” от подлеза при 05-та МБАЛ до подлеза при площад “Света Неделя”. • По бул.“Ботевградско шосе“, за осигуряване на оптична свързаност между отделните подлези и локалния център за видеоконтрол находящ се на кръстовището при бул.“Ботевградско шосе“ и ул.“Витиня“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии и спомагателни съоръжения

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
183333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45