Версия за печат

02538-2013-0070

BG-гр. Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090412

Апелативна прокуратура гр.Пловдив, пл. "Съединение" №3, За: Дафинка Димитрова Герджикова, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 600401, E-mail: apelprok@plv.prb.bg , sad_admin_ap@plv.prb.bg, Факс: 032 600490

Място/места за контакт: гр.Пловдив, пл. "Съединение" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/applovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/applovdiv/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/applovdiv/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Пловдив

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Услугите ще се предоставят от Служба по трудова медицина на следния адрес: гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Апелативна прокуратура Пловдив от служба по трудова медицина (СТМ), включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 от за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008 г.) и други нормативни актове, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описани в документацията за участие. Общата численост на персонала на Апелативна прокуратура гр. Пловдив е 39 човека

Стойност, без да се включва ДДС
741 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата e 7,41 лв. (седем лева и четиридесет и една ст.), представляваща 1 % от прогнозната стойност на поръчката в размер на 741.00 лева (седемстотин четиридесет и един лева) (без вкл. ДДС). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Апелативна прокуратура гр.Пловдив, Уникредит Булбанк, Банков код BIC: UNCRBGSF Банкова сметка: BG29UNCR7000 3311972107. Банковите такси по превода са за сметка на наредителя. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Апелативна прокуратура гр.Пловдив, Уникредит Булбанк, Банков код BIC: UNCRBGSF Банкова сметка: BG29UNCR 70003311972107. Банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща стойността на извършените услуги на тримесечие. Стойността се определя, като се умножи цената за обслужване на един служител за един календарен месец по числеността на служителите към последно число на съответният отчетен период и получения резултат се умножи по три. В случай, че услугите не са предоставяни през цялото тримесечие, се заплаща пропорционално за дните, през които са били предоставяни. В този случай сумата се изчислява, като общо дължимата сума за съответният тримесечен период се раздели на броя на дните в тримесечието и полученият резултат се умножи по дните, през които са били предоставяни услугите. Плащането се осъществява по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по издадена фактура в срок до 20 работни дни от нейното получаване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената от Възложителя в Техническото задание обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2 т.1-т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя. 1.1 Участниците следва да са регистрирани като Служба по трудова медицина в Министерство на здравеопазването, съгласно чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 8 от Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. За доказване на изискването участниците трябва да представят заверено копие от документа за регистрация като Службата по трудова медицина в Министерство на здравеопазването издаден от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2 (два) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: А) Заверена справка за оборота от услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали общ оборот и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на – 2 (два) пъти от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.) участникът да е изпълнил минимум три договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение, съгласно образец-Приложение № 2.1. към документацията за участие в процедурата. 2. Във връзка с минимално изискване на Възложителя- Участникът следва да посочи и лицата (Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата), които ще отговарят за извършването на услугите, като представи за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения и др.), удостоверяващи необходимото образование и професионална квалификация, съгласно минималният състав на службите по трудова медицина по чл.6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум три договора, сходни с предмета на поръчката и с оглед на изпълнението им да са дадени препоръки за добро изпълнение. 2. Участникът следва да посочи лицата, които ще отговарят за извършването на услугите, като представи за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения и др.), удостоверяващи необходимото образованието и професионална квалификация, съгласно минималният състав на службите по трудова медицина по чл. 6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.07.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.08.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.08.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3, етаж 2- Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ