Версия за печат

02538-2013-0040

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091301

ВОЕННООКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ, ул."Позитано" № 24а, За: Марияна Шерденкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9216063, E-mail: svop@prb.bg, Факс: 02 9819349

Място/места за контакт: гр.София,ул."Позитано" № 24а

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.prb.bg/vopsofia/bg/.

Адрес на профила на купувача: www.prb.bg/vopsofia/bg/.

Електронен достъп до информация: www.prb.bg/vopsofia/bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.София,ул."Позитано" № 24а
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София, включващи осигуряване на всички нормативно определени функции и дейности съгласно чл.25 и чл.25а от ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 28 януари 2008г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни актове. Описанието на дейностите и изискванията към изпълнението са съгласно техническата спецификация приложена към документацията.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката обхваща персонала на Военноокръжна прокуратура - София - 69 / шестдесет и девет / лица

Стойност, без да се включва ДДС
828 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно документацията за процедурата достъп до която възложителя е предоставил по електронен път на интернет страницата си: 1. Гаранцията за участие в процедурата e в размер на 8.00 /осем/ лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на възложителя – Военноокръжна прокуратура – София,Банка - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК,IBAN - BG72UNCR96603320373113, BIC - UNCRBGSF. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1 към документацията), и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. /Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя/. 2.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 3.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Военноокръжна прокуратура - София,Банка - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК,IBAN - BG72UNCR 96603320373113, BIC - UNCRBGSF. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката.б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2 към документацията) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора.3.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията за участие и сключения договор за изпълнение на поръчката. Възложителя заплаща стойността на извършените услуги на тримесечие. Стойността се определя като се умножи цената за обслужване на един служител за един календарен месец по числеността на служителите към последното число на всеки трети месец, и полученият резултат се умножи по три.В случай, че услугите не са предоставяни през цялото тримесечие, се заплаща пропорционално за дните, през които са били предоставяни. В този случай сумата се изчислява, като общо дължимата сума за съответният тримесечен период се раздели на броя на дните в тримесечието и полученият резултат се умножи по дните, през които са били предоставяни услугите. Възложителя заплаща фактурата в срок до 10 работни дни от нейното получаване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената от възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно документацията за процедурата достъп до която възложителя е предоставил по електронен път на интернет страницата си: 1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1-т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя. /Приложение № 4 и Приложение № 5 към документацията /. 1.2. Участникът следва да е регистриран в Министерство на здравеопазването по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.8 от Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, и да притежава съответното удостоверение за това. В тази връзка участникът следва да представи заверено копие на Удостоверение за регистрация като Служба по трудова медицина по смисъла на чл. 25г, ал.3 от ЗЗБУТ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно документацията за процедурата достъп до която възложителя е предоставил по електронен път на интернет страницата си: Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да е реализирал общ оборот и оборот от услугите, сходни с предмета на поръчката– общо за последните 3 (три) приключени финансови години – (2010 г. , 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 2 /два/ пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: - Заверена справка за оборота от услугите,сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) приключени финансови години – 2010 г., 2011 г. и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, сходни с предмета на поръчката - общо за последните 3 (три) приключени финансови години – (2010 г. , 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 2 /два/ пъти от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно документацията за процедурата достъп до която възложителя е предоставил по електронен път на интернет страницата си: 1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение, съгласно образец-Приложение № 2.1 към документацията. 2. Във връзка с минималното изискване на Възложителя участникът да разполага с минималният състав на службите по трудова медицина, съгласно чл.25б, ал.1 от ЗЗБУТ, следва да се представи списък на екипа на службата по трудова медицина, съдържащ име, образование, специалност, професионална квалификация и длъжност която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка /Приложение № 1 към документацията/. 3. Във връзка с минималното изискване участникът да има възможност да осигури необходимото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, следва да се представи декларация от участника, че има възможност да осигури необходимото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение. 2. Участникът да разполага с минималният състав на службите по трудова медицина, съгласно чл.25б, ал.1 от ЗЗБУТ 3.Участникът да има възможност да осигури необходимото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.07.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.07.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.07.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр.София, ул."Позитано" № 24а, ет.7

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ