Версия за печат

01135-2013-0005

BG-Банско: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101459450

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pirin-np.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirin-np.com/.

Електронен достъп до информация: http://www.pirin-np.com/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи свързани с реализацията на обект „Изграждане и оборудване на посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин” в гр. Сандански, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Сандански в Устройствена зона "Соп", УПИ I, кв.21.
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи свързани с реализацията на обект „Изграждане и оборудване на посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин” в гр. Сандански, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” . Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

С настоящата обществена поръчка се цели изграждането на триетажна сграда с предназначение Посетителски информационен център, разположена в УПИ I, кв.21, гр. Сандански в Устройствена зона "Соп". Сградата следва да е ситуирана на западната улична регулационна линия на имота. Поради стръмния терен на запад информационният център се развива в двуетажен обем, а от източната страна по посока на наклона се открива сутеренното ниво. Функционално решение: На партерното ниво (кота ±0.00, ЗП=92.40 m2) проектът предвижда фоайе за приемане и информиране на посетителите, санитарни помещения и посетителска информационна зала, в която се разполагат съответните интерпретативни модули и информационни материали за Национален парк Пирин. На кота -3.45 (ЗП=92.40 m2) е разположена прожекционна обучителна зала с 30 места, в която могат да се разполагат временни експозиции. Предвидени са две складови помещения за нуждите на информационния център. От залата се излиза на открита панорамна тераса. До терасата се достига и от улицата по две открити стълби, тангиращи сградата от север и юг. На кота +3.45 (ЗГ1=97.15 m2) са предвидени кабинет и три спални помещения със самостоятелни санитарни възли, които ще се ползват от служители на НП Пирин. Архитектурно изпълнение: Сградата е проектирана с безгредова стоманобетонна конструкция. Покривът е едноскатен с наклон 12°=21%. Последната плоча е частично наклонена, останалата част от покрива е решена с дървена конструкция и покритие от битумни керемиди. Външните ограждащи стени са предвидени от кухотели керамични тухли с дебелина 25см. Вътрешните преградни стени са от тухли с дебелина 12см и 25см. Топлоизолацията на сградата е предвидена в съответствие с изискванията на нормите за проектиране, като за откритите вьншни ограждащи стени е избран 8см EPS, а за стените, контактуващи със земна основа - 8см XPS. Покривът е изолиран с 12см минерална вата. Над неотопляемите помещения в сутерена се предвижда 5см FIBRAN. Под армираната бетонна настилка на сутерена се полага бсм FIBRAN. Фасадните плоскости са третирани с полимерна мазилка. Дограмата е PVC. Вертикалните фасадни декоративни елементи са от дърво, а рамкиращият елемент е предвиден за изпълнение от еталбонд. Обемно решение: Посетителският център има обществена функция и затова е търсен единен образ, който да го разграничи от околните жилищни сгради. Заради предназначението на центъра да информира и предизвиква интерес е търсено нетрадиционно фасадно решение. То е постигнато чрез използване на дървени вертикални елементи, формиращи единна повърхнина, ограничена и подчертана от рамкиращ елемент. Устройствените показатели на УПИ I, кв.21, гр.Сандански, общ. Сандански са следните: Площ на имота - 293.00 m2, Нормативни показатели: Устройствена зона „Соп”, Плътност на застрояване 80 %, Кинт - 2,5, Нк.к. - 10 m, Показатели по проект: Застроена площ - 92,40 m2 (31,5%), Разгъната застроена площ - 282,00 m2 (0,96), Озеленяване - 114,30 m2 (39%) Изпълнителят се задължава да достави и монтира интерактивно оборудване.

Стойност, без да се включва ДДС
393986 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

6

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 3 900 / три хиляди и деветстотин/ лева, а участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да бъде със срок на валидност шест месеца след изтичане срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 30 (тридесет) % от стойността на договора, а именно …… лв. с ДДС, изплатени в срок до 20 дни след издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво; 2. Междинно плащане: предвижда се едно междинно плащане в размер до 30 % от стойността на договора. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция, срещу представен Акт (Протокол № 19) за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обекта и оригинална фактура. Общият размер на авансовото и междинното плащане да не надвишават 60% от стойността на Договора. 3. Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява като от стойността на договора се приспаднат авансовото и междинното плащане на действително извършените строително-монтажни работи. 4. В случай, че не са извършени непредвидени работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тях. 5. Извършване на авансовото плащане е допустимо след представяне на следните документи: 5.1. фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане 5.2. протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво. 6. Междинното плащане ще се извършва в размер до 30% от стойността на договора на база реално извършени СМР, удостоверено с подписване на протокол/и обр.19 за приемане на действително извършени СМР. 7. Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи, изискващи се по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 8. Междинното плащане се извършва в срок до 20 дни след актуване на извършения обем СМР. Основание за извършване на междинно плащане е одобрен от Възложителя Констативен протокол, придружен от необходимите документите. 9. Извършване на междинно плащане е допустимо след представяне на: - цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности свързани с направените разходи; - приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, обр.19), подписан от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство на този етап. - фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която е приспадната стойността на дадения аванс; 10. Извършването на окончателното плащане е допустимо след представяне на документите, необходими и при извършване на междинното плащане, включително всички документи по ЗУТ за приемане на обекта и спазване на изискванията за тяхното съставяне. Окончателното плащане се извършва в 30 дневен срок след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строителния обект. 11. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В тях трябва задължително да присъства следният текст: Разходът е финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, по проект № DIR-5113325-3-91 “Устойчиво управление на Национален парк “Пирин” и резерват “Тисата”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г., както и номера и дата на договора за строителство, по който е извършено плащане. Фактурата и приложеният към нея протокол трябва да съдържа подробна информация за извършената строителна дейност - вид, количество и единична цена.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет за изпълнение на поръчката, посочен в документацията за участие в процедурата и в поле II. 2.1. от настоящото обявление.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците -юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени/копие заверено с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение-за всеки един член на обединението. При участници обединения-документ за създаване на обединение, подписан от лицата в обединението, съдържащ задължително минимум изискваните от Възложителя условия и в който задължително се посочва представляващият обединението; 4.Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. "а - д",ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 9.Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие; 10.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника); 11.Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от V или по-висока категория, съгласно ЗУТ, придружено с валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, или представи валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници.; 12. Декларация за запознаване със строителната площадка и работните проекти.; 13. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 отЗОП. Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1,т.1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката. Плик № 3–“Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Информация за оборота от строителство сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти пета категория със срок на валидност, не по-малък от срока на валидност на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има реализиран оборот от строителство, сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), не по-малко от 1 000 000 (един милион лева) лева. Под „строителство, сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира строителство на сгради. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. 2. Участниците представят застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти пета категория. Наличието на застраховка професионална отговорност се доказва със заверено копие на валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител е длъжен в срок не по-късно от датата на сключване на договора за строителство да удължи срока на застраховката „Професионална отговорност в строителството” с валидност за целия период на изпълнение на строителството. В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на подизпълнители, изисканата Застраховка „Професионална отговорност в строителството” се представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на дейностите по осъществяване на строителено-монтажни работи. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на успешно изпълнени в рамките на последните пет години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, договори за строителство, сходни с предмета на поръчката с приложени препоръки към договорите; 2. Списък на на инженеро-техническия състав, който ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката, с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец № 10, копия на трудови/осигурителни книжки, копия на дипломи и референции, доказващи съответствието с изискванията на възложителя, както и декларация за ангажираност с изпълнението на настоящия договор, съдържаща се в автобиографията, подписана от всеки един експерт). 3. Валидни сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен. 4. Списък на собствено или наето оборудване и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум три договора за строителство, сходни с предмета на поръчката. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат следните задължителни реквизити: предмет на договора; стойност на договора; място на изпълнение на строителството; период на изпълнение на договора; дата на приключване на дейностите по договора; дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Под „строителство, сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира строителство на сгради; В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. 2. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора инженеро-технически състав, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката и отговарящ на изискванията на Възложителя, а именно: 2.1. Ръководител на строежа - строителен инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; 2.2. Технически ръководители (2 бр.) - строителни инженери или строителни техници, с професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; 2.3. Геодезист - инженер или строителен техник, с професионален вобластта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; 2.4. Отговорник по контрола на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти влагани в строежите - инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; 2.5. Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд - инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години. 2.6. Експерт защитени територии – дипломиран инженер с образователна степен „магистър”, с минимум 10 години общ професионален опит и минимум 5 години практически опит, свързан с дейности по аранжиране и монтаж на интерактивно оборудване или еквивалентни дейности. Участие в минимум 1 проект, свързан с проектиране и създаване на интерактивни експозиции. За всички експерти се приема да притежават и еквивалентни образователни степени на посочените. Освен посоченият минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да включи и други експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискванията посочени по-горе се прилагат за обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискванията съобразно вида и дела на участието си. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 40
Показател: Организация за изпълнение на СМР; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на СМР; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.06.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.07.2013 г.  Час: 12:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Продължение от поле III.2.3 - 3. Участникът трябва да притежава внедрени системи за управление на качеството съгласно стандарта: ISO 9001:2008 или еквивалентен и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен. Доказва се със: Сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен – представят се заверени от участника копия. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на подизпълнители, изисканите сертификати се представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на строителните дейности, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на строителните дейности. 4. Участникът трябва да разполага със собствено или наето оборудване и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число се изискват минимум наличието на следното оборудване: 4.1. бордови камион - 1 бр.; 4.2. самосвал - 1 бр.; 4.3. багер - 1 бр.; 4.4. бетонпомпа - 1 бр.; 4.5. скеле - 1 бр.; 4.6. къртач - 2 бр.; 4.7. машина за лепене на ППР тръби - 1 бр.; 4.8. машина за лепене на ПЕВП тръби - 1 бр. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Подпоказателите на показателя "Организация за изпълнение на СМР" са: Технологична последователност на строителните процеси – Т1, Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2, Предложена програма за мерки за опазване на околната среда – Т3. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" www.pirin.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://www.pirin-np.com/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.05.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ