Версия за печат

00876-2013-0002

BG-Харманли: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"МБАЛ-Харманли"ЕООД, гр.Харманли ул."Васил Левски"№66, За: Д-р.Динчо Генев Генев, Р България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82189, E-mail: mbalh@mai..bg, Факс: 0373 82189

Място/места за контакт: Д-р.Динчо Генев Генев

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://mbal-harmanli.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ-Харманли"ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Харманли ул."Васил Левски"№66 Болнична аптека
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на 648 артикула-фармацефтични продукти/медикаменти,за реализиране на болнично лечение.Медикаментите са групирани в 55 обособени позиции съгласно спецификация в документацията.1.Медикаменти с повишена киселинност;2.Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения;3.Разслабителни;4.Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма;5.Антидиарични,противовъзпалителни и при чревни инфекции;6.Медикаменти за нервната система;7.Инсулин;8.Медикаменти за диабетици;9.Витамини;10.Минерални добавки;11.Разни;12.Глюкозни разтвори;13.Разтвори за преливане;14.Парентерални продукти за подхранване;15.Албумин;16.Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи;17.Хепарин;18.Кръвоспиращи;19.Препарати против анемия;20.Медикаменти използвани в кардиологията;21.Медикаменти за сърдечно-съдовата система;22.Антихипертонични медикаменти;23.Диуретици;24.Медикаменти предпазващи кръвоносните съдове;25.Бетаблокери;26.Калциев инхибитор;27.Антимикотични за дерматологична употреба;28.Антисептични средства;29.Медикаменти използвани в дерматологията;30.Медикаменти за пикочо-половата система и хормони;31.Кортикостероиди за системна употреба;32.Медицински продукти за тироидна терапия;33.Антиботици;34.Антимикотични средства за системна употреба;35.Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти;36.Медикаменти за отпускане на мусколите;37.Препарати срещу подагра;38.Антинеопластични средсва и имуномодулатори;39.Упойващи средсва;40.Болкоуспокоителни;41.Против епилепсия;42.Против паркинсон;43.Психолептични средства;44.Психоаналептич- ни средства;45.Други медикаменти за нервната система;46.Антипротозоа;47.Антихеламинти;48.Медикаменти за дихателната система;49.Антихистамини за системна употреба;50.Офталмологични медикаменти;51.Медикаменти за сетивните органи;52.Медикаменти за кашлица и хрема;53.Реактиви и контрасни вещества;54.Ентерални храни;55.Имуносеруми и имуноглобулини;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно спецификация за тръжните документи

Прогнозна стойност без ДДС
225000 BGN
Минимална прогнозна стойност без ДДС: 224000, Максимална прогнозна стойност без ДДС: 225000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят във формата на банкова гаранция или парична сума,внесена в касата или по сметката на възложителя.Размерът на гаранцията за участие е 2250 лева,когато се участва за всички обособени позиции.При участие на част от обособените позиции,размерът на гаранцият ае както следва:За обособени позиции №1-60лв.;№2-60лв.;№3--20лв.;№4-6лв.;№5-6лв.;№6-50лв.;№7.-23лв.;№8-10лв.;№9-95 лв.;№10-70 лв.;№11-30лв.;№12-50лв.;№13-150лв.;№14-40лв.;№15-40лв.;№16-100лв.;17-5лв.;№18-30лв.;№19-35лв.;№20-60лв.;№21-10лв.;№22-10лв.;№23-50лв.;№24-5лв.;№25-2лв.;№26-6лв.;№27-4лв.;№28-14лв.;№29-60лв.;№30-20лв.;№31-70лв.;№32-5лв.;№33-610лв.№34-40лв.;№35-20лв.;№36-60лв.;№37-5лв.;№38-5лв.;№39-20лв.;№40-35лв.;№41-15лв.;№42-60лв.;№43-5лв.;№44-5лв.;№48-60лв.;№46-5лв.;№47-5лв.;№48-40лв.;№49-10лв.;№50-5лв.;№51-5лв.;№52-10лв.;№53-12лв.;№54.10лв.;№55-12лв.;

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват в лева,по банков път в срок не по-малък от 30/тридесет/ дни от датата на издаване на фактурата.Плащането се извършва по посочената от изпълнителя банкова сметка,след представяне на фактура,оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Документ за регистрация,или единен единтификационн код съгласно Закона за търговския регистър,а когато участникът е физическо лице-документ за самоличност.2.Документ за закупена документация за участие в процедурата-оригинал.Документ за предоставена гаранция за участие-безусловна и неотменима банкова гаранция или паричен депозит в определения размер в зависимост от позициите,за които се участва,внесена в касата или побанкова смет кана Възложителя-оригинал.4.Декларация по член 47.ал.1 и 2 от ЗОП-оригинал.5.Декларация по чл.47ал.5 от ЗОП-оригинал.6.Декларация,че участникът е запознат с условията на обществената поръчка и с проекта на договор,валидност на офертата и участие на подизпълнители-оригинал.7.Документ,удостоверяващ представителната власт на лицето,от което изхожда предложението/когато това не е законният представител на кандидата/.8.Декларация,че кандидатът е запознат с условията на поръчката.9.Списък на предсавените документи,подписана от участника-оригинал.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл.50
Минимални изисквания: Заверено копие от баланс,отчет за приходите и разходите,отчет за паричните потоци,и отчет за собствения капитал-за предходната година.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл.51 1.Списък на основните договори за доставки на лекарствени средства,изпълнни през последните три гдини,включително,стойностите,датите и получателите,придружени с препоръки за добро изпълнение,ако има такива.2.Сертификат за внедрена от участника система за управление на качеството:ISO 9001:2000.ISO 9001: 2008 илиеквивалентен-заверено копие с обхват производствои/или търговия с лекарствени продукти,или еквивалентен.3.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти,издадено по реда наЗЛПХМ или разрешение за производство/внос в случаите на член 196 от ЗЛПХМ -заверено копие.4.Разрешение за употреба на лекарствен продукт в Р България-заверено копие.5.В случаи,че кандидатът оферира медикаменти,контролирани от ЗКНВП ,следва да се представи лиценз за търговия на едро с наркотични вещества-заверено копие.6.Оторизиращ документ от български или чуждестранни производители на територията на Р България-заверено копие.7.Разрешение за производство на лекарствени продукти-заверено копие.
Минимални изисквания: Минимални изисквания:1.Участниците да са изпълнявали поръчки със сходен предмет.Като сходен предмет трябва да се приема доставка на фармацефтични продукти-медикаменти за нуждите на лечебни заведения.2.Участниците да притежават сертификат за внедрена от участника система за управление на качеството,издадена от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.3.Участниците да притежават разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти,или разрешение за производство на такива продукти.4.Участниците трябва да притежават разрешение за употреба на лекарствени продукти в Р България.5.В случай,че кандидатът оферира медикаменти,контролирани от ЗКНВП ,следва да представи лиценз за търговия на едро с наркотични вещества.6.Оторизиращ документ от български или чуждестранни производители или от техни упълномощени представители на територията на Р България.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1.Цена предложена от участника без включен ДДС; тежест: 70
Показател: 2.Срок на отложено плащане; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.06.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път ,или касата на "МБАЛ-Харманли"ЕООД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.07.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.07.2013 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на "МБАЛ-Харманли"ЕООД гр.Харманли ул."Васил Левски"№ 66

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите участващи в процедурата,или техни упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

8-10 месеца след сключване на договора по настоящата ОП

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

8-10 месеца след сключване на договора по настоящата ОП

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за ззащита на конкуренцията, София бул."Витоша"№18, бЪЛГАРИЯ 1000, сОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:/ /www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за повишена киселинност
1) Кратко описание

Медикаменти за повишена киселинност

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33611000

Описание:

Медикаменти за повишена киселинност

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
225000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения
1) Кратко описание

Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33612000

Описание:

Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Разслабителни
1) Кратко описание

Разслабителни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33613000

Описание:

Разслабителни

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
1) Кратко описание

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33610000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Антидиарични, противовъзпалителни и при чревни инфекции
1) Кратко описание

Антидиарични, противовъзпалителни и при чревни инфекции

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33614000

Описание:

Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за нервната система
1) Кратко описание

Медикаменти за нервната система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661000

Описание:

Медикаменти за нервната система

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Инсулин
1) Кратко описание

Инсулин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33615100

Описание:

Инсулин

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за диабетици
1) Кратко описание

Медикаменти за диабетици

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33615000

Описание:

Медикаменти за диабетици

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Минерални добавки
1) Кратко описание

Минерални добавки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33617000

Описание:

Минерални добавки

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Разни
1) Кратко описание

Разни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Глюкозни разтвори
1) Кратко описание

Глюкозни разтвори

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33692700

Описание:

Глюкозни разтвори

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Разтвори за преливане
1) Кратко описание

Разтвори за преливане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33692100

Описание:

Разтвори за преливане

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Парентерални продукти за подхранване
1) Кратко описание

Парентерални продукти за подхранване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33692200

Описание:

Парентерални продукти за подхранване

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Албумин
1) Кратко описание

Албумин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141540

Описание:

Албумин

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за кръвта и за кръвообразуващите органи
1) Кратко описание

Медикаменти за кръвта и за кръвообразуващите органи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33621000

Описание:

Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Хепарин
1) Кратко описание

Хепарин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141550

Описание:

Хепарин

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Кръвоспиращи
1) Кратко описание

Кръвоспиращи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33621200

Описание:

Кръвоспиращи

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Препарати против анемия
1) Кратко описание

Препарати против анемия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33621300

Описание:

Препарати против анемия

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти използвани в кардиологията
1) Кратко описание

Медикаменти използвани в кардиологията

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33622100

Описание:

Медикаменти, използвани в кардиологията

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за сърдечно-съдовата система
1) Кратко описание

Медикаменти за сърдечно-съдовата система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33622000

Описание:

Медикаменти за сърдечносъдовата система

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Антихипертонични медикаменти
1) Кратко описание

Антихипертонични медикаменти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33622200

Описание:

Антихипертонични медикаменти

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Диуретици
1) Кратко описание

Диуретици

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33622300

Описание:

Диуретици

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти предпазващи кръвоносните съдове
1) Кратко описание

Медикаменти предпазващи кръвоносните съдове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33622400

Описание:

Предпазващи кръвоносните съдове

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Бетаблокери
1) Кратко описание

Бетаблокери

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33622600

Описание:

Бета-блокери

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Калциев инхибитор
1) Кратко описание

Калциев инхибитор

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33622700

Описание:

Калциев инхибитор

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Антимикотични за дерматологична употреба
1) Кратко описание

Антимикотични за дерматологична употреба

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33631100

Описание:

Антимикотични, за дерматологична употреба

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Антисептични средства дезинфектанти
1) Кратко описание

Антисептични средства дезинфектанти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33631600

Описание:

Антисептични средства и дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти използвани в дерматологията
1) Кратко описание

Медикаменти използвани в дерматологията

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33631000

Описание:

Медикаменти, използвани в дерматологията

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за пикочо-половота система и хормони
1) Кратко описание

Медикаменти за пикочо-половота система и хормони

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33640000

Описание:

Медикаменти за пикочно-половата система и хормони

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Кортикостероиди за системна употреба
1) Кратко описание

Кортикостероиди за системна употреба

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33642200

Описание:

Кортикостероиди за системна употреба

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Медицински продукти за тироидна терапия
1) Кратко описание

Медицински продукти за тироидна терапия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33642300

Описание:

Медицински продукти за тироидна терапия

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Антибиотици
1) Кратко описание

Антибиотици

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33621100

Описание:

Антибиотици

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Антимикотични средства за системна употреба
1) Кратко описание

Антимикотични средства за системна употреба

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33651200

Описание:

Антимикотични средства за системна употреба

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти
1) Кратко описание

Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33632100

Описание:

Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за отпускане на мускулите
1) Кратко описание

Медикаменти за отпускане на мускулите

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33632200

Описание:

За отпускане на мускулите

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Препарати срещу подагра
1) Кратко описание

Препарати срещу подагра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33632300

Описание:

Препарати срещу подагра

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Антинеопластични средства и имуномодулатори
1) Кратко описание

Антинеопластични средства и имуномодулатори

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33652000

Описание:

Антинеопластични средства и имуномодулатори

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Упойващи средства
1) Кратко описание

Упойващи средства

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661100

Описание:

Упойващи средства

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Болкоуспокоителни
1) Кратко описание

Болкоуспокоителни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661200

Описание:

Болкоуспокоителни

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Против епилепсия
1) Кратко описание

Против епилепсия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661300

Описание:

Против епилепсия

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Против паркинсон
1) Кратко описание

Против паркинсон

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661400

Описание:

Против Паркинсон

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Психолептични средства
1) Кратко описание

Психолептични средства

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661500

Описание:

Психолептични средства

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Психоаналептични средства
1) Кратко описание

Психоаналептични средства

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661600

Описание:

Психоаналептични средства

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Други медикаменти за нервната система
1) Кратко описание

Други медикаменти за нервната система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661700

Описание:

Други медикаменти за нервната система

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Антипротозоа средства
1) Кратко описание

Антипротозоа средства

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33691100

Описание:

Антипротозоа средства

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Антихелминти
1) Кратко описание

Антихелминти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33691200

Описание:

Антихелминти (срещу чревни глисти)

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за дихателната система
1) Кратко описание

Медикаменти за дихателната система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33670000

Описание:

Медикаменти за дихателната система

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Антихистамини за системна употреба
1) Кратко описание

Антихистамини за системна употреба

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33675000

Описание:

Антихистамини за системна употреба

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Офталмологични медикаменти
1) Кратко описание

Офталмологични медикаменти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33662100

Описание:

Офталмологични медикаменти

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за сетивните органи
1) Кратко описание

Медикаменти за сетивните

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33662000

Описание:

Медикаменти за сетивните органи

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти за кашлица и хрема
1) Кратко описание

Медикаменти за кашлица и хрема

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33674000

Описание:

Медикаменти за кашлица и хрема

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Реактиви и контрастни вещества
1) Кратко описание

Реактиви и контрастни вещества

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Ентерални храни
1) Кратко описание

Ентерални храни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33692300

Описание:

Ентерални храни

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Имуносеруми и имуноглобулини
1) Кратко описание

Имуносеруми и имуноглобулини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33651500

Описание:

Имуносеруми и имуноглобулини

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Витамини
1) Кратко описание

Витамини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33616000

Описание:

Витамини

3) Количество или обем

Съгласно приложената спецификация към тръжната документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение