00876-2013-0002

BG-гр.Харманли:

РЕШЕНИЕ

Номер: 25 от 14.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"МБАЛ-Харманли"ЕООД, гр.Харманли ул."Васил Левски №66, За: Д-р.Динчо Генев Генев, България 6450, гр.Харманли, Тел.: 0373 82189, E-mail: mbalh@mail.bg, Факс: 0373 82189

Място/места за контакт: Д-р.Динчо Генев Генев

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http:/ /mbal-harmanli.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ-Харманли"ЕООД

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на доставката е в рамките на чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП.Провеждането на открита процедура ще даде възможност да се задоволят потребностите на Възложителя,като в същото вбеме ще се спазят принципите за свободна и лоялна конкуренция,равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация,ще е налице публичност и прозрачност при разходване на средсвата на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:225000 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Р България София 1000 бул."Витоша"№18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.05.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р.Динчо Генев Генев
Длъжност: Управител