01135-2013-0004

BG-Банско: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Дейности свързани с интерпретация и образователни програми по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути, Обособена позиция № 2 - Изработване на интерпретативен информационно–образователен пакет от научно популярни филмчета, подходящи за използване и в училищата

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на „Дейности свързани с интерпретация и образователни програми по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути, Обособена позиция № 2 - Изработване на интерпретативен информационно–образователен пакет от научно популярни филмчета, подходящи за използване и в училищата. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

92111100, 71354100, 71355000, 72420000, 79961300, 79961000

Описание:

Услуги, свързани с производство на образователни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Услуги на цифровата картография
Други картографски услуги
Услуги по интернет разработка
Услуги по специализирано фотографиране
Фотографски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидени за изпълнение са следните дейности: За обособена позиция № 1 - 1. Обхождане и заснемане на основните 13 и второстепенните 7 туристически маршрути в Пирин с локализиране и отразяване на важни и характерни точки от маршрута, определяне на координатите и отразяване на заснетите точки и маршрути в Google map, определяне на разстояния и фиксиране на времената за преминаване на преходите и събиране на информация за туристическите хижи и почивни станции, туристически атракции, обекти, събития и традиционни празници - Видео и фото заснемане на терен. 2. Изработване на карти (Отразяване на маршрутите върху Google map. Задаване на максимален обем информация за характера на преходите, възможните препятствия и туристическите обекти по маршрутите. Вмъкване на подробна видео и фотографска информация за маршрута, атрактивно визуализиране на панорами, видео преходи през трудни и интересни участъци и местности с минимална възможност за ориентиране. Задаване на подробна информация за хижите, почивните станции времена и разстояния директно върху картата). 3. Изработване на сайт с туристическите маршрути на български и английски език; интерфейс за управление, разширение и допълване на сайта; публикуване и създаване на връзка към сайта на НП „Пирин“ и други заинтересовани организации, както и популяризиране на сайта. 4. Проектиране и изработване на DVD диск с меню, включващо туристическите маршрути и тиражиране на 500 броя DVD носители. За обособена позиция № 2 - 1. Изработване на сценарий. Подготовка на снимачен план. 2. Заснемане. 3. Монтаж и предаване на готовата продукция, включително изработване на интерактивна част и тиражиране.

Прогнозна стойност без ДДС
82000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на, както следва: за обособена позиция № 1 - 370 лв. /триста и седемдесет лева/, за обособена позиция № 2 – 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, а участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да е със срок на валидност 25 (двадесет и пет) работни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя, при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане (за обособена позиция № 1): 1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от сумата по договора се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на Договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Първо междинно плащане – след представяне на първи Междинен доклад до 07.12.2013 г., за работата, свършена от подписването на договора до 30.11.2013 г. Междинното плащане в размер 23% от цената по договора се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с междинния доклад и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Второ междинно плащане – след представяне на втори Междинен доклад до 07.07.2014 г., за работата, свършена от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Междинното плащане в размер 27% от цената по договора се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с междинния доклад и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4. Окончателно плащане - окончателното плащане в размер на 30 % от цената по договора, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с окончателен двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5. Фактурата и приложеният към нея протокол трябва да съдържат подробна информация за извършената услуга - вид, количество и единична цена. Начин на плащане (за обособена позиция № 2): 1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от сумата по договора се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на Договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Първо междинно плащане – след представяне на първи Междинен доклад до 07.12.2013 г., за работата, свършена от подписването на договора до 30.11.2013 г. Междинното плащане в размер 35% от цената по договора се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с междинния доклад и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Второ междинно плащане – след представяне на втори Междинен доклад до 07.07.2014 г., за работата, свършена от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Междинното плащане в размер 15% от цената по договора се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с междинния доклад и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4. Окончателно плащане - окончателното плащане в размер на 30 % от цената по договора, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане с окончателен двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5. Фактурата и приложеният към нея протокол трябва да съдържат подробна информация за извършената услуга - вид, количество и единична цена.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът в процедурата е обединение и членовете в обединението не са определили лице, което да ги представлява в правоотношенията с трети лица, включително и с Възложителя, то всяко лице включено в консорциума трябва да подпише договора. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет за съответната обособена позиция в размер, както следва: За обособена позиция № 1 – 37 000 (тридесет и седем хиляди) лева без включен ДДС, За обособена позиция № 2 – 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева без включен ДДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от уастника; 3. Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение - за всеки един член на обединението. При участници обединения – документ за създаване на обединение, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението. ; 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника - съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а - д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП; 8. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител.; 9. Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие.; 10. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо). Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6, от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката.Плик № 3 – “Предлагана цена” , съдържащ ценовата оферта на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги (по съответната обособена позиция, за която участниците подават оферта) за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги (по съответната обособена позиция, за която участниците подават оферта) за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в общ размер, равен или по-голям от прогнозната стойност на поръчката за съответната обособена позиция за която участва. Под ооборот "сходен" с предмета на поръчката за обособенa позиция № 1 следва да се разбира оборот от дейности свързани с изработване на интерактивни карти и интернет сайтове. Под оборот „сходен” с предмета на поръчката за обособенa позиция № 2 следва да се разбира оборот от дейности свързани със заснемане и изработване на документални и/или научно-популярни филми (или части от такива), в сферата на околната среда. Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението. Информацията за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) се представя само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато е предвидено участие на подизпълнители, изискването се прилага по отношение на тях, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на успешно изпълнените в рамките на последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, договори (за съответната обособена позиция за която участнците подават оферта) с предмет, сходен спредмета на поръчката с приложени референции към договорите; 2. Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец № 10, трудови/осигурителни книжки, дипломи, референции и други документи, доказващи съответствието с изискванията на възложителя, декларация за ангажираност с изпълнение на договора от всеки един експерт, съдържаща се в автобиографията подписана от всеки един експерт)
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил минимум два договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката за съответната обособена позиция за която участва. Под договори „сходни” с предмета на поръчката за обособена позиция № 1 следва да се разбират договори свързани с изработване на интерактивни карти и интернет сайтове. Под договори „сходни” с предмета на поръчката за обособена позиция № 2 следва да се разбират договори свързани с заснемане и изработване на документални и/или научно-популярни филми (или части от такива), в сферата на околната среда. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки от посочените договори. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат информация за предмета и срока на изпълнение на договора. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си. 2. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка. В екипа на участника трябва да има най-малко следните експерти: За обособена позиция № 1 - Ключов експерт – Ръководител екип - Образование – магистърска степен в областта на мениджмънта или туризма или еквивалентна; Минимум 5 (пет) години професионален опит в сферата на мениджмънта или туризма или еквивалентен.; Ключов експерт – Програмно обезпечаване - Образование – магистърска степен в областта на инженерните науки или еквивалентна; Минимум 3 (три) години професионален опит в областта на програмното обезпечаване или еквивалентно и специфичен опит в изработване на минимум 3 електронни карти (Интернет карти).; Ключов експерт – Сценарист - Образование – магистърска степен по география, литература или еквивалентна; Минимум 3 (три) години професионален опит, свързан с осъществяване на научно-популярни и/или туристически и други публикации и специфичен опит в изработването на минимум 3 различни по вид материали за туризма. За обособена позиция № 2 - Ключов експерт – Ръководител екип - Образование – магистърска степен в областта на опазване на околната среда, лесовъдство, ландшафт, география, биология, мениджмънт или еквивалентна; Минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на природните науки, опазване на биологичното разнообразие и/или ландшафта, мениджмънт или еквивалентен.; Ключов експерт – Сценарист - Образование – магистърска степен в областта на драматургията или еквивалентна; Минимум 5 години професионален опит в областта на драматургията или еквивалентна и специфичен опит в изработването на сценарии за визуални материали в сферата на околната среда и/или биоразнообразието – минимум 2 сценария.; Ключов експерт – Режисьор - Образование – магистърска степен в областта на режисурата или еквивалентна; - Минимум 5 години професионален опит в областта на режисурата или еквивалентна и специфичен опит в режисирането на документални и/или научно-популярни филми в сферата на околната среда и/или биоразнообразието – минимум 3 филма.; Ключов експерт – Оператор - Образование – магистърска степен в областта на операторско майсторство, инженерни науки или еквивалентна; Минимум 5 години професионален опит в областта на операторското майсторство или еквивалентен и специфичен опит в заснемането на документални и/или научно-популярни филми в сферата на околната среда и/или биоразнообразието – минимум 5 филма. Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 30
Показател: Качество на техническото предложение; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.05.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.05.2013 г.  Час: 11:00
Място

в сградата на Дирекция Национален парк "Пирин" в гр. Банско

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Подпоказателите на показателя "Качество на техническо предложение" са "Вътрешна организация и контрол на изпълнението" с тежест 35 % в общата оценка на офертите и "Управление на риска" с тежест 35 % в общата оценка на офертите. Продължение от поле III.2.3 - Ключов експерт – Педагог - Образование – магистърска степен в областта на педагогическите науки или еквивалентна; Минимум 5 години професионален опит в областта на педагогическите науки или еквивалентен испецифичен опит в изработването на различни по вид материали за извънкласно обучение – минимум 5. Освен посочения минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да включи и други експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискванията посочени по-горе се прилагат за обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискванията съобразно вида и дела на участието си. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" www.pirin.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.pirin.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени дейности по визуализация на съществуващите официални туристически маршрути.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71354100, 71355000, 72420000, 79961300, 79961000

Описание:

Услуги на цифровата картография
Други картографски услуги
Услуги по интернет разработка
Услуги по специализирано фотографиране
Фотографски услуги

3) Количество или обем

За обособена позиция № 1 - 1. Обхождане и заснемане на основните 13 и второстепенните 7 туристически маршрути в Пирин с локализиране и отразяване на важни и характерни точки от маршрута, определяне на координатите и отразяване на заснетите точки и маршрути в Google map, определяне на разстояния и фиксиране на времената за преминаване на преходите и събиране на информация за туристическите хижи и почивни станции, туристически атракции, обекти, събития и традиционни празници - Видео и фото заснемане на терен. 2. Изработване на карти (Отразяване на маршрутите върху Google map. Задаване на максимален обем информация за характера на преходите, възможните препятствия и туристическите обекти по маршрутите. Вмъкване на подробна видео и фотографска информация за маршрута, атрактивно визуализиране на панорами, видео преходи през трудни и интересни участъци и местности с минимална възможност за ориентиране. Задаване на подробна информация за хижите, почивните станции времена и разстояния директно върху картата). 3. Изработване на сайт с туристическите маршрути на български и английски език; интерфейс за управление, разширение и допълване на сайта; публикуване и създаване на връзка към сайта на НП „Пирин“ и други заинтересовани организации, както и популяризиране на сайта. 4. Проектиране и изработване на DVD диск с меню, включващо туристическите маршрути и тиражиране на 500 броя DVD носители.

Прогнозна стойност, без ДДС
37000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.11.2014 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филмчета, подходящи за използване и в училищата
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени дейности по изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филмчета, подходящи за използване и в училищата.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

92111100

Описание:

Услуги, свързани с производство на образователни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

3) Количество или обем

За обособена позиция № 2 - 1. Изработване на сценарий. Подготовка на снимачен план. 2. Заснемане. 3. Монтаж и предаване на готовата продукция, включително изработване на интерактивна част и тиражиране.

Прогнозна стойност, без ДДС
45000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.11.2014 г.