Версия за печат

00808-2013-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, Р България 1797, София, Тел.: 02 9396712; 0885 398555, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Бургас и гр. Плевен
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е "Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“ в четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на метални огнеупорни шкафове за съхранение на газови бутилки под налягане”; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на лабораторни маси”; Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на киселино-устойчиви вентилатори“; Обособена позиция № 4 с предмет „Доставка на климатици и хладилници с взривозащитена вътрешна част“.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39122100, 39181000, 39717000, 39711130

Описание:

Шкафове
Лабораторни маси
Вентилатори и климатици
Хладилници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

17 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
84630 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

56


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер на: - за обособена позиция № 1 – 88 (осемдесет и осем) лева; - за обособена позиция № 2 – 457 (четиристотин петдесет и седем) лева; - за обособена позиция № 3 – 110 (сто и десет) лева; - за обособена позиция № 4 – 190 (сто и деветдесет) лева. Гаранция за изпълнение: парична сума в размер на 3% от стойността на договора за съответната обособена позиция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Начин на плащане: Авансово плащане - 30 % (тридесет на сто) от оферираната цена, платимо в срок до 10 (десет) дни след подписване на договора срещу представена банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто); Окончателно плащане – в размер на останалата част от цената, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Единен идентификационен код или копие от документ за регистрация. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5. Документ за внесена гаранция за участие. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, реализиран от участника през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: За обособена позиция № 1: 22 192 (двадесет и две хиляди сто деветдесет и два) лева; За обособена позиция № 2: 114 370 (стои и четиринадесет хиляди триста и седемдесет) лева; За обособена позиция № 3: 27 500 (двадесет и седем хиляди и петстотин) лева; За обособена позиция № 4: 47 512 (четиридесет и седем хиляди петстотин и дванадесет) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоките, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя оферта.
Минимални изисквания: Участникът да има изпълнени през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко три договора за доставка на обзавеждане, съответстващо на съответната обособена позиция. Договорите трябва да бъдат придружени от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 520610 от 28.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.05.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.05.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.06.2013 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на ДАМТН, бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на интернет адрес www.damtn.government.bg – в рубриката „Профил на купувача/Процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Метални огнеупорни шкафове за съхранение на газови бутилки под налягане
1) Кратко описание

Метални огнеупорни шкафове за съхранение на газови бутилки под налягане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39122100

Описание:

Шкафове

3) Количество или обем

2 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
8877 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 56

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни маси
1) Кратко описание

Лабораторните маси са с вградени мивки и киселино-устойчиви плотове.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39181000

Описание:

Лабораторни маси

3) Количество или обем

5 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
45748 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 56

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Киселино-устойчиви вентилатори.
1) Кратко описание

Киселино-устойчиви вентилатори, предназначени за осигуряване на вентилацията на лабораториите.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42522000

Описание:

Вентилатори за употреба, различна от домашна употреба

3) Количество или обем

4 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
11000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 56

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Климатици и хладилници с взривозащитена вътрешна част.
1) Кратко описание

Климатици 3 бр. за осигуряване изискванията за работна среда на апаратурата в лабораториите и хладилници 3 бр. с взривозащитена вътрешна част, в които ще се съхраняват взетите проби от течни горива.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39717200, 39711130

Описание:

Климатици
Хладилници

3) Количество или обем

Общо 6 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
19005 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 56