Версия за печат

00087-2013-0054

BG-гр. София: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. „Московска” № 33, За: Станислава Цветкова, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377530

Място/места за контакт: младши експерт в Дирекция „ОПК“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377505, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: фронт офис

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е Избор на изпълнител на дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София“. Избраният изпълнител ще се ангажира с разработването на следните продукти по отношение на осигуряване на публичност на проекта са предвидени следните конкретни дейности: Публикация в национален вестник – 4 бр. Изработка и поставяне на 1 бр. постоянна обяснителна табела Изработване на билборд – 1 бр. Изработване на банер - 2 бр. Организиране и провеждане на пресконференции за медии и общественост (встъпителнa и заключителна)- 2 бр. Информационни дипляни – 500 бр. Стикери за новозакупеното оборудване – 8 бр. Комплекти с промоционални материали – 150 бр. ТВ репортаж и радиопредаване - с цел достигане до максимална аудитория, ще се изработи и излъчи до 10 мин. ТВ анонс и до 10 мин. радиопредаване. Организиране на събитие – „ Първа копка“ и официално откриване- 2 бр.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

• Публикация в национален вестник – 4 бр. • Изработка и поставяне на 1 бр. постоянна обяснителна табела • Изработване на билборд – 1 бр. • Изработване на банер - 2 бр. • Организиране и провеждане на пресконференции за медии и общественост (встъпителнa и заключителна)- 2 бр. • Информационни дипляни – 500 бр. • Стикери за новозакупеното оборудване – 8 бр. • Комплекти с промоционални материали – 150 бр. • ТВ репортаж и радиопредаване - с цел достигане до максимална аудитория, ще се изработи и излъчи до 10 мин. ТВ анонс и до 10 мин. радиопредаване. • Организиране на събитие – „Първа копка“ и официално откриване- 2 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
14572 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.01.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 145 (сто четиридесет и пет) лева. 1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената за изпълнение на услугата се заплаща по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка в срок от 45 (четиридесет и пет) работни дни след изпълнение на всяка отделна дейност, включена в предмета на обществената поръчка, подписване на Предавателно – приемателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на извършените работи и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална фактура за дължимата сума.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Нотариална заверка на копието на договора за създаване на участник неперсонифицирано обединение или на анекс към такъв, не се изисква ако обединението има регистрация в регистъра БУЛСТАТ или съгласно друг приложим закон. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; Договорът за гражданско дружество/обединение е безсрочен или със срок поне до изпълнение на поръчката; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документитет по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците чрез които обединението доказва съответствието си с критериитеза подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението,които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. Всеки участник може да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП, както и някое от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1.в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки; 2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2 и т. 3 и ал. 5, както и описаните в настоящия раздел обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 6. в други случаи, посочени в документцията за участие. Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: Плик №1 с надпис: „Документи за подбор” - 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Предложение; 3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. продължава в раздел VI.3 от настоящото обявление
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща оборот от предоставянето на услуги, със сходен на поръчката предмет (изпълнение на дейности и мерки за информация и публичност, осъществяване на информационно-комуникационни кампании, изработка на печатни и/или информационни и/или презентационни материали, изготвяне на публикации, свързани с обезпечаване провеждането на публични събития), за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да предостави исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документи, които се доказва съответствието с поставените минимални изисквания се представят само от участникат в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са реализирали оборот от предоставянето на услуги, със сходен на поръчката предмет (изпълнение на дейности и мерки за информация и публичност, осъществяване на информационно-комуникационни кампании, изработка на печатни и/или информационни и/или презентационни материали, изготвяне на публикации, свързани с обезпечаване провеждането на публични събития), общо за предходните три (2010, 2011 и 2012 г.) години в размер на не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лева, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Забележка: Изискването не се отнася за участници- физически лица, които не са регистрирани търговци. Представянето на отчети за приходите и разходите и баланси не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за икономическо и финансово състояние се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за услуги, със сходен на поръчката предмет (изпълнение на дейности и мерки за информация и публичност, осъществяване на информационно-комуникационни кампании, изработка на печатни и/или информационни и/или презентационни материали, изготвяне на публикации, свързани с обезпечаване провеждането на публични събития). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията; 2. Декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. Декларацията следва да бъде придружена от: Професионални автобиографии на предвидените за изпълнение на поръчката лица, изготвени по образец, документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни /осигурителни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи); Декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документи, които се доказва съответствието с поставените минимални изисквания се представят само от участникат в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът, да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите най-малко два договора за предоставяне на услуги,със сходен на поръчката предмет (изпълнение на дейности и мерки за информация и публичност, осъществяване на информационно-комуникационни кампании, изработка на печатни и/или информационни и/или презентационни материали, изготвяне на публикации, свързани с обезпечаване провеждането на публични събития); 2. Участникът трябва да осигури следните експерти за изпълнение на поръчката: 2.1. Експерт „Организатор събития“: • образователна степен – магистър или бакалавър, със специалност: журналистика или еквивалентна; • минимум три годишен стаж в сферата на организирането на събития; • да бъде на разположение за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка. 2.2. Експерт „Предпечатна подготовка“: • образователна степен - минимум бакалавър по специалност: полиграфия графичен дизайн, приложни изкуства или еквивалентна; • професионален опит - минимум 2 години опит в областта на предпечатната подготовка; • да бъде на разположение за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 517830 от 11.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2013 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена в Столична Община - адрес: гр. София - 1000, ул. „Московска” № 33, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Столична Община, адрес: гр. София - 1000, ул. „Московска” № 33 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, вид плащане 447000. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Столична Община (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.sofia.bg/

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.05.2013 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.05.2013 г.  Час: 11:00
Място

В административната сграда на Столична община - гр. София, ул. Московска № 33

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение на посочения в настоящата документация Интернет адрес на Столична Община http://www.sofia.bg/.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект « Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София », в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

I. Продължение от раздел III.2.1.: 3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 5. Документ, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия; 6. Декларации за отсъствие на описаните в раздел III.2.1. обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 7. доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности на участника; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо; 10. Документ за внесена гаранция за участие; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 13. Документ за закупена документация за участие; Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - 1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 2. Срок за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” - ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП. Цената за изпълнение на услугатата по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ