Версия за печат

00087-2013-0054

BG-гр. София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-80 от 22.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. „Московска” № 33, За: Станислава Цветкова, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377530

Място/места за контакт: младши експерт в Дирекция „ОПК“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е Избор на изпълнител на дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София“. Избраният изпълнител ще се ангажира с разработването на следните продукти по отношение на осигуряване на публичност на проекта са предвидени следните конкретни дейности: Публикация в национален вестник – 4 бр. Изработка и поставяне на 1 бр. постоянна обяснителна табела Изработване на билборд – 1 бр. Изработване на банер - 2 бр. Организиране и провеждане на пресконференции за медии и общественост (встъпителнa и заключителна)- 2 бр. Информационни дипляни – 500 бр. Стикери за новозакупеното оборудване – 8 бр. Комплекти с промоционални материали – 150 бр. ТВ репортаж и радиопредаване - с цел достигане до максимална аудитория, ще се изработи и излъчи до 10 мин. ТВ анонс и до 10 мин. радиопредаване. Организиране на събитие – „ Първа копка“ и официално откриване- 2 бр.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвения от Столична Община и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. бюджет по проект „Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на услугата – предет на настоящата процедура е 14 572 лева без ДДС (четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и два лева). Предвид изложеното и когато планираната за провеждане поръчка за услуга е равна или по-висока от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без вкл. ДДС за услуги и обстоятелството, че в рамките на същата календарна година, възложителят ще обявява и други общестевни поръчки със същия или сходен предмет, на основание чл. 15 от ЗОП и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури. Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура, чрез прилагане на предвидените в Закона за обществените поръчки опростени правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова
Длъжност: Кмет на Столична община