00185-2013-0003

BG-Белослав: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: директор дирекция ИИП, главен юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„СМР по Проект № 03/321/01173 “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44-о.К.53„ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Страшимирово, община Белослав
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„СМР по Проект № 03/321/01173 “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44-о.К.53„ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.».Водопроводна мрежа ще се реконструира по улици: „В. Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44- о.К.53 с обща дължина 3322.00 м. Водопроводните тръби ще се изпълнят от полиетилен висока плътност с диаметри Ф 50 и Ф 90. По трасетата ще се изградят пожарни хидранти монтирани на тротоарите. Сградните водопроводни отклонения ще се изпълнят от тръби 3/4" . Отклоненията стигат до тротоарния кран. След направа на изкопите преди полагане на тръбата дъното им се засипва с пясък с дебелина 10 см. При обратното засипване уплътняването ще се извърши на пластове. Трасето на водопровода ще минава по уличното платно. Средната дълбочината на изкопите – 1.78м. и ширина – 1.10 м Предвижда се направа на чакълена възглавница под леглото от пясък. Тръбите ще се полагат върху изравнено и профилирано легло от пясък и ще се засипят на 0.30 м от темето им с пясък. Земните маси ще се извозват на депо, извън строителната площадка. При обратно засипване ще се спазват изискванията, посочени на напречния профил – засипка с пясък на 30 см. над темето на тръбата. Предвижда се възстановяане на асфалтовата настилка след строителство и реконструкция на водопроводната мрежа с дължина 2033.00 м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300, 45232151, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложената количествена сметка, като се предвижда СМР на водопроводната мрежа по улици: „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44- о.К.53 с обща дължина 3322.00 м. и възстановяане на асфалтовата настилка след строителство и реконструкция на водопроводната мрежа с дължина 2033.00 м. Предвидените СМР, съгласно приложена Количествена сметка не следва да надвишават 1 883 364.00 без ДДС за СМР, а непредвидени разходи са до 45 000 лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
1928364 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 13 500,00 лева /тринадесет хиляди и петстотин лева/ . Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение и ЗОП. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 1,5 (едно цяло и пет) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по образеца към документацията. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на последния гаранционен срок за изпълнените СМР.(съобразно предложението на участника).Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след от Възложителя, след изтичане гаранционните срокове на изпълнените СМР. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане, е в размер 110 % от стойността на авансовото плащане. Възложителят предоставя аванс в размер до 50 /петдесет/ на сто (в зависимост от офертата на участника) от общата цена по договора, за обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане може да бъде под формата на Банкова гаранция или запис на заповед , издадени в полза на Възложителя. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 30 (тридесет) дни след датата на приключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (община Белослав): Банка: “Инвестбанк”АД – Варна IBAN: BG03 IORT 7377 3310 3000 03 BIC: IORT BGSF Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният Изпълнител избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ изискуемата информация съответно от Приложение №№ 14, 15 и 18 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Задържането и освобождаването на гаранциите за участие в процедурата са съгласно разпоредбите на чл. 61, чл. 62 и чл. 63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на извършеното строителство се извършва по банков път, в български лева.Предвижда се авансово, междинно и окончателно плащане.Размерът на авансовото плащане е до 50 /петдесет/ на сто (в зависимост от офертата на участника) от общата цена по договора, за обществената поръчка без ДДС. Авансът се предоставя на изпълнителя, след представяне на обезпечение, покриващо 110% от размера на авансовота плащане. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане може да бъде под формата на Банкова гаранция или запис на заповед , издадени в полза на Възложителя. Междинното плащане се предвижда след изпълнение на поддейност : Подмяна на част от съществуващата водоснабдителна мрежа с. Страшимирово на ул. "Васил Левски", ул. "Надежда",ул."Иван Вазов", ул. "Зора", ул. "Бачо Киро", ул."Орел", ул."Прлобуда", ул. "Никола Петков", ул."о. к. 44 - о. к. 53" - 3,322 км. ". Изплатения аванс се приспада от междинното плащане по договора.Окончателното плащане се извършва след издаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно условията на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участник, за когото е налице, което и да е от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 1.1. Офертата не е изготвена на български език. 1.2. Не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП. 1.3. Налице са обстоятелства по чл. 46 и чл. 48 от ЗОП. 1.4. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 1.5. Участникът не отговаря на изискванията по за икономически и финансови възможности (ІІІ.2.2) и технически възможности (ІІІ.2.3) от обявлението. 1.6. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма. 1.7. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 1.8. Ако по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е: - представена невярна информация за доказване на съответствието между офертата и обявените от Възложителя критерии за подбор и/или - не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или - има непопълнени данни и/или - има данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения и/или - технологично – строителната програма, включително графикът за изпълнение на СМР на обекта не са изготвени в съответствие с изискванията на документацията за участие. 1.9. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване. 1.10. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (с изключение на о-вото по т.1, б. "е") и ал. 5 от ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 3. Който е лишен от правото да упражнява определена професия /строител/ или дейност/строителство/, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3.който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК, във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.;2. Оферта; 3. Заверено копие от документ за регистрация или документ/декларация (свободен текст), съдържаща ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай че не е представил ЕИК. ;4. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 5. Документ за гаранция за участие.; 6. Копие от документа (фактура) за закупена документация.; 7. Декларация за запознаване с обекта; 8. Информация за подизпълнителите, ако се предвиждат такива, която съдържа: 8.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. 2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: 10.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението;10.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация..11. Декларация, с която участникът поема на свой риск, ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, да осигури изискващите се по българското законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените от него работници и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка и не са граждани на държава – член на ЕС, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, ако е приложимо.;12. Декларация за солидарна отговорност; 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 14. Документи – доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП. 15. Документи – доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП,.16. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 2а и т. 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа: 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.В това предложение се описва Организация на работа, Методи и организация на текущия контрол, Основни мерки за поемане на времевия риск и Допъл. мерки за опазване на околната среда и срока за изпълнение на поръчката. Неразделна част от техническото предложение са:Орг.-техническо решение за изпълнение на поръчката, съответстваща на графика за изпълнение на СМР, 2. График за изпълнение на СМР – календарен и линеен план –график за реализация на проекта, включващ време за изпълнение, последователността на отделните работи, бройките работници и стр. машини за всяка от тях. Графикът следва ясно да посочва, че всички дейности по СМР ще бъдат завършени в рамките на крайния срок за изпълнение, предложен от участника.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържа .1. Ценова оферта . за изпълнение на поръчката и попълнена Количествено- стойностна сметка (КСС),придружена с анализи на предложените цени- на хартиен и на електронен носител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови (2010, 2011 и 2012) години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2010, 2011 и 2012) години. 2. Справка за общия оборот от строителство за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1. и т. 2. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 1 и т.2. документи, той следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на ЗОП.
Минимални изисквания: Общ оборот от строителство за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 3 000 000 (три милиона лева) лв. без ДДС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване трябва да бъде изпълнено общо от обединението или от участник в него.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1 Списък на договорите за строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (вкл. изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа), изпълнени през последните 5 (пет) години считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът съдържа обект (предмет), Възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на Възложителя или за въвеждането му в експлоатация;2. Референции (препоръки) за добро изпълнение за най – важните строителни обекти по т.1, в които се посочват Възложителя, стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с норм. изисквания и копие на Актовете образец 15;3. Списък на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, с което ще се осигурява изпълнение на СМР (строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката). Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, тех.характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, др. основание, • документи, удостоверяващи основанието за ползване на техническото оборудване от участника – документ за собственост, договор за наем или лизинг, предварителен договор за закупуване, наем или лизинг и други, включително възможностите на трети лица. 4.Документ за собственост или наем на асфалтова база. 5.Документ за собственост или договор за ползване/наем (или друг документ) на лицензирана пътно-строителна лаборатория.; 6.Документ за акредитация на лабораторията, която ще извършва изпитванията. 7. Списък на екипа за изпълнение на СМР, включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът следва да съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (труд.,граж., др.) и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо; -документи, удостоверяващи образованието, проф.квалификация и опита на екипа за изпълнение на СМР – копия от дипломи за завършено образование и придобита квалификация, копия от труд. книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигур. стаж).За екипа за изпълнение на СМР се представят трудово – биографични справки, декларации по ЗЗЛД и декларации за непрекъснато разположение на рък.служители на обекта по време на целия строителен период .Специфичният опит на екипа за изпълнение на СМР се доказва, като за всеки конкретен обект се представи препоръка от някой от участниците в процеса на строителството по смисъла на ЗУТ, от трето лице или от лицето, представляващо компанията към която са работили, към конкретния момент на изпълнение на проекта. 8. Справка за броя на работниците и служителите , които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, която съдържа броя и специалностите на отделните работници и служители за изпълнение на строежа съгласно графика за изпълнение по видове работи и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), както и дали са местни лица или лица, граждани на държава член на ЕС, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или на друга държава (посочва се държавата). В случай, че участника – чуждестранно лице, е посочил в справката, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, могат да представят документ по чл. 53а от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Общо за последните 5 г. считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си да е изпълнил договор/договори за строителство, сходни с предмета на поръчката (вкл. изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа .) 2..Да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка, но не по-малко от: Багер-1бр. , -Булдозер-1бр.; -Валяк до 2 т-1бр.; -Валяк до 10 т.; Валяк гумен1бр.; Автосамосвал-1бр.; Фадрома-1бр.; Машина за рязане на асфалт -1бр.; Машина за фрезоване на асфалт-1бр.; Асфалтополагаща машина-1бр.; Моторна метла- 1бр.; Агрегат за ел.захранване-1бр. 3.Участникът следва да притежава собствена или наета асфалтова база. 4.Участникът да разполага със собствена или наета акредитирана пътно-строителна лаборатория. 5.Да разполага с екип за изпълнение на СМР: технически лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на СМР, вкл. лица, отговарящи за контрола на качеството с необходимата квалификация за изпълнение на обекта по видове работи съгласно графика:-Ръководител на строежа -1бр., Инженер по водоснабдяване и канализация– 1 бр.;Строителен инженер (пътно строителство) – 1 бр.;Инженер геодезист – 1 бр.; Отговорник по качеството- 1бр;Специалист по безопасност и охрана на труда – 1 бр.; Технически ръководител – специалист с минимум средно техническо образование – 2 бр.; Изисквания за квалификация и опит на ключовите експерти: Ръководителят на проекта - трябва да има завършено висше образование и минимум 10 (десет) години професионален опит, всички други ключови експерти трябва да имат минимум 5(пет) години професионален опит в областта на строителството. 6.Да осигури работници и служители с необходимата квалификация и специалност за изпълнение на СМР по видове работи, съобразно предложения график за изпълнение на СМР; 7.Да има внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация(строителство и/или реконструкция на ВиК мрежи и/или съоръжения) или еквивалентeн и внедрена система за опазване на околната среда ISO14001:2004 с обхват на сертификация(строителство и/или реконструкция на ВиК мрежи и/или съоръжения) или еквивалентен, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „БАК” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейска организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. 8. Участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на за строежи от - Четвърта група, Трета категория по чл.137 ал.1 т.3 б. "б" от ЗУТ и на строежи от Втора група, Четвърта категория по чл.137 ал.1 т.4 б. "а" от ЗУТ. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на определените строителни дейности.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка; тежест: 50
Показател: Финансова оценка ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.05.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път : Банка: “Инвестбанк”АД - Варна, IBAN: BG 44 IORT 737784 133 00000, BIC IORTBGSF, Вид на плащане: 447000 или в брой в касата на община Белослав на цена от 10 лева без ДДС. Документацията може да бъде изпратена на участника чрез куриер за негова сметка, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс или e-mail, с придружително писмо съдържащо данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията. Банковите реквизити на община Белослав са следните. Банка: “Инвестбанк”АД - Варна, IBAN: BG 44 IORT 737784 133 00000, BIC IORTBGSF, Вид на плащане: 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.05.2013 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът се осъществява с финансовата помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. , подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01173 от 27.11.2012г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. Жалба може да се подава от всяко от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ