Версия за печат

01135-2013-0002

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 22 от 12.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: Страхил Христов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за проектиране и осъществяване на авторски надзор на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско).”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера; Обособена позиция № 2 - Проектиране и осъществяване на авторски надзор на Опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица", КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле. ", проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристически заслони - "Кончето", "Казана", "Караманица", "Бункера”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на пастирски заслони - ПЗ "Черната вода", ПЗ "Зиденицата", ПЗ "Безбог", ПЗ "Беговица", ПЗ "Баш мандра", ПЗ "Башлийца".; Обособена позиция № 3 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор във връзка с извършването на проучване, изработване и поставяне на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове.”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на Дървени мостове - 3 бр. в ПР "Каменица", 4бр. в ПР "Синаница", 2бр. в ПР "Вихрен" на територията на парка, проектиране и осъществяване на авторски надзор на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР "Каменица": м. Разкола - х. "Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. "Пирин" - 2 км; ПР "Баюви дупки - Джинджирица": м. Бетоловото - х. "Яворов" - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР "Безбог": м. Оджеко - х. "Безбог" - 9км; ПР "Вихрен": от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР "Синаница": м. Крайни поляни - х. "Загаза" - 13км.", проектиране и осъществяване на авторски надзор на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето - 400м”, Обособена позиция № 4 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – Ролбан”, проектиране и осъществяване на авторски надзор във връзка с извършването на ремонт на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за проектиране и осъществяване на авторски надзор на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско).”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера; Обособена позиция № 2 - Проектиране и осъществяване на авторски надзор на Опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица", КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле. ", проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристически заслони - "Кончето", "Казана", "Караманица", "Бункера”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на пастирски заслони - ПЗ "Черната вода", ПЗ "Зиденицата", ПЗ "Безбог", ПЗ "Беговица", ПЗ "Баш мандра", ПЗ "Башлийца".; Обособена позиция № 3 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор във връзка с извършването на проучване, изработване и поставяне на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове.”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на Дървени мостове - 3 бр. в ПР "Каменица", 4бр. в ПР "Синаница", 2бр. в ПР "Вихрен" на територията на парка, проектиране и осъществяване на авторски надзор на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР "Каменица": м. Разкола - х. "Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. "Пирин" - 2 км; ПР "Баюви дупки - Джинджирица": м. Бетоловото - х. "Яворов" - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР "Безбог": м. Оджеко - х. "Безбог" - 9км; ПР "Вихрен": от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР "Синаница": м. Крайни поляни - х. "Загаза" - 13км.", проектиране и осъществяване на авторски надзор на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето - 400м”, Обособена позиция № 4 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – Ролбан”, проектиране и осъществяване на авторски надзор във връзка с извършването на ремонт на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000, 71320000

Описание:

Архитектурно проектиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 69 от 29.03.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-533657
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 65 - 109282 от 03.04.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1135-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

533657

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.03.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

VI.3) Допълнителна информация

Вместо:

Всички проектанти от състава на участника, трябва да са членове на Камарата на инженерите в инвестционното проектиране или на КАБ или еквивалентна организация и да притежават валидно удостоверение за съответната проектантска правоспособност, удостоверено към момента на подаване на офертата.

Да се чете:

Всички проектанти от състава на участника, трябва да са членове на Камарата на инженерите в инвестционното проектиране или на КАБ или еквивалентна организация и да притежават валидно удостоверение за съответната проектантска правоспособност, удостоверено към момента на подаване на офертата. В случай, че участникът предложи проектанти, които имат право да извършват проектантска дейност, но в държавата в която са установени няма еквивалента професионална организация на Камарата на инженерите в инвестционното проектиране или на КАБ, участникът доказва съответната регистрация, чрез представянето на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2) Икономически и финансови възможности, поле - информация и формалности, които са небоходими за оценяване дали са изпълнение изксванията

Вместо:

2. копие на застраховка "Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на фирмата, в случай че тя е чуждестранно лице.

Да се чете:

2. копие на застраховка "Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2) Икономически и финансови възможности, поле - изисквано минимално/ни ниво/а

Вместо:

2. Участниците следва да притежават Застраховка „Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителствотопо” (ДВ 17/2004) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на фирмата, в случай че тя е чуждестранно лице.

Да се чете:

2. Участниците следва да притежават Застраховка „Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
09/05/2013 12:00
Да се чете:
23/05/2013 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
29/04/2013 17:00
Да се чете:
13/05/2013 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
09/05/2013 14:00
Да се чете:
27/05/2013 12:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в префесионални или търговски регистри

Да се чете:

Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие - "в образц № 1 - "Оферта", раздел VIII от Документацията за участие се съдържа поле в което участниците посочват вида на работите, които ще се извършват от подизпълнителите, и дела на тяхното участие, когато участникът предвижда изпълнение с подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП."

V.9) Друга допълнителна информация:

В раздел IV. "Изисквания към участниците", в т. 2 - "Минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците" от документацията за участие, т. 2.2 се променя както следва: "Участниците следва да притежават Застраховка „Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице". В раздел IV. "Изисквания към участниците", в. т. 3 - " Минимални изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците" от документацията за участие, т. 3.2 се допълва, както следва: "В случай, че участникът предложи проектанти, които имат право да извършват проектантска дейност, но в държавата в която са установени няма еквивалента професионална организация на Камарата на инженерите в инвестционното проектиране или на КАБ, участникът доказва съответната регистрация, чрез представянето на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон".


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Валери Димитров Мечев
Длъжност: Директор