Версия за печат

00087-2013-0048

BG-София: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. Московска №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: d.ivanova@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. Париж №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Столична община, ул. Московска №33, За: фронт офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377506

Място/места за контакт: фронт офис

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на одит на изпълнението на проект Извършване на одит на изпълнението на проект „МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАРАНТ НА МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/07.07.2011г., анекс №1 от 23.12.2011г. и анекс 2 от 06.12.2012г. между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 9
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Одитът включва изготвяне на окончателен одитен доклад с одитно мнение за: - законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; - осчетоводяването на разходите, включени в исканията за плащане в счетоводната система на Бенефициента; - цялостното изпълнение на проекта. 4.4. Изпълнителят трябва да извърши обективна оценка на законосъобразността и целесъобразността на изпълнените дейности и извършени разходи, от гл. т. на това дали са действително извършени, точни и допустими, и да предостави на Възложителя доклад за фактически констатации. Одитът трябва да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с Международните одиторски стандарти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

- Одитиране на дейностите, извършвани през целия цикъл на проекта; - Осигуряване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с националните и международните одиторски стандарти; - Прилагане на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление; - Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя; - Проследяване на ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.; - Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта.

Прогнозна стойност без ДДС
5600 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

04.06.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в размер на 56 лева (петдесет и шест лева) представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси" (заверено копие на платежното нареждане), по следната сметка: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. 'Врабча' № 6, или - банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 15 (петнадесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата (оригинал). При предоставяне на гаранция чрез депозит на парична сума по сметка на възложителя, в платежното нареждане следва да се посочи предмета на обществената поръчка. В случай на представяне на банкова гаранция от участник – неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, банковата гаранция може да е издадена и на името на един от членовете на обединението, при условие че изрично е посочено, че се отнася за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на обединението като цяло. Възложителят, съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП, има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят, съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП, има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие по реда на чл. 62 от ЗОП както следва: - на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; - на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. 'Врабча' № 6, или - банкова гаранция (Образец № 19) със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора (оригинал). При предоставяне на гаранция чрез депозит на парична сума по сметка на възложителя, в платежното нареждане следва да се посочи предмета на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се представя преди сключване на договора. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и представи банкова гаранция за изпълнение на договора, същата може да е издадена на името на един от членовете на обединението, при условие че изрично е посочено, че се отнася за изпълнение на договора за настоящата обществената поръчка от обединението като цяло. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на договореното с последния по време приемателно-предавателен протокол, освен, ако възложителят е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на изпълнителя на някое от задълженията му. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предоставената услуга в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на одитен доклад за фактически констатации, съгласно Приложение № 1 към Техническата спецификация и данъчна фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: - Наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 букви "а-д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т. 2, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. - Непредставяне на документи по чл. 56 от ЗОП; - Представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2 от ЗОП; - Участник, за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; - Участник се отстранява от процедурата когато не отговаря на минималните и други изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и Документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Участник в настоящата процедура, може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците в процедурата трябва да представят документи, удостоверяващи правосубектност, както следва: - Заверено от участника копие на документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците представят Удостоверение за актуално. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника. Когато участникът е неперсонифицирано обединение на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му (договор/споразумение) в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 4 на ЗОП). Като минимум акта за създаване на обединение задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; -всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В договора/споразумението за обединение трябва да бъде ясно определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. В случай че участникът – неперсонифицирано обединение е регистрирано в регистър БУЛСТАТ, в офертата се представя копие от удостоверението за регистрация; Пълномощно на лицето, подписващо офертата (нотариално заверено, оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2.Документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът предвижда участие на подизпълнител, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.1. Списък на основните договори, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на представяне на офертата, за извършване на одит, с който се доказва покриването на минималното изискване. Достатъчно е участникът да посочи 2 (два) договора в списъка. (Образец № 9) 1.2. Препоръки за добро изпълнение на най-малко 2 от посочените в списъка договори с посочени предмет на договора, възложител, срок за изпълнение и стойност на договора. В случай, че от препоръките не е видна цялата информация, може да бъдат представени копия от договори, придружени с приемо-предавателни протоколи, фактури за плащане и др. документи, от които по безспорен начин може да се докаже информацията, съдържаща се в списъка. 2. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита за всеки от ключовите експерти: 2.1.Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 10). 2.2.Автобиография (Образец № 11), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта. 2.3. За доказване на образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и правоспособност – копия от дипломи, сертификати, удостоверения, свидетелства и др. подобни; 2.4.За доказване на професионален опит един или повече от следните документи: копия от трудови, служебни, осигурителни книжки, договори (трудови, граждански), референции от работодатели, референции от възложители, и други аналогични, подходящи за доказване на опита.
Минимални изисквания: 1. през последните 3 (три) години, считано от датата на представяне на офертата, да е изпълнил не по-малко от 2 (два) договора за извършване на одит. 2. Участникът следва да осигури екип за изпълнение на поръчката състоящ се не по-малко от 3 (трима) ключови експерти. Ключовите експерти трябва да отговарят на следните минимални изисквания: 2.1. Ключов експерт - Ръководител на екипа - Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; - Регистриран одитор, по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО (или съответната еквивалентна сертификация, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица); - Да има минимум 5 години професионален опит в областта на одита; - Да има опит като ръководител на одитна дейност и/или като ръководител на одиторски екип за извършване на одит. 2.2. Ключов експерт: Одитор - Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; - Да притежава поне един от следните или еквивалентни на тях сертификати: - Сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС); - Сертификат на Министерство на финансите сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС); - Сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.) Сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor CIA); - Сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.) Сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional CGAP); - Да има минимум 4 години професионален опит в областта на одита. 2.3.Ключов експерт: Юрист – 1 брой - Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по право или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; - Придобита юридическа правоспособност; - Да има минимум 3 години стаж по специалността; - Да познава нормативната уредба в областта на обществените поръчки и нормативните актове и документи, свързани с възлагане, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 517827 от 11.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.04.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: ул."Париж"№3, стая №1, след издаването на фактура на ул. "Париж"№3 ет.4, стая 405, и заплащането й в касата на ул. Париж №3 , етаж 2, стая №201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10.00ч до 12.00ч и от 14.00ч до 16.00ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00ч до 12.00ч. Или по банков път по сметка в лева както следва: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 ; BIC код: SOMBBGSF Име на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6. От датата на публикуване на обявлението в електронен вид ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg. При поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.05.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр.София, ул. "Париж" №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg, най-малко един ден преди тяхното отваряне.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАРАНТ НА МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/07.07.2011г., анекс №1 от 23.12.2011г. и анекс 2 от 06.12.2012г. между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ