Версия за печат

01135-2013-0002

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 69 от 29.03.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за проектиране и осъществяване на авторски надзор на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско).”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера; Обособена позиция № 2 - Проектиране и осъществяване на авторски надзор на Опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица", КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле. ", проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристически заслони - "Кончето", "Казана", "Караманица", "Бункера”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на пастирски заслони - ПЗ "Черната вода", ПЗ "Зиденицата", ПЗ "Безбог", ПЗ "Беговица", ПЗ "Баш мандра", ПЗ "Башлийца".; Обособена позиция № 3 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор във връзка с извършването на проучване, изработване и поставяне на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове.”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на Дървени мостове - 3 бр. в ПР "Каменица", 4бр. в ПР "Синаница", 2бр. в ПР "Вихрен" на територията на парка, проектиране и осъществяване на авторски надзор на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР "Каменица": м. Разкола - х. "Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. "Пирин" - 2 км; ПР "Баюви дупки - Джинджирица": м. Бетоловото - х. "Яворов" - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР "Безбог": м. Оджеко - х. "Безбог" - 9км; ПР "Вихрен": от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР "Синаница": м. Крайни поляни - х. "Загаза" - 13км.", проектиране и осъществяване на авторски надзор на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето - 400м”, Обособена позиция № 4 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – Ролбан”, проектиране и осъществяване на авторски надзор във връзка с извършването на ремонт на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на поръчката и липсата на обстоятелства, позволяващи провеждане на друг вид процедура, следва да се проведе открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.03.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Валери Димитров Мечев
Длъжност: Директор на Дирекция Национален парк "Пирин"