00602-2013-0002

BG-Мирково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на дейности по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 1. Обособена позиция 1 Дейност: Строително-монтажни работи за обект: Обновяване на туристическата инфраструктура - изграждане на етнографски център на открито; 2. Обособена позиция 2 Дейност 1: Закупуване на компютърен софтуер за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство; Дейност 2: Доставка на специализирани компютърни системи за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на дейности по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обект на територията на село Мирково, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени проект и спецификации.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212100, 48520000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения
Мултимедийни софтуерни пакети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1: Изграждане на етнографски център на открито, състоящ се от покрита сцена и прилежащ „площад“ с каменна настилка, покрити навеси с места за сядане за 300 човека, покрито огнище - барбекю, перголи с пейки, беседки, съоръжения за игра и временни експозиции, каменен алпинеум, както и панорамна пътека – пейзажно пресичаща терена. Изграждане на етнографски център на открито, включва следните видове работи: подготвителни работи; метални работи; дървена конструкция; покривни работи; настилки; парапети и маркировка; съоръжения - зона представления /сцена, "площад", навеси/; съоръжения - зона панорамна пътека; съоръжения - зона комбинирана площадка за игра; съоръжения - зона временни експозиции; други. Обособена позиция 2: Дейност 2 : Закупуване на компютърен софтуер за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство А/ Изработване на аудиовизуална база Б/ Система за управление на Аудиовизуалната база Дейност 3 : Доставка на специализирани компютърни системи за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство 1.Информационна будка /kiosk/ - 2 броя 2. Широко форматен екран за окомплектоване с информационните киоски – 2 броя 3. Сервизен компютър за съхраняване и развитие на аудио-визуалната база – 1 брой Количествата по съответната обособена позиция са подробно описани в КС, неразделна част от Пълно описание предмета на поръчката, съгласно изготвените и одобрени проект и спецификации. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията /в землището/ на община Мирково, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени технически проект и спецификации.

Прогнозна стойност без ДДС
343324 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

300


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие, а определеният изпълнител: - гаранция за изпълнение в една от следните форми: 1. Депозит на парична сума по сметка на Възложителя - IBAN: BG11UNCR75273359158836; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; или 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя - със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертите; - и гаранция за авансово плащане. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на «Банкова гаранция» или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Участниците следва да представят гаранция за участие, съответно: по Обособена позиция 1 - в размер на: 1 500,00 /хиляда и петстотин лева/; по Обособена позиция 2 - в размер на: 1 500,00 /хиляда и петстотин лева/. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него на: отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, която е в размер на 3 % от договорната стойност в лева, без ДДС. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за възлагане, изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в пълен размер в срок от 90 дни след издаване на Приемо-предавателен протокол за видовете работи по съответната обособена позиция, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Гаранцията за авансoво плащане се представяне преди получаване на авансово плащане, която е за пълния размер на авансовото плащане - до 20% от договорната стойност в лева, със срок на валидност до датата на издаване на Приемо-предавателен протокол за видовете работи по съответната обособена позиция. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане, в срок от 10 дни, без Възложителя да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените видове работи, в срокове, уговорени в договора, срещу представени: 1.Протокол за действително извършените разходи за изпълнени видове работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за обособена позиция 1 - от извършващия строителен надзор на обекта; 2. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на приетите работи. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията: 2.1. Авансoво плащане в размер до 20% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и подписване на анекс към договора за финансиране от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; - оригинална, безусловна и неотменима гаранция от страна на Изпълнителя за пълния размер на авансовото плащане, със срок на валидност до датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на всички видове работи. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане. 2.2. Междинно/междинни плащания в размер до 40% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Приемо-предавателен протокол за приети видове работи. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за междинно плащане по действителни количества работи, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 50 % от стойността на Договора. 2.3. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя работи и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Окончателен Приемо-предавателен протокол за приемане на видовете работи, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора за съответната обособена позиция.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, че водещият член на обединението/консорциума е отговорен за гаранционните срокове. Документи: Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на процедурата и което декларира изпълнение на посочените изисквания към обединението/консорциума. Представя се документ, подписан от лицата в обединението/консорциума, в който задължително се посочва представляващия. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, или не е подписано от лицата в обединението, или не е посочен представляващия, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, или лице което участва в обединението е дало сьгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства : а) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. б) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. в) наложено наказание на основание чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”: Предложение - Оферта за участие – Обр.; Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – Обр.; Административни сведения – Обр.; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация; Декл-я,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка - Обр.;Декл-я, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – Обр.; Регистрационни документи на участника - Когато участникът е ЮЛ или ЕТ копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, Когато участникът е чуждестранното ЮЛ, което не е регистрирано в България представя заверено копие от документ за регистрация от съдебен или административен орган, съобразно националното му законодателство. Документът се представя в официален превод, Когато участникът е ФЛ представя копие от документ за самоличност; Документ за закупена документация за участие; Документ/и за внесени/уредени гаранции за участие - оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие по Обр.; Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.2 и т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – Обр.; Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, т.2а и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП - Обр.; Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на ЕО за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка- Обр.; Документ за регистрация по ЗДДС, ако участникът е регистриран (заверено копие); Когато участникът е ЮЛ, установено/регистрирано извън РБ той представя еквивалентен документ и в официален превод; Декл-я за неучастието на подизпълнители – Обр., когато не се предвижда участие на подизпълнител; Когато се предвижда участие на подизпълнител/и: Декл-я за участието на подизпълнител/и - Обр., Декларация от подизпълнителя/ите, че са съгласни да участват в процедурата като такива – Обр., Документи за подизпълнителя/ите (когато е приложимо); Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ - Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, Декларации от членовете за съвместна дейност - Обр. и Документ, в който задължително се посочва представляващия – Обр.; Декл-я за запознаване със строителната площадка и работния проект за изпълнение на СМР (обекта) - Обр.; Декл-я за приемане условията в проекта на договор – Обр.; Участниците следва да представят документите, посочени в поле ІІІ.2.2) и поле ІІІ.2.3) на обявлението. ПЛИК №2 "Предложение за изпълнение на поръчката": Техническа оферта; ПЛИК №3 "Предлагана цена": Ценова оферта. КСС. ПЛИК/ОВЕ № 2 „Предложение за изпълнение на обособена позиция №…. - ……”: Техническо предложение за изпълнение на обособената позиция с посочени гаранционен срок/поддръжка и срок за изпълнение - използва се Обр.; Обяснителна записка - използва се Обр. ПЛИК/ОВЕ № 3 "Предлагана цена за обособена позиция №… - ……” : Ценова оферта - използва се Обр., КСС - използва се Обр.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За Обособена позиция 1 и 2: 1. Оборот на участника от СМР. Доказва се, като се представят: - Справка - декларация за оборота от строително-ремонтни и строително-монтажни работи от последните 3 /три/ приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /по образец/; - заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. Когато офертата е подадена преди 31.03.2013 г. участниците могат да представят и само справка за 2012 година за годишен финансов отчет. /Съгласно чл.50, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен./ Забележка: Участниците не представят посочените годишни финансови отчети, ако са представили ЕИК и данните им са достъпни /публикувани в пълен обем/ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 2. Финансова стабилност – собствени средства. Доказва се, като се представят: - извлечение от банкова сметка до пет дена преди подаване на офертата и/или договор за банков кредит или овърдрафт, с извлечение до пет дена преди подаване на офертата за наличния лимит или друг подходящ документ за доказване на посоченото изискване. За Обособена позиция 1: 3. Застраховане професионална отговорност. Доказва се, като се представят: - копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна такава.
Минимални изисквания: За Обособена позиция 1: 1. Оборот на участника от СМР. Необходимо е участникът да докаже мин. общ оборот в размер равен или над 500 000 лв. и мин. оборот от СМР равен или над 300 000 лв., за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Финансова стабилност – собствени средства. Необх. е участникът да разполага със собствени средства, или да има достъп до кредитни линии или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер на най-малко 80 000 лв.. 3. Застраховане професионална отговорност. Участниците трябва да имат сключена, валидна към датата определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за проф. отговорност за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си – съгл. чл. 171, ал.1 от ЗУТ – с общ лимит на отговорност покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн. ДВ, бр.17 от 2004 г./ за изпълнение на строежи ІІ-ра категория, съгл. чл.137 от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Проф. дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката. За Обособена позиция 2: 1. Оборот на участника от СМР. Необходимо е участникът да докаже мин. общ оборот в размер равен или над 400 000 лв. и мин. оборот от изпълнени договори с предмет сходен на поръчката, равен или над 100 000 лв., за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. * Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: изработване на аудиовизуални продукти, на природни и културно-исторически обекти, общини, региони, културно-образователни институции, туристически организации и други. 2. Финансова стабилност – собствени средства. Необх. е участникът да разполага със собствени средства, или да има достъп до кредитни линии или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер на най-малко 50 000 лв..
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За Обособена позиция 1: 4. Изпълнени сходни обекти от участника. Доказва се, като се представят: - Справка-декл-я, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – обр., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни обекти /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с норм. изисквания, възложителя с тел. и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изх. номер/, - констативни актове за приемане годността на строежа /обр.15/ и/или Приемо-предавателни протоколи /ППП/ за извършена работа /обр.19/ за посочените обекти Забележка: В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на възложителите с Акт обр.15 обекти или ППП за извършена работа, а не обекти в процес на изпълнение. 5. Собствен или нает персонал, необх за изпълнение на поръчката. Доказва се, като се представят: - поименен списък - декл-я за собствен или нает персонал, необх. за изпълнение на поръчката – по длъжности /обр./ и документи, удостоверяващи квалификация "заварчик". 6. Инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката. Доказва се, като се представят: -списък – декл-я на инж.-техн. екип за изпълнение на поръчката (обр.) с приложени необх.доказателства: -декл-я от лицата вкл. в инж.-техн. екип за изпълнение на поръчката за съгласие /обр./; -за доказване на проф. квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (обр.), копие от диплом /За чуждестранни лица - техн. правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/ и документи за удостоверяване на проф. опит/стаж. Сертификати, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за контрол на качеството и безопасност при работа в съотв. с чл.53, ал.3 от ЗОП. 7. С-ма за управление на качеството. Доказва се, като се представят: сертификат ISO9001-2008. 8. С-ма за управление на околната среда. Доказва се, като се представи: сертификат ISO14001-2005. По т.7 и т.8 се представят копия от валидни сертификати или еквивалентни сертификати, издаден от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки. 9. Техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Доказва се, като се представят: -списък–декл-я на техн. оборудване за изпълнение на поръчката (обр.) и -копия от регистрационни талони за собственост на оборудването или предварителни договори, придружени от копия от регистрационни талони на името на собственика /за техника, която не изисква регистрация в КАТ – се прилага документ за собственост/лизинг или предоставяне/. За Обособена позиция 2: 3. Изпълнени договори сходни с предмета на поръчката. Доказва се, като се представят: - Справка-декл-я, съдържаща списък на осн. договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 3 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – обр., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружена от: -референции за добро изпълнение за посочените сходни обекти /трябва да посочват стойността, датата и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с поставените изисквания, възложителя с тел. и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изх. номер/. 4. Екип за изпълнение на поръчката. Доказва се, като се представят: -списък – декл-я на екипа за изпълнение на поръчката (обр.) с приложени необх.доказателства: -декл-я от лицата включени в екипа за изпълнение на поръчката за съгласие /по образец/; -за доказване на проф. квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (обр.), копие от диплом /За чуждестранни лица - диплома, легализирана по съответния ред/.
Минимални изисквания: Необходимо е участникът да: За Обособена позиция 1: 4. Е изпълнил: сходни обекти за СМР с общ изпълнен обем–на стойност не по-малка от 100 000 лв. и един сходен обект за СМР с общ изпълнен обем–на стойност не по-малка от 70 000 лв., през последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 5. Имат собствен или нает персонал за изпълнение на поръчката не по-малко от 5 работници за СМР, от които поне 2 с квалификация "заварчик". 6. Осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица, както следва: Ръководител на обекта, който ще осъществява цялостното ръководство при реализирането на СМР и, трябва да отговаря на следните условия: -завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ПГС” или „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно; -мин. 5г. проф. стаж/опит. Експерт – „Контрол на качеството”, трябва да отговаря на следните условия: -технически правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалификация „Строителен инженер”/”Строителен техник” или еквивалентна/ - мин. 3г. проф. стаж/опит Експерт – „Координатор по безопасност и здраве”, трябва да отговаря на следните условия: - техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалификация „Строителен инженер”/”Строителен техник” или „ПГС”/, притежаващо Удостоверение/ Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност /„Специалност БЗР”/”Длъжностно лице БЗР”/ при извършване на СМР, съгласно Закона за безопасни условия на труд или еквивалентно; Забележка: може да се съвместява от някои от останалите членове на екипа. 7. Са въвели система за управление на качеството в строителството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката. 8. Са въвели система за управление на околната среда в строителството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката. 9. Осигурят техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както следва: Багер-1бр; Самосвал–1бр; Фадрома–1бр. За Обособена позиция 2: 3. Е изпълнил: три сходни договора с предмет сходен с предмета на поръчката /изработване на аудиовизуални продукти, на природни и културно-исторически обекти, общини, региони, културно-образователни институции, туристически организации и други/, през последните 3 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 4. Осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица, както следва: Ръководител на екипа, който трябва да отговаря на следните условия: - завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „Маркетинг”/”PR и реклама” или еквивалентно; - специфичен проф. опит в създаването на кратки филмови формати, доказан с 3 бр. договори и 3 бр. референции за добро изпълнение. Експерт – “Изготвяне на аудиовизуални продукти”, трябва да отговаря на следните условия: - завършено висше образование, степен „бакалавър” с квалификация „Маркетинг”/”PR и реклама” или еквивалентно; - специфичен проф. опит в създаването на кратки филмови формати, доказан с 2 бр. договори и 2 бр. референции за добро изпълнение. Експерт – „Информационни технологии”, трябва да отговаря на следните условия: - завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „Технически науки”/”Природни науки, математика и информатика” или еквивалентно; - специфичен проф. опит в компютърни софтуерни решения, доказан с 3 бр. договори и 3 бр. референции за добро изпълнение.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение - Тп; За Обособена позиция 1: Тп = Тп1+Тп2+Тп3; Обособена позиция 2: Тп = Тп1+Тп2; ; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок/поддръжка - Гп; тежест: 20
Показател: Срок за изпълнение на поръчката - Сп; тежест: 10
Показател: Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Цп; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.04.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 40 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 13.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Участниците получават на магнитен носител проекта /техническата документация/, като може да се запознаят и на място с проектната документация за СМР.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.04.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.04.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.: Техническо предложение - Тп; За Обособена позиция 1: Тп = Тп1+Тп2+Тп3, където - Тп1 - Генерален план на строителната площадка. Описание на методологията и организацията на ресурсите за изпълнение на строителството. Точките имат стойности от 1 до 40 точки; - Тп2 - Процеси за изпълнение на строителството, методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката. Точките могат да имат стойности от 1 до 40 точки; - Тп3 - Мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката. Точките могат да имат стойности от 1 до 20 точки; Обособена позиция 2: Тп = Тп1+Тп2, където: - Тп1 - Описание на предлаганите методи и подход за изпълнение на поръчката, организация на ресурсите при изпълнение на дейностите. Максимален брой точки по Тп1 – 50; - Тп2 - Процеси за изпълнение на дейностите. Максимален брой точки по Тп 2 – 50. За оценка на предложенията на участниците: По Показател 2 (Гп): Гаранционен срок: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с гаранционните срокове, посочени в изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство, а именно: За Обособена позиция 1: Минимален - 24 месеца, Реален ще се приема не по-дълъг от 120 месеца; За Обособена позиция 2: Минимален - съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г., Реален ще се приема ще се приема не по-дълъг от 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г.. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил по-кратък или нереален срок. По Показател 3 (Сп): Срок за изпълнение на поръчката: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с посочените срокове за изпълнение на поръчката За Обособена позиция 1: Срокът на изпълнение не трябва да е по-къс от 60 календарни дни и по-дълъг от 180 календарни дни. За Обособена позиция 2: Срокът на изпълнение не трябва да е по-къс от 100 календарни дни и по-дълъг от 300 календарни дни. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил Срокът на изпълнение на поръчката извън посочените срокове. По Показател 4 (Цп): Ценово предложение за изпълнение на поръчката: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения бюджет, който е в размер до: За Обособена позиция 1: 174 884,00 лева без ДДС; За Обособена позиция 2: 168 440,00 лева без ДДС, разпределени за Дейност 1: 153 900,00 лева и за Дейност 2: 14 540,00 лева. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната прогнозна стойност. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП.Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 и ал.6 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Обжалването се извършва съгласно чл. 120 от ЗОП, като на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, предмет на настоящото обявление. Решението се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2/ документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3/ документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.03.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Дейност: Строително-монтажни работи за обект: Обновяване на туристическата инфраструктура - изграждане на етнографски център на открито
1) Кратко описание

Строително-монтажни работи за обект: Обновяване на туристическата инфраструктура - изграждане на етнографски център на открито. Изграждане на етнографски център на открито, състоящ се от покрита сцена и прилежащ „площад“ с каменна настилка, покрити навеси с места за сядане за 300 човека, покрито огнище - барбекю, перголи с пейки, беседки, съоръжения за игра и временни експозиции, каменен алпинеум, както и панорамна пътека – пейзажно пресичаща терена.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

3) Количество или обем

Изграждане на етнографски център на открито, състоящ се от покрита сцена и прилежащ „площад“ с каменна настилка, покрити навеси с места за сядане за 300 човека, покрито огнище - барбекю, перголи с пейки, беседки, съоръжения за игра и временни експозиции, каменен алпинеум, както и панорамна пътека – пейзажно пресичаща терена. Изграждане на етнографски център на открито, включва следните видове работи: подготвителни работи; метални работи; дървена конструкция; покривни работи; настилки; парапети и маркировка; съоръжения - зона представления /сцена, "площад", навеси/; съоръжения - зона панорамна пътека; съоръжения - зона комбинирана площадка за игра; съоръжения - зона временни експозиции; други. Съоръжения: 1. Информационни табели 1.1. Информационна с размери 240х320см - 1 брой 1.2. Информационна табела с височина 180см и кръгъл указателен диск Ф60см - 1 брой 1.3. Информационна табела с размери 120х240см - 1 брой 2. Дървени пейки и места за сядане 2.1. Дървена пейка без облегалка, радиално разположени на сцената - 40 броя 2.2. Радиална дървена пейка без облегалка - 3 броя 2.3. Дървена пейка с облегалка - 4 броя 2.4. Дървена маса с 2 пейки – комплект - 30 броя 2.5. Места за сядане - "семейство" от комплект от 4 дървени трупчета - 3 броя 3. Дървена шестоъгълна беседка - 2 броя 4. Съоръжения за игра и забавления 4.1. Детска занималня "В царството на приказките" - 1 брой 4.2. Детски пясъчник - 1 брой 4.3. Спортно съоръжение за игра - 1 брой 4.4. Комбинирано съоръжение, достъпно за деца с увреждания от 3-12г. - 1 брой 4.5. Детска люлка - тип "ВЕЗНА" за деца от 3-12г. - 1 брой 4.6. Детска люлка - тип "МАХАЛО" от 3-12г. - 1 брой 4.7. Интерактивна игра - логическа игра "ЛАБИРИНТ" с топче - 1 брой 5. Дървено кошче за отпадъци с капак - размери Ф45/70см с кофа Ф40/45 - 8 броя 6. Дизел генератор с мощност 9-10kW от европейски производител - 1 брой 7. Преместваема еко тоалетна - стандартна -123х123х230см, резервоар за отпадни води 250л, 82кг - 2 броя 8. Водоноска за питейна вода с ремарке и вместимост 1 500л - 1 брой 9. Покрито каменно барбекю - размери 70х90х220см и работен плот 10х150см -- 1 брой 10. Пренасяеми двустранни банери с размери 80x200см - 15 броя 11. Пренасяеми дървени стелажи - размери 140х70х220см - 4 броя 12. Дървени трупи с d=10-60см, забити в земята с височина от 60-180см - за излагане на експонати - 18 броя 13. Система за усилен повдигнат под за външно - Размери на панела в мм 600х600х23 - 649 кг. Количествата са подробно описани в КС, неразделна част от Пълно описание предмета на поръчката, съгласно изготвените и одобрени проект и спецификации. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията /в землището/ на община Мирково, съгласно изготвените и одобрени технически проект и спецификации.

Прогнозна стойност, без ДДС
174884 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 180

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Дейност 1: Закупуване на компютърен софтуер за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство; Дейност 2: Доставка на специализирани компютърни системи за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство
1) Кратко описание

Дейност 1: Закупуване на компютърен софтуер за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство; Дейност 2: Доставка на специализирани компютърни системи за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48520000

Описание:

Мултимедийни софтуерни пакети

3) Количество или обем

Дейност 1: Закупуване на компютърен софтуер за аудиовизуално представяне на природното и културно наследство на община Мирково А/ Изработване на аудиовизуална база: - всеки аудиовизуален елемент е озвучен на 5 езика: български, английски, немски, френски и руски; - сумарното времетраене на филмите е 90 минути, която включва : режисура; написване на текст и сценарий; заснемане; монтаж; превод на текста на 5 езика / български, английски, немски, френски и руски/; запис на диктори на 5 езика; музикално оформление; надписи и компютърна анимация; създаване на две версии - за компютърен киоск и за излъчване в Интернет; публикации на части от аудиовизуалната база в националния туристически портал www.bulgariatravel.org. в 5 езикови версии; Б/ Система за управление на Аудиовизуалната база Системата за управление на аудиовизуалната база съдържа 9 компютърни програми, които осигуряват: съхраняване и подреждане на аудиовизуалните елементи; показване на аудиовизуалните елементи; избор на аудиовизуални елементи, отговарящи на определени признаци; избор на език за озвучаване; смяна на езика на озвучаване по всяко време; взаимодействие с потребителя чрез допир до екрана; възможност за включване на нови аудиовизуални елементи; създаване на потребителски менюта; създаване на две версии - за компютърен киоск и за излъчване в Интернет; Среда за програмиране на системата за управление на аудиовизуалната база - FLASH Дейност 2: Закупуване на специализирани компютърни системи за аудиовизуално представяне на природното и културно наследство Специализираните компютърни системи са предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудиовизуална информация, управлявани чрез допир до екрана. 2. Информационна будка /kiosk/ - 2 броя - Корпус – устойчив на удар, от стомана с висококачествено прахово покритие, секретни ключалки; - Размери - до 90см.височина, до 60 см ширина ; - Екран – диагонал 48см.(19") TFT LCD широко форматен с вградено управление чрез допир (SAW touch screen); - Процесор – минимум 2 GHz; - Оперативна памет – минимум 1 GB; - Твърд диск – минимум 500 GB; - Видео карта –възможност за управление на два екрана, GMA, изходи: VGA / HDMI - Стерео аудио колонки; - Модул за безжична връзка към слушалки; - Безжични слушалки WL/BT; - Охлаждащ вентилатор, ел. инсталация, кабели. 2. Широко форматен екран за окомплектоване с информационните киоски – 2 броя - диагонал 127 см. (50”) ; - вход – HDMI. 3. Сервизен компютър за съхраняване и развитие на аудио-визуалната база – 1 брой - Екран – диагонал 48см.(19") TFT LCD широко форматен; - Процесор – минимум 2 GHz; - Оперативна памет – минимум 1 GB; - Твърд диск – минимум 1 ТB/ терабайт/; - Видео карта – възможност за управление на два екрана, графичен ускорител GMA, изходи: VGA / HDMI - Мрежова карта - Стерео аудио колони Количествата по съответната обособена позиция са подробно описани в КС, неразделна част от Пълно описание предмета на поръчката, съгласно изготвените и одобрени спецификации. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията /в землището/ на община Мирково, съгласно изготвените и одобрени технически спецификации. Прогнозната стойност за обособената позиция е 168 440,00 лева без ДДС, от които: За Дейност 1: 153 900,00 лева без ДДС; За Дейност 2: 14 540,00 лева без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
168440 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Прогнозната стойност за обособената позиция е 168 440,00 лева без ДДС, от които: За Дейност 1: 153 900,00 лева без ДДС; За Дейност 2: 14 540,00 лева без ДДС.