Версия за печат

00087-2013-0017

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-37 от 22.02.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Андрей Стаменов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, Партер, Стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване".

II.3) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция № 1 с предмет: "Доставка на апаратура за отделение за лъчелечение"; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”; Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” включва доставка на Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия; Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия и Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи; Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика” включва доставка на Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф и Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти. Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ включва доставка на "HIS & PACS" - интегрирана информационна система

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33150000, 38547000, 33111650, 33100000

Описание:

Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия
Дозиметрична система
Устройства за мамография
Медицинско оборудване

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: СО-РД-09-03-25 от 07.02.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-522901
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 31 - 48790 от 13.02.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87-2013-17
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

522901

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.02.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

Вместо:

Гаранцията за участие е в размер на : За обособена позиция № 1 – 11 000 (еденадесет хиляди).; За обособена позиция № 2 – 18 000 (осемнадесет хиляди) лева За обособена позиция № 3 – 2 300 (две хиляди и триста лева) лева Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Да се чете:

Гаранцията за участие е в размер на : За обособена позиция № 1 – 11 000 (еденадесет хиляди).; За обособена позиция № 2 – 18 000 (осемнадесет хиляди) лева За обособена позиция № 3 – 2 300 (две хиляди и триста лева) лева Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Столична Община или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Вместо:

Цената по договора се заплаща, както следва: 1. авансово плащане - ....... (не повече от 20 % /двадесет на сто/) от цената по чл. 3, ал. 1 в срок до 60 (шестдесет) дни след подписване на договора срещу представена банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на искания аванс и оригинална фактура за дължимата сума; 2. окончателно плащане – в размер на останалата част от цена по чл. 3, ал. 1, платима в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора и оригинална фактура за дължимата сума. Дължимите плащания се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени в ал. 1, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във фактурата, издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да се съдържа текст, че плащането се извършва със средства, отпуснати по проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/009 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, подписан от Кметът на Столична Община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съобразно който Столична Община е Бенефициент по проекта.

Да се чете:

Цената по договора се заплаща, както следва: 1. авансово плащане - ....... (не повече от 20 % /двадесет на сто/) от цената на договора, платима в срок до 60 (шестдесет) дни след подписване на договора срещу представена банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на искания аванс и оригинална фактура за дължимата сума; 2. окончателно плащане – в размер на останалата част от цената, платима в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора и оригинална фактура за дължимата сума. Дължимите плащания се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане. Във фактурата, издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да се съдържа текст, че плащането се извършва със средства, отпуснати по проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/009 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, подписан от Кметът на Столична Община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съобразно който Столична Община е Бенефициент по проекта.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.3) Правна форма, която трябва да приобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

Вместо:

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Участниците в обединението трябва да определят (упълномощат) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица; Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; В документа трябва да се определи и наименованито на участника (обединение/консорциум); Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Да се чете:

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ за създаване на обединение/консорциум. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Участниците в обединението трябва да определят (упълномощат) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица; Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; В документа трябва да се определи и наименованито на участника (обединение/консорциум); Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2) Икономически и финансови възможности. Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Вместо:

1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот, реализиран от участника през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Декларацията трябва да бъде придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за всяка от последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника; 2. декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, реализиран от участника през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документ се представят само от участниците в обединението чрез които обединението доказва съответстивето си с поставените минимални изисквания за подбор, съгласно чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Да се чете:

1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот, реализиран от участника през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Декларацията трябва да бъде придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за всяка от последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Да се има предвид, че ако участник в процедурата не е изготвил финансов отчет за 2012г. към момента на подаване на офертата, то този документ може да се замени с представяне на информация за реализиран оборот за съответната година. Представянето на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника; 2. декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, реализиран от участника през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документ се представят само от участниците в обединението чрез които обединението доказва съответстивето си с поставените минимални изисквания за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2) Икономически и финансови възможности. Изисквано минимално/ни ниво/а: (в приложимите случаи):

Вместо:

1. Участникът трябва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва: • За обособена позиция № 1 :3 345 000 (три милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева; • За обособена позиция № 2 : 5 460 000 (пет милиона четиристотин и шестдесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 3 : 690 000 (шестстотин и деветдесет хиляди) лева. 2. Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, общо за предходните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва: • За обособена позиция № 1 :2 230 000 (два милиона двеста и тридесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 2 : 3 640 000 (три милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 3 : 460 000 (четиристотин и шестдесет хиляди) лева. Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Да се чете:

1. Участникът трябва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва: • За обособена позиция № 1 :3 345 000 (три милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева; • За обособена позиция № 2 : 5 460 000 (пет милиона четиристотин и шестдесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 3 : 690 000 (шестстотин и деветдесет хиляди) лева. 2. Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, общо за предходните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва: • За обособена позиция № 1 :2 230 000 (два милиона двеста и тридесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 2 : 3 640 000 (три милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 3 : 460 000 (четиристотин и шестдесет хиляди) лева. Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3. Забележка: В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, то същият трябва да отговаря на сбора от минималните изисвания за съответните обособени позиции за които участва. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) Технически възможности. Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Вместо:

1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоките, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя отферта. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка и внедряване на информационна система – за обособена позиция № 3), неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията; 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; 3. Копие на сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с медицински изделия; 4. Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери преминали курс на обучение (за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и доставка, внедряване, гаранционна поддръжка на информационната система и обучение на персонала - по обособена позиция № 3), придружена от: • автобиографии на сервизните инженери, • заверени от тях копия на сертификати за преминат курс на обучение за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала - лекари (лъчетерапевти), медицински физици и лаборанти от Отделение по лъчелечение, гаранционно обслужване на комплексно медицинско лъчетерапевтично оборудване и прилежащата техника и софтуер, издадени от производителите на съответната апаратура; • декларация за ангажираност на инженерите. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документ се представят само от участниците в обединението чрез които обединението доказва съответстивето си с поставените минимални изисквания за подбор, съгласно чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Да се чете:

1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоките, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя отферта. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служителите – за обособена позиция № 3), неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията; 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; 3. Копие на сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 с обхват търговия с медицински изделия или еквивалентен. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 4. Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери преминали курс на обучение (за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и доставка, внедряване, гаранционна поддръжка на информационната система и обучение на персонала - по обособена позиция № 3), придружена от: • автобиографии на сервизните инженери, • заверени от тях копия на сертификати за преминат курс на обучение за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала - лекари (лъчетерапевти), медицински физици и лаборанти от Отделение по лъчелечение, гаранционно обслужване на комплексно медицинско лъчетерапевтично оборудване и прилежащата техника и софтуер, издадени от производителите на съответната апаратура; • декларация за ангажираност на инженерите. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документ се представят само от участниците в обединението чрез които обединението доказва съответстивето си с поставените минимални изисквания за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите. Място

Вместо:

В сградата на Столична Община - гр. София, ул. "Париж" № 3.

Да се чете:

В сградата на Столична Община - гр. София, ул. "Московска" № 33.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Вместо:

І. Продължение за раздел ІІІ.2.1. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова плика № 2 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. Представят се толкова плика № 3 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация. ІІ. Продължение от раздел ІV.2.1. - Критерии за възлагане: Срок на гаранционно обслужване на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2 - 5 т.; Технически параметри (А.1. Дебелина на реконструираните срезове при спирална аквизиция в мм - 15 т.; А.2. Площ на малкия фокус в кв. мм - 10 т.; А.3. Време за сканиране (едно пълно завъртане на 360О) на компютърния томограф - 5 т.; А.4 Размер на пиксела на дигиталния мамограф - 5 т.; А.5 Разделителна способност на дигиталния мамограф (lp/mm) без геометрично увеличение - 10 т.; А.6 Заводска гаранция за липса на мъртви пиксели в детектора на дигиталния мамограф - 5 т.) - 50 т.; За обособена позиция № 3 - 100 т. Цена за изпълнение на поръчката - 45 т.; Срок на доставка - 10 т.; Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация - 10 т.; Срок на гаранционно обслужване - 10 т.; Технически параметри (А1 – Брой специализирани работни станции - 10 т.; А2 – Брой лицензии за едновременен достъп на потребители - 5 т.; А3 – Брой генерирани и обработвани филмови формати - 5 т.; А4 – Брой генерирани и обработвани образни формати - 5 т.) - 25 т. ІІІ. На основание чл. 64,ал. 3 от ЗОП, срокът за получаване на оферти по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП от 52 календарни дни се намалява със седем дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още пет дни, тъй като от датата на публикуване на обявлениетот в електронен вид възложителят осигурява пълен достъп до документацията за участие на интернет страницата на Столична община - http://www.sofia.bg.

Да се чете:

І. Продължение за раздел ІІІ.2.1. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова плика № 2 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. Представят се толкова плика № 3 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация. ІІ. Продължение от раздел ІV.2.1. - Критерии за възлагане: Срок на гаранционно обслужване на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2 - 5 т.; Технически параметри (А.1. Дебелина на реконструираните срезове при спирална аквизиция в мм - 15 т.; А.2. Площ на малкия фокус в кв. мм - 10 т.; А.3. Време за сканиране (едно пълно завъртане на 360О) на компютърния томограф - 5 т.; А.4 Размер на пиксела на дигиталния мамограф - 5 т.; А.5 Разделителна способност на дигиталния мамограф (lp/mm) без геометрично увеличение - 10 т.; А.6 Заводска гаранция за липса на мъртви пиксели в детектора на дигиталния мамограф - 5 т.,при предложена гаранция равна или по-голяма от една година - 5т., при липса на едногодишна гаранция - 1т.) - общо 50 т.; За обособена позиция № 3 - 100 т. Цена за изпълнение на поръчката - 45 т.; Срок на доставка - 10 т.; Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация - 10 т.; Срок на гаранционно обслужване - 10 т.; Технически параметри (А1 – Брой специализирани работни станции - 10 т.; А2 – Брой лицензии за едновременен достъп на потребители - 5 т.; А3 – Брой генерирани и обработвани филмови формати - 5 т.; А4 – Брой генерирани и обработвани образни формати - 5 т.) - 25 т. ІІІ. На основание чл. 64,ал. 3 от ЗОП, срокът за получаване на оферти по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП от 52 календарни дни се намалява със седем дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още пет дни, тъй като от датата на публикуване на обявлениетот в електронен вид възложителят осигурява пълен достъп до документацията за участие на интернет страницата на Столична община - http://www.sofia.bg.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
04/03/2013 17:30
Да се чете:
20/03/2013 17:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
22/02/2013 17:30
Да се чете:
11/03/2013 12:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
05/03/2013 14:00
Да се чете:
21/03/2013 14:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие се налагат следните корекции: 1.В "Глава III „Методика за определяне на комплексната оценка”, Оценка по обособена позиция №1, в показател К5 Технически параметри" - А1 – брой кодирани апликатори при дълбока рентгено-терапия: ВМЕСТО: Ксъотв – брой комбинации на кодиране на филтър и апликатор, предложен в оценяваната оферта; ДА СЕ ЧЕТЕ: Ксъотв - брой кодирани апликатори, който може да бъде въведен и поддържан от рентгено-терапевтична уредба, предложен в оценяваната оферта; 2.Раздел III "Изисквания към участниците", т.2.1.1: ВМЕСТО: Участникът трябва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) ......... ДА СЕ ЧЕТЕ: Участникът трябва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.)....... 3.Раздел III "Изисквания към участниците", т.2.1.2: ВМЕСТО: Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, общо за предходните три (2009, 2010 и 2011г.) години..... ДА СЕ ЧЕТЕ:Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, общо за предходните три (2010, 2011 и 2012г.) години....... 4.В Раздел III т.3.1.1.11.1, т.3.1.1.11.2: ВМЕСТО:........през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години..... ДА СЕ ЧЕТЕ:........през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години..... и се добавя изречението: Да се има предвид, че ако участник в процедурата не е изготвил финансов отчет за 2012г. към момента на подаване на офертата, то този документ може да се замени с представяне на информация за реализиран оборот за съответната година. 5.В образец №5 от Документацията за участие по т.1 и т.2 в таблицата с правят следните изменения: ВМЕСТО: 2009 ДА СЕ ЧЕТЕ: 2010; ВМЕСТО: 2010 ДА СЕ ЧЕТЕ: 2011; ВМЕСТО: 2011 ДА СЕ ЧЕТЕ: 2012; ВМЕСТО: (2009+2010+2011) ДА СЕ ЧЕТЕ: (2010+2011+2012);


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.02.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова
Длъжност: Кмет на Столична община