Версия за печат

00087-2013-0020

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-30 от 12.02.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. " Московска " №33, За: Диана Иванова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: d.ivanova@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: д-я " Обществени поръчки и търгове", ул. Париж №3 , партер , ст.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013-2016 по обособени позиции” Осъществява се по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на тревни площи, растителност, цветя, алеи и други паркови елементи на обекти от зелената система на Столична община, подробно описани в документацията за участие и посочени като местоположение в схеми (CD). Обектите са разпределени в 43 зони (позиции) на обща площ 22 230 дка, в т.ч. 12 090 дка обекти от 28-ма зона - основни центрове в ПП Витоша. Площите на отделните зони са от 50 дка за централни градски градини до 2 500 дка за лесопаркове. От тези зони : •Три зони (12,13,14) включват дървесна растителност по улиците (алейни насаждения) и в дворовете на общински детски, учебни и здравни заведения; •Една зона (28) включва Природен парк „Витоша” на обща площ 111 192 дка, парк „Панчарево-Кокаляне” и лесопарк „Побит камък” – за поддържане е включена приблизителната площ на основните центрове на Витоша и лесопарковете - 12 090 дка; •Тринадесет зони (15-27) включват зелени площи към транспортни магистрали – прилежащи и средни ивици; •Двадесет и шест зони (1-11 и 29-43) включват паркове и градини.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.02.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Мария Димитрова Бояджийска /съгласно заповед РД-09-69/25.01.2012 г. на Кмета на Столична община/
Длъжност: Заместник кмет на Столична община