Версия за печат

00087-2013-0020

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. " Московска " №33, За: Диана Иванова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: d.ivanova@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: д-я " Обществени поръчки и търгове", ул. Париж №3 , партер , ст.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, бул. "П.Каравелов" №5, За: Коренелия Нинкова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9522864, E-mail: so_green@abv.bg, Факс: 02 9522978

Място/места за контакт: Дирекция "Зелена система"

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. " Московска" №33, За: Д-я "Обществени поръчки и концесии", РБългария 1000, София, Тел.: 02 9377311

Място/места за контакт: фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013-2016 по обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013-2016 по обособени позиции” Осъществява се по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на тревни площи, растителност, цветя, алеи и други паркови елементи на обекти от зелената система на Столична община, подробно описани в документацията за участие и посочени като местоположение в схеми (CD). Обектите са разпределени в 43 зони (позиции) на обща площ 22 230 дка, в т.ч. 12 090 дка обекти от 28-ма зона - основни центрове в ПП Витоша. Площите на отделните зони са от 50 дка за централни градски градини до 2 500 дка за лесопаркове. От тези зони : •Три зони (12,13,14) включват дървесна растителност по улиците (алейни насаждения) и в дворовете на общински детски, учебни и здравни заведения; •Една зона (28) включва Природен парк „Витоша” на обща площ 111 192 дка, парк „Панчарево-Кокаляне” и лесопарк „Побит камък” – за поддържане е включена приблизителната площ на основните центрове на Витоша и лесопарковете - 12 090 дка; •Тринадесет зони (15-27) включват зелени площи към транспортни магистрали – прилежащи и средни ивици; •Двадесет и шест зони (1-11 и 29-43) включват паркове и градини.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно манипулационни планове приложени в Документацията за участие.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

35

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие за всяка зона (позиция) поотделно , както следва: първа зона - 1833/ хиляда осемстотин тридесет и три /лв. втора зона - 2250 / две хиляди двеста и петдесет /лв. трета зона - 875 / осемстотин седемдесет и пет/ лв. четвърта зона- 1916 /хиляда деветстотин и шестнадесет /лв. пета зона -1375 / хиляда триста седемдесет и пет/лв. шеста зона - 833 /осемстотин тридесет и три /лв. седма зона - 833 /осемстотин тридесет и три /лв. осма зона - 3250 /три хиляди двеста и петдесет/лв. девета зона - 1666 /хиляда шестстотин шестдесет и шест/лв. десета зона - 1083 /хиляда и осемдесет и три/ лв. единадесета зона - 750 /седстотин и петдесет/ лв. дванадесета зона - 3500 / три хиляди и петстотин/лв. тринадесета зона - 3500/ три хиляди и петстотин/лв. четиринадесета зона -2500/ две хиляди и петстотин/лв. петнадесета зона - транспортна - 2250 / две хиляди двеста и петдесет/лв. шестнадесета зона - транспортна -1500/хиляда и петстотин/лв. седемнадесета зона - транспортна- 916 /деветстотин и шестнадесет/лв. осемнадесетазона - транспортна - 1833/ хиляда осемстотин тридесет и три /лв. деветнадесета зона - транспортна - 2083/ две хиляди и осемдесет и три /лв. двадесета зона - транспортна - 1000/ хиляда/ лв. двадесет и първа зона - транспортна - 2583/две хиляди петстотин осемдесет и три /лв. двадесет и втора зона - транспортна - 2750/ две хиляди седестотин и петдесет/лв. двадесет и трета зона - транспортна - 2416/ две хиляди четиристотин и шестнадесет/лв двадесет и четвърта зона - транспортна - 1583/ хиляда петстотин осемдесет и три/ лв. двадесет и пета зона - транспортна - 1250/хиляда двеста и петдесет/лв. двадесет и шеста зона - транспортна - 833 /осемстотин тридесет и три /лв. двадесет и седма зона - транспортна - 833 /осемстотин тридесет и три /лв. двадесет и осма зона - ПП Витоша - 2833 / две хиляди осемстотин тридесет и три /лв. двадесет и девета - централна зона - 2333/ две хиляди триста тридесет и три /лв. тридесета - централна зона - 1083 / хиляда и осемдесет и три /лв тридесет и първа - централна зона - 1916 /хиляда деветстотин и шестнадесет/лв. тридесет и втора - централна зона - 1666/ хиляда шестстотин шестдесет и шест/лв. тридесет и трета - централна зона - 2083/ две хиляди и осемдесет и три /лв. тридесет и четвърта зона - НДК - 2750 / две хиляди седемстотини петдесет/лв. тридесет и пета зона - Южен парк ІІ - 1916 / хиляда деветстотин и шестнадесет/лв. тридесет шестазона "Здраве" - 2166 /две хиляди сто шестдесет и шест/лв. тридесет и седма зона - Лесопарк Борисова градина и растителност в Зоологическата градина- 1000 /хиляда/ лв. тридесет и осма източна зона - 833 /осемстотин тридесет и три /лв. тридесет и девета - източна зона - 833 /осемстотин тридесет и три /лв. четиридесета - източна зона - 833 /осемстотин тридесет и три /лв. четиридесет и първа - източна зона - 833 /осемстотин тридесет и три /лв. четиридесет и втора - западна зона - 2666 /две хиляди шестстотин шестдесет и шест/лв. четиридесет и трета - западна зона- 2083/ две хиляди и осемдесет и три /лв. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/. Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора, представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция /оригинал/ валидна за срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е от бюджета на Столична община, включен в капиталовата програма на дирекция "Зелена система" (за съответната година)

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.Участниците в процедурата трябва да представят:Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника. Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата и за срока на договора.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП (т.4.1.5, 4.1.8, 4.1.9 от документацията за участие) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП (т.4.1.12, 4.1.13, от документацията за участие) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал.1, т. 1, 4, 5, 6 и на чл. 56 от ЗОП (т. 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 от документацията за участие) се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Всеки участник може да кандидатства за не - повече от 5 /пет/ обособени позиции. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, буква "а" - "д", т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП.От участие се отстранява и участник за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.2,т.1,т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 буква "а" - "д", т.2 и т.3 , ал. 2 т.1,т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: - Заврени копия от годишните счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи за последните 3 години /2010, 2011 и 2012 г./ оформени съгласно ЗС или националното законодателство; Забележка: Ако срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя отчети за приходи и разходи и баланси от незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и представляващия участника. Представянето на отчети за приходите и разходите и баланси не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. - Информация за оборота от услуги за изпълнени подобни дейности за последните 3 години /2010, 2011 и 2012 г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се посочва по години, съгласно Образец № 7 от документацията за участие. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. Общо за последните 3 години (2010, 2011 и 2012) участникът да е реализирал оборот от подобни дейности (поддържане на паркове, градини и зелени площи) не по-малко от 300 000 /триста хиляди/ лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1.- Списък /Образец № 8/ с изпълнените договори с предмет – сходен на предмета на настоящата процедура. - За минимум 3(три) от договорите посочени в списъка да се представят референции. Представените референции да са подписани от Възложителя по договора, с отбелязан телефон и адрес за контакти, изходящ № и дата, подпис и печат. Да бъдат посочени стойността, дата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Към Списъка могат да се включат и неприключили към момента на подаване на офертата договори, ако е изтекла минимум една година от изпълнението им. 2.Списък-декларация /Образец №9 от документацията за участие/ на специалистите, отговарящи за изпълнението на поръчката. Към списъка за посочените специалисти да се приложат документи за придобити образование и квалификация /инж. озеленители или ландшафтни архитекти/, копие от диплома, трудова автобиография, придружени с актуална справка от НАП, договор за управление, или други доказателства, че ще бъдат на разположение за изпълнение на поръчката. Списък-декларация /Образец №9А от документацията за участие/ на работниците, придружен с актуална справка за трудовите договори от НАП или други доказателства, че ще бъдат на разположение за изпълнение на поръчката. 3. Списък – декларация/Образец №10/ за техниката с която разполага участникът за нуждите на изпълнение на обществената поръчка. Към него, за минималното техническо оборудване се представят: заверени от участника копия на регистрационните талони на транспортните средства и фактури за закупуването на техниката. В случай, че техническото оборудване не е собственост на участника, в офертата се представят и доказателства, че същото ще бъде на разположение при изпълнение на поръчката (договори за наем или за лизинг, които доказват, че същото ще бъде на разположение при изпълнение на поръчката). 4.Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ дейности предмет на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1.През последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012), участникът да е изпълнил най-малко 3 /три/ броя договори с предмет, сходен на предмета на настоящата процедура (поддържане на паркове, градини, зелени площи), за които да притежава и референции. Изпълнените договори да са за комплексно поддържане със съответните дейности, включени като манипулации в настоящата процедура: косене на тревните площи; събиране и извозване на окосената трева; резитба на храсти и корони на дървета; отсичане на дървета; засаждане на цветя; събиране на шума; поддържане на чистота; извозване на събрани отпадъци и др. Ще се признават договори, с които са се изпълнявали минимум три от изброените дейности. 2.Участникът да разполага с ръководен и технически персонал притежаващ опит по специалността минимум 3 години и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката - минимум двама квалифицирани специалисти /инж. озеленители или ландшафтни архитекти/. Да разполага с достатъчно работници за изпълнение на поръчката, както следва: - мин. по 3 бр. за всяка от зоните с площ до 200 дка.; - мин. по 4 бр. за всяка от зоните с площ от 200 до 300 дка; - мин. по 5 бр. за всяка от зоните с площ над 300 дка. 3.Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: •Моторни косачки с дву - или четири - тактов двигател, задвижвани на колела: - по 3 бр. за всяка от зоните с площ до 200 дка. - по 4 бр. за всяка от зоните с площ от 200 до 300 дка - по 5 бр. за всяка от зоните с площ над 300 дка •Моторна резачка - 1 бр. за всяка зона за която кандидатства; •Дробилна машина: –1 бр. при участие за до 2 зони, - 2 бр. при участие за повече от 2 зони •Товарно МПС камион до 3,5т. – 1бр. общо за всички зони; •Автовишка -по 1 бр. за всяка от зоните с алейни насаждения и дървесна растителност с № 12, 13 и 14 – 1бр. общо за всички останали зони. 4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ дейности предмет на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.03.2013 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична Община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, стая № 1 след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3, етаж 2, стая № 201. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч до 12.00 ч и от 14.00 ч до 16.00 ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч до 12.00ч. Или по банков път по Сметка в лева: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 BIC код на SOMB BG SF Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6 От датата на публикуване на обявлението в електрония регистър на АОП ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.03.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.03.2013 г.  Час: 10:00
Място

ул. Московска №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на интернет страницата на Столична община – www.sofia.bg най-малко два дни преди тяхното отваряне.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

след 29 месеца

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възможно е да се възложи (чрез процедура на договаряне без обявление), повторение на услугата от същия изпълнител, при условията на чл.90, ал.1, т.9 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ПЪРВА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ПЪРВА ЗОНА: 1. Градина "Буката" 2. Градина Църква "Св.Георги" 3. Градина "Ереван" - ул."Владайска" 4. Градина "Сухо езеро-голямо" - бул."Пенчо Славейков" 5. Градина "Сухо езеро-малка"-ул."Константин Иречек",ул."Даскал Манол" и градина срещу Пирогов 6. Зелена площ на пл."Ручей" и градина на ул."Битоля" и ул."Кюстендил" 7. Градина ул."Софийски герой", ул.Урвич", ул."Григор Начевич"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационните планове подробно описани в документацията за уастие; 58.72 дка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ВТОРА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ВТОРА ЗОНА: 1. Парк бул."Овча купел" - ул."Буземска" и градина на ул."Ангелов връх" и ул."Ново село" 2. Парк "Горна баня" 3. Градина м/у бул."Цар Борис ІІІ", ул."Славия", ул."691" и градина при дом №7 4. Парк "Овча купел - Банята"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационните планове подробно описани в Документацията; 122.2 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРЕТА ЗОНА: 1. Градина"Славейкови дъбове" 2. Лесопарк “Дъбова гора” 3. Лесопарк "Кошарите" 4. Градина "Св.Мина" -(Лозенец-Кръста) 5. Градини пл."Журналист", пл."Велчова завера", ул."Развигор"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 146.8 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ЧЕТВЪРТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ЧЕТВЪРТА ЗОНА: 1. Парк “Аерогара”,Парк “Правителствена аерогара” и ул. “М. Балканска” 2. Парк "Робов дол" - Слатина 3. Парк "Слатинска река"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 132 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ПЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ПЕТА ЗОНА: 1. Парк "Дружба"-ж.к.Дружба 1 2. Градина при сградата на район "Искър"-ул."Иван Арабаджията" и ул."Кръстю Пастухов"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 175.5 дка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ШЕСТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ШЕСТА ЗОНА: 1. Централна гара 2. Градина "Майчин дом" и градина "Алжир"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 52 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на СЕДМА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на СЕДМА ЗОНА: 1. Парк "Св.Никола" 2. Градини "Възраждане" - север и юг 3. Дворец на децата

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 51 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ОСМА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ОСМА ЗОНА: 1. ЗАПАДЕН ПАРК 2. Парк "Лебеда"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационните планове подробно описани в Документацията; 570 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДЕВЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДЕВЕТА ЗОНА: 1. Западен Лесопарк

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 1628 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДЕСЕТА ЗОНА: 1. Парк "Братка могила"-кв.Орландовци 2. Градина в кв."Орландовци"-ул."Мара Бунева"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 41 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ЕДИНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ЕДИНАДЕСЕТА ЗОНА: 1. Парк "Военна академия"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 65 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАНАДЕСЕТА ЗОНА: УЛИЧНИ НАСАЖДЕНИЯ - СЕВЕР (Граници - на север от бул."Сливница", бул."Добринова скала", бул."Царица Йоана", бул."Тодор Александров",бул."Цар Освободител", бул."Цариградско шосе")

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИНАДЕСЕТА ЗОНА: УЛИЧНИ НАСАЖДЕНИЯ - ЮГ (Граници - на юг от бул."Сливница", бул."Добринова скала", бул."Царица Йоана", бул."Тодор Александров",бул."Цар Освободител", бул."Цариградско шосе")

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЗОНА: ДЪРВЕСНИ НАСАЖДЕНИЯ В ДВОРОВЕ НА: общински училища общински детски градини общински здравни заведения

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ПЕТНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ПЕТНАДЕСЕТА ЗОНА - транспортна: Ботевградско шосе с детелина(от Подуене до Околовръстното)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 270 дка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ШЕСТНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ШЕСТНАДЕСЕТА ЗОНА - транспортна: 1. Бул.“Ген. Дан. Николаев”(от Сточна гара до гара Подуене вкл. Зел площи при гарата и трансп. Възел) 2. Бул. “Ситняково”, ул.“Мих. Еминеску”(с трансп.възел на Цариградско шосе), 3. Бул."П.К.Яворов" до моста на бул."Цариградско шосе" + трансп.възел на Цариградско шосе 4. Бул."Вапцаров"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 62.2 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на СЕДЕМНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на СЕДЕМНАДЕСЕТА ЗОНА - транспортна: Ул. “Резбарска” с трансп. възел (от ул."І ва Българска армия" до бул."Вл.Вазов") Бул.“Вл. Вазов” с трансп.възел(от пл.Чавдар до Ботевградско шосе) Бул. “В. Левски”(от Дондуков до Сточна гара и бул."Константин Стоилов")

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове описани подробно в Документацията; 93 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ОСЕМНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ОСЕМНАДЕСЕТА ЗОНА - транспортна: Бул. “Цариградско шосе”(от Орлов мост до Околовръстно шосе)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 310 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДЕВЕТНАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДЕВЕТНАДЕСЕТА ЗОНА - транспортна: 1. Бул. “Асен Йорданов”,Бул. “Искърско шосе”,Бул. “Г. М. Димитров” и прилежащи площи Пътен възел 4-ти км с прилежащите зел. площи и пл. Авиационен 2.Бул."Драган Цанков",прил зелени площи към метростанции, градина "Хосе Марти" и парк ул."Тинтява" и река "Новачица"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 178 дка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТА ЗОНА - транспортна: Бул. “Проф. Цв. Лазаров”(от бул."Асен Йорданов" до бул."Димитър Пешев"),Бул. “Брюксел”,Бул. “Хр. Колумб”(от Ас. Йорданов до Цариградско шосе)Бул.“Ал. Малинов”(от Цариградско шосе до Околовръстно шосе)Бул. “Андрей Ляпчев”, бул."А.Сахаров" и бул."Проф.Марко Семов”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 123 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ЗОНА - транспортна: Бул.“България” с бул.“Евл. Георгиев”, пътен възел НДК –бул.“П.Славейков” и колелото на ТМ№7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 181 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ЗОНА - транспортна: 1. Бул. “Пушкин” и пл. "Знаме на мира", ул. “Даскал Ст. Попандреев”, парк "Воденичница"-Бояна 2. Околовръстно шосе пред резиденция Бояна, пътен възел Драгалевци-Симеоново

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 296 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ЗОНА - транспортна: 1. Бул."Македония",Бул. “Ген. Скобелев”, Руски паметник, Бул."Тотлебен", Бул."Ц.Борис ІІІ" (вкл. градини ул."Народен герой", бул."Братя Бъкстон") 2. Бул."Братя Бъкстон" 3. Бул."Никола Петков" от бул."Цар Борис ІІІ" до ул."Д-р Григовов" и ул."Боряна" 4. Градина бул."Цар Борис" и ул."Добри Христов", ул."Видлич" 5. Градина "Книжовник"-бул."Цар Борис", ул."Балчик", ул."Съвет на Европа" 6. Градина колелото на тм.№5 - кв.Княжево"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 138.3 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ЗОНА - транспортна: 1. Бул. “Т. Александров” , бул. “Царица Йоана” , ул."П.Дертлиев", Бул. "Ал.Стамболийски" до Западен парк 2. Бул."Панчо Владигеров"и парк "Люлин" и зелени площи на ул."Райко Даскалов"12,1 и на ул."Никола Беловеждов" 3. Зелена площ м/у бул."К.Величков", бул."Ал.Стамболийски, Бул."Т.Александров"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 216.4 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ЗОНА - транспортна: 1. Бул."П.Ю.Тодоров" през бул."Иван Гешов" до бул."Възкресение",Бул. “Овча купел” и ул.“Никола Мушанов”, Бул.“Възкресение” до ул.“Рижки проход” 2. Бул."Гоце Делчев - 18дка. и ул." Житница" -до бул."Никола Мушанов" 3. Градина при читалище "Кирил и Методий" на бул."Възкресение"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 118.3 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ЗОНА - транспортна: 1. Бул. “Сливница” (от Сточна гара до ул. “Кукуш”), Бул. “Опълченска” до бул.“Княгиня М. Луиза”, Бул."Ген. Столетов" 2. Бул. “Инж. Иван Иванов”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 54.3 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ЗОНА - транспортна: Надлез “Надежда”, Бул. “Рожен” до ул. “Б.Нейков”, ул."202-ра"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 121.8 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ОСМА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ОСМА ЗОНА - ПП ВИТОША (обща площ 111 192дка): 1. Княжево, Дендрариум 2. Златни мостове 3. Драгалевци, Алеко 4. Бистрица,Парк "Панчарево -Кокаляне"(30дка), Лесопарк "Побит камък"(3610дка)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 12090 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ЗОНА - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА; 1. Парк "Вл.Заимов", Театър "Сфумато"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 126 дка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТА ЗОНА - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТА ЗОНА - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА: 1. Градина "Докторски паметник" 2. Градина "Библиотека"Св.Св.Кирил и Методий"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 41 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕ И ПЪРВА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕ И ПЪРВА ЗОНА - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА: 1. Градина "Руска църква" 2. Градина "Национална художествена галерия" 3. Градина "Св. Кл.Охридски" 4. Околно пространство пл."Св.Ал.Невски"- 5. Градина "Кюлуците, " Паметник "В.Левски", Паметник "ЦарОсвободител", градина пред НДСВ, ДворовеСО

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията ; 62.7 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ЗОНА - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА: 1. Парк "Съветска армия",растителност 3бр.прилежащи подлези и пешеходна зона бул."Цар Освободител", Мавзолей "Княз Ал.Батенберг"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 98 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ЗОНА - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА: 1. Градска градина, Народен театър, Градина "Чайка" и пл."Гарибалди" 2. Градина "Св.Седмочисленици", Градина "Такев", Нотариат и пл."Славейков"- прилежащи площи 3. Ларго, Градина"Централна баня", Президентство и пешеходна зона "Пиротска" 4. Площад "Св.Неделя", сквер "Рила", ротонда "Св.Георги" 5. Градина "Кристал"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 58 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ЗОНА - НДК: 1. Южен парк - І част - "НДК" 2. Бул."Витоша" -пешеходна зона с цветарници 3. Кръстовище бул."Витоша" и бул."П.Славейков"- цветарници 4. Градина пред 22 СОУ бул."Витоша" и бул."П.Славейков" 5. Бул."Витоша"- зелена площ към паметник на Иван Вазов и градина на колелото на тм.№1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 170.2 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ЗОНА - ЮЖЕН ПАРК II: 1. Южен парк - ІІ част 2. Градина "Черни връх" 3. Градина "Баня Лозенец" и градина на "пл."Папа Йоан Павел ІІ"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 333.8 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ЗОНА "ЗДРАВЕ": 1. Парк "Здраве" 2. Парк "Хиподрума" 3. Градина "ГУСВ"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 136 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ЗОНА - ЛЕСОПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА И РАСТИТЕЛНОСТ В ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 2441 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ОСМА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ОСМА ЗОНА: Парк "Мир и Дружба" в Студентски град и бул."8-ми декември"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 217 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ЗОНА: 1. Парк "100 години СОФИЯ" в Младост 2 2. Парк срещу сградата на район "Младост" в Младост 3 3. Градина при читалище в Младост 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 92.4 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ЧЕТИРИДЕСЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ЧЕТИРИДЕСЕТА ЗОНА: 1. Парк "Гео Милев" в р-н "Слатина" 2. Парк "Берлинска стена"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 114.5 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ЗОНА: 1. Парк "Герена" 2. Градина на ул."Витиня" и ул."Константин Фотинов" 3.Градина ул."Черковна" и ул."Йоаким Осоговски"към черква "Св.Богородица" Градини в кв.Хаджи Димитър -5бр.": ул."Скайлер" и ул."Ильо Войвода"; Ул."Скайлер" и ул."Панайот Хитов"; ул."Скайлер" и ул."Уошбърн"-; ул."Уошбърн" ул."Макгахан" и ул."Спас Гинев"-читалище-; ул."Удшбърн" ул.Никола Войновски" и ул."Къкринско ханче”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 108 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ЗОНА: 1. Северен парк - 2. Парк "Надежда"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 827.5 дка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Поддържане на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ЗОНА
1) Кратко описание

Поддържане на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ЗОНА: 1. Парк "Св.Троица" - 2. Парк "Св.Петър и Павел"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Съгласно манипулационни планове подробно описани в Документацията; 180 дка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 35