Версия за печат

00087-2013-0017

BG-гр. София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична Община, ул. „Московска” № 33, За: Андрей Стаменов, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. "Париж" №3, етаж партер, стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Ива Младенова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377366, E-mail: imladenova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. "Париж" №3, етаж партер, стая №6

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" №33, За: фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377505, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: фронт офис

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.sofia.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обособена позиция № 1 с предмет: "Доставка на апаратура за отделение за лъчелечение"; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”; Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” включва доставка на Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия; Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия и Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи; Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика” включва доставка на Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф и Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти. Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ включва доставка на "HIS & PACS" - интегрирана информационна система

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33150000, 38547000, 33111650, 33100000

Описание:

Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия
Дозиметрична система
Устройства за мамография
Медицинско оборудване

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

• Доставена рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия – 1 бр.; • Доставена рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия – 1 бр.; • Доставена дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи – 1 бр.; • Доставен многослайсен компютърен томограф – 1 бр.; • Доставена дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти – 1 бр.; • Доставена "HIS & PACS" - интегрирана информационна система – 1 бр.

Стойност, без да се включва ДДС
3165000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

180

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на : За обособена позиция № 1 – 11 000 (еденадесет хиляди).; За обособена позиция № 2 – 18 000 (осемнадесет хиляди) лева За обособена позиция № 3 – 2 300 (две хиляди и триста лева) лева Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената по договора се заплаща, както следва: 1. авансово плащане - ....... (не повече от 20 % /двадесет на сто/) от цената по чл. 3, ал. 1 в срок до 60 (шестдесет) дни след подписване на договора срещу представена банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на искания аванс и оригинална фактура за дължимата сума; 2. окончателно плащане – в размер на останалата част от цена по чл. 3, ал. 1, платима в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора и оригинална фактура за дължимата сума. Дължимите плащания се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени в ал. 1, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във фактурата, издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да се съдържа текст, че плащането се извършва със средства, отпуснати по проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/009 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, подписан от Кметът на Столична Община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съобразно който Столична Община е Бенефициент по проекта.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Участниците в обединението трябва да определят (упълномощат) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица; Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; В документа трябва да се определи и наименованито на участника (обединение/консорциум); Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. Всеки участник може да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелтсвата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП, както и някое от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (доставка и/или производство на медицинска апаратура), свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5години; 6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1. който не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията; 2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП, както и някое от описаните в настоящия раздел обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”. В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя. Продължава в раздел VІ.3.3. от настоящото обявление.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот, реализиран от участника през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Декларацията трябва да бъде придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за всяка от последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника; 2. декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, реализиран от участника през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документ се представят само от участниците в обединението чрез които обединението доказва съответстивето си с поставените минимални изисквания за подбор, съгласно чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва: • За обособена позиция № 1 :3 345 000 (три милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева; • За обособена позиция № 2 : 5 460 000 (пет милиона четиристотин и шестдесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 3 : 690 000 (шестстотин и деветдесет хиляди) лева. 2. Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, общо за предходните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва: • За обособена позиция № 1 :2 230 000 (два милиона двеста и тридесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 2 : 3 640 000 (три милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева; • За обособена позиция № 3 : 460 000 (четиристотин и шестдесет хиляди) лева. Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоките, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя отферта. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка и внедряване на информационна система – за обособена позиция № 3), неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията; 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; 3. Копие на сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с медицински изделия; 4. Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери преминали курс на обучение (за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и доставка, внедряване, гаранционна поддръжка на информационната система и обучение на персонала - по обособена позиция № 3), придружена от: • автобиографии на сервизните инженери, • заверени от тях копия на сертификати за преминат курс на обучение за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала - лекари (лъчетерапевти), медицински физици и лаборанти от Отделение по лъчелечение, гаранционно обслужване на комплексно медицинско лъчетерапевтично оборудване и прилежащата техника и софтуер, издадени от производителите на съответната апаратура; • декларация за ангажираност на инженерите. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документ се представят само от участниците в обединението чрез които обединението доказва съответстивето си с поставените минимални изисквания за подбор, съгласно чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, описаните в настоящия раздел документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. 1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко един договор за: • За обособена позиция № 1 : доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един или повече медицински апарата, които са предмет на съответната обособена позиция от обществената поръчка ; • За обособена позиция № 2 : доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един или повече медицински апарата, които са предмет на съответната обособена позиция от обществената поръчка ; • За обособена позиция № 3 : доставка и внедряване на информационна система, която е предмет на съответната обособена позиция от обществената поръчка 2. Производителят на предлаганата апаратура трябва да притежава валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент (приложимо за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2); 3. Участникът трябва да прилага внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват търговия с медицински изделия. (приложимо за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2); 4. Участникът да осигури екип от най-малко двама квалифицирани сервизни инженера, по всяка обособена позиция, по която представя предложение, преминали курс на обучение при производителя за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: обособена позиция № 1; тежест: 100
Показател: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 35
Показател: Срок на доставка; тежест: 5
Показател: Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация ; тежест: 5
Показател: Срок на гаранционно обслужване; тежест: 5
Показател: Технически параметри - А1 – брой кодирани апликатори при дълбока рентгено-терапия - 15 т.; А2 - диапазон на изменение на тока при повърхностна рентгено-терапия - 10 т.; А3 – диапазон на изменение на напрежението при дълбоката рентг. терапия - 10 т.; А4 - чувствителност по ток на еталонен електрометър - 15 т.; тежест: 50
Показател: обособена позиция № 2; тежест: 100
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 35
Показател: Срок за доставка на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2; тежест: 5
Показател: Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2 - продължава в раздел VІ.3.3. ; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 28 - 045088 от 10.02.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.02.2013 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена в Столична Община - адрес: гр. София - 1000, ул. „Париж” №3, стая №1 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Столична Община, адрес: гр. София - 1000, ул. „Париж” №3, стая №1 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.4, стая №405 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в петък, последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, вид плащане 447000. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Столична Община (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.sofia.bg.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.03.2013 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.03.2013 г.  Час: 14:00
Място

В сградата на Столична Община - гр. София, ул. "Париж" № 3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. Комисията ще обяви писмено до участниците датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както и ще оповести тази информация на посочените в настоящото обявление Интернет адрес - http://www.sofia.bg.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/.2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

І. Продължение за раздел ІІІ.2.1. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова плика № 2 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. Представят се толкова плика № 3 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация. ІІ. Продължение от раздел ІV.2.1. - Критерии за възлагане: Срок на гаранционно обслужване на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2 - 5 т.; Технически параметри (А.1. Дебелина на реконструираните срезове при спирална аквизиция в мм - 15 т.; А.2. Площ на малкия фокус в кв. мм - 10 т.; А.3. Време за сканиране (едно пълно завъртане на 360О) на компютърния томограф - 5 т.; А.4 Размер на пиксела на дигиталния мамограф - 5 т.; А.5 Разделителна способност на дигиталния мамограф (lp/mm) без геометрично увеличение - 10 т.; А.6 Заводска гаранция за липса на мъртви пиксели в детектора на дигиталния мамограф - 5 т.) - 50 т.; За обособена позиция № 3 - 100 т. Цена за изпълнение на поръчката - 45 т.; Срок на доставка - 10 т.; Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация - 10 т.; Срок на гаранционно обслужване - 10 т.; Технически параметри (А1 – Брой специализирани работни станции - 10 т.; А2 – Брой лицензии за едновременен достъп на потребители - 5 т.; А3 – Брой генерирани и обработвани филмови формати - 5 т.; А4 – Брой генерирани и обработвани образни формати - 5 т.) - 25 т. ІІІ. На основание чл. 64,ал. 3 от ЗОП, срокът за получаване на оферти по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП от 52 календарни дни се намалява със седем дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още пет дни, тъй като от датата на публикуване на обявлениетот в електронен вид възложителят осигурява пълен достъп до документацията за участие на интернет страницата на Столична община - http://www.sofia.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.02.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение”
1) Кратко описание

„Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” Предметът на обособената позиция включва: 1. Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия; 2. Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия; 3. Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33150000, 38527200

Описание:

Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия
Дозиметри

3) Количество или обем

• Доставена рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия – 1 бр.; • Доставена рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия – 1 бр.; • Доставена дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи – 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1115000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”
1) Кратко описание

„Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика” Предметът на обособената позиция включва: 1. Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф; 2. Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

• Доставен многослайсен компютърен томограф – 1 бр.; • Доставена дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти – 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1820000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на интегрирана информационна система“
1) Кратко описание

„Доставка на интегрирана информационна система“ - "HIS & PACS" - интегрирана информационна система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

• Доставена "HIS & PACS" - интегрирана информационна система – 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
230000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване