Версия за печат

00087-2013-0017

BG-гр. София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-25 от 07.02.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. „Московска” № 33, За: Андрей Стаменов, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377530

Място/места за контакт: младши експерт в Дирекция „ОПК“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване". Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение”; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”; Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” включва доставка на Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия; Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия и Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи; Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика” включва доставка на Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф и Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти. Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ включва доставка на "HIS & PACS" - интегрирана информационна система

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвения от Столична Община и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. бюджет по проект „Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставката, предмет на настоящата поръчка е 3 165 000 лв. (три милиона сто шестдесет и пет хиляди лева) без вкл. ДДС или 3 798 000 лв. (три милиона седемстотин деветдесет и осем лева) с вкл. ДДС. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 45а, ал. 2, т. 2, буква „б” от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е равна или по-висока от 391 160 (триста деветдесет и една хиляди сто и шестдесет) лева без вкл. ДДС за доставки и 254 254 (двеста петдесет и четири хиляди двеста петдесет и четири) лева без ДДС за доставки по приложение № 4, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, като е длъжен да я изпрати за публикуане, освен в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки и в Официален вестник на Европейския съюз. Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.02.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Фандъкова
Длъжност: Кмет на Столична община