Версия за печат

00285-2013-0002

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Миланка Самарджиева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885612, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Камелия Илиева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885501, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на хигиенни продукти за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на хигиенни продукти по две обособени позиции: 1. Почистващи, перилни и дезинфектиращи хигиенни препарати; 2. Хартиени изделия и помощни материали за хигиенни нужди.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39800000, 39831000, 39831220, 39831240, 33760000, 33771000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти
Перилни и почистващи препарати
Обезмасляващи вещества
Почистващи вещества
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Изделия от хартия за санитарна употреба

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер по обособени позиции: № 1. Почистващи, перилни и дезинфектиращи хигиенни препарати – 300 (триста) лева; № 2. Хартиени изделия и помощни материали за хигиенни нужди – 400 (четиристотин) лева. Участникът представя гаранция за обособената/ите позиция/и, за които участва. Гаранцията се представя във форма, избрана от участника - парична сума по банковата сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. В банковата гаранция се посочват условията, при които може да се задържа и да се пристъпи към упражняване на правата по нея, ако участникът: оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване офертите; обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител; е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер по обособени позиции: № 1. Почистващи, перилни, дезинфектиращи хигиенни материали – 500 (петстотин) лева; № 2. Хартиени изделия и помощни материали за хигиенни нужди – 500 (петстотин) лева без ДДС, представена при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 25 месеца, считано от момента на подписване на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - клон Благоевград

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал, в срок до 10 дни от подписването на протокол за изпълнена доставка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за юридически лица и еднолични търговци; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното законодателство, когато е физическо лице – документ за самоличност; 2. При обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 5. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12; 7. Други документи и информация съгласно документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.03.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

Внесени в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат, новата сграда, стая 206.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.03.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.03.2013 г.  Час: 09:30
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, новата сграда, втори етаж, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.02.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Почистващи, перилни и дезинфектиращи хигиенни препарати
1) Кратко описание

Периодични доставки на почистващи, перилни и дезинфектиращи хигиенни препарати

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39800000, 39831000, 39831220, 39831240

Описание:

Почистващи и полиращи продукти
Перилни и почистващи препарати
Обезмасляващи вещества
Почистващи вещества

3) Количество или обем

Съгласно документацията.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Хартиени изделия и помощни материали за хигиенни нужди
1) Кратко описание

Периодични доставки на хартиени изделия и помощни материали за хигиенни нужди

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33760000, 33771000

Описание:

Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Изделия от хартия за санитарна употреба

3) Количество или обем

Съгласно документацията.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24