Версия за печат

BG-гр. София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис III № 215 ет 9, За: Миглена Манолова, България 1618, гр. София, Тел.: 0884 420751, E-mail: office@ncsip.bg

Място/места за контакт: дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на компютърно и периферно оборудване и лицензи за общи и специализирани софтуерни продукти

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на компютърно и периферно оборудване по спецификация и на лицензи за общи и специализирани софтуерни продукти.

Прогнозна стойност
161303 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство за опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Защита на трудовата заетост и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2013 г.