Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 420751, E-mail: office@ncsip.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изготвяне на ДОВОС за доизграждане на автомагистрала "Хемус"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Предвид необходимостта от изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта за доизграждане на автомагистрала "Хемус" и доклад за оценка на въздействието върху предмета и целите на опазване в защитени зони, етапите, които следва да се изпълнят от изпълнителя, са следните: Информационно обезпечаване Предоставяне на Консултанта на необходимите изходни данни за изготвяне на поръчката (предпроектни проучвания, избрано трасе, проведени геоложки проучвания, археологически проучвания и др.) Набавяне на допълнителна информация по реда на Закона за достъп до информация Изработване на Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС Провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС със заинтересовани ведомства и организации като Министерство на околната среда, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Басейнова дирекция Дунавски район, Областни администрации, общински администрации, Неправителствени организации и др. Подготовка на Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС Съгласуване на изготвеното Задание с компетентните органи – МОСВ и МЗ Изготвяне на ОВОС и оценка за съвместимостта на проекта върху предмета и целите на опазване в защитени зони Подготвя се доклад за ОВОС, който оценява въздействията върху околната среда. Съгласно измененията на ЗБР (Закона за биологичното разнообразие) и ЗООС (Закон за опазване на околната среда) за територии, които попадат в границите на защитени зони по Натура 2000, е необходимо освен оценка на въздействието върху околната среда, да се направи и оценка на съвместимост на съответното инвестиционно предложение с предмета и целите на защитената зона, в която попада. При преценка, че инвестиционното предложение е съвместимо, се изготвя доклад за оценка на въздействието му върху предмета и целите на опазване в зоната. Подготовка и провеждане на обществени обсъждания на докладите

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
550000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71313440

Описание:

Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ