Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 420751, E-mail: office@ncsip.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала "Хемус"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Автомагистрала „Хемус” е предвидено да свързва София с Варна и дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. Към август 2012 г. са завършени участъците Горни Богров - Ябланица и Варна - Шумен. В момента се изграждат отсечките пътен възел „Яна” - околовръстен път на София (от км 0+000 до км 8+460) и с. Белокопитово - Шумен (от км 342+200 до км 350+000). Неизградената част започва от гр. Ябланица, Ловешка област, на запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток. Тя ще свърже вече изградените участъци в западния и източния край и няколко големи града – Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще бъде източно-западната връзка в Северна България и с пристанище Варна, което е ключово място за търговия с Украйна, Русия и Турция. Изготвянето на идейните проекти за всеки от участъците, на които е разделен проектът, включват извършването на следните дейности: извършване на геодезическо заснемане обработване на информацията от геодезическото заснемане; набавяне, извършване и преглед на геоложки и хидрогеоложки проучвания; геометрично решение на трасето в план и профил, на крайпътните обекти, съоръжения и възли, както и на тяхното разположение, отчитайки изискванията на Възложителя; определяне на местата, вида, общото разположение и отворите на нужните големи съоръжения (тунели, мостове, надлези, подлези, подпорни и укрепителни стени, корекции на речни корита, укрепване на свалчища и др.); оценка и специфициране на земните работи (включително проектиране на големи изкопи и насипи); оразмеряване на пътната конструкция; проектиране на отводняване; задаване на разположение и изисквания към зони за почивка, обслужване и поддръжка; задаване на възможни места и изисквания за складиране на строителни материали и площадки за депониране на земни маси от изкопите и тунелите; преглед и редакция на технически документи, например изисквания за проектиране и строителство, референтни условия и т.н.; идейно проектиране и съгласуване на премествания на инженерни мрежи; изготвяне на парцеларни планове, в които са посочени засегнатите от постоянното строителство площи; проектиране на мерки за намаляване въздействието върху околната среда; пътни принадлежности – пътни знаци, осветление, огради и др.; изготвяне на типови напречни профили и стандартни детайли; допълване на технически спецификации за строителство; прогнозна строителна програма; изготвяне на количествена сметка и подробна оценка на разходите. Идейният проект и парцеларният план ще бъдат одобрени от Възложителя, след което ще бъде възможно издаването на разрешително за строеж и възлагане на договор (или договори) за проектиране и строителство. Проектирането в следващата фаза ще бъде продължено от изпълнителя/изпълнителите на договора за проектиране и строителство. Изготвянето на идейния проект включва и изработването на т. нар. „референтен проект”, който съдържа чертежите, таблиците и данните, необходими за изготвяне на оферта за изпълнение на строителството.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
3000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала "Хемус"
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на идеен проект на участък 1 от Ябланица до път II-35
1) Кратко описание

Изготвяне на идеен проект за участък 1 от Ябланица до пресичането с път II-35.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

3) Количество или обем

Изготвяне на идеен проект за участък с приблизителна дължина 60 км от Ябланица до пресичането с път II-35.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на идеен проект за участък 2 от път II-35 до път Е85
1) Кратко описание

Изготвяне на идеен проект за участък 2 от пресичането с път II-35 до пресичането с път Е85.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

3) Количество или обем

Изготвяне на идеен проект за участък 2 с приблизителна дължина 85 км от пресичането с път II-35 до пресичането с път Е85.Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на идеен проект за участък 3 от път Е85 до с. Белокопитово
1) Кратко описание

Изготвяне на идеен проект за участък 3 от път пресичането с Е85 до с. Белокопитово.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

3) Количество или обем

Изготвяне на идеен проект за участък 3 с приблизителна дължина от 111 км от пресичането с път Е85 до село Белокопитово.