Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 420751, E-mail: office@ncsip.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Подготовка на предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала "Хемус"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Автомагистрала „Хемус” е предвидено да свързва София с Варна и дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. Към август 2012 г. са завършени участъците Горни Богров - Ябланица и Варна - Шумен. В момента се изграждат отсечките пътен възел „Яна” - околовръстен път на София (от км 0+000 до км 8+460) и с. Белокопитово - Шумен (от км 342+200 до км 350+000). Неизградената част започва от гр. Ябланица, Ловешка област, на запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток. Тя ще свърже вече изградените участъци в западния и източния край и няколко големи града – Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще бъде източно-западната връзка в Северна България и с пристанище Варна, което е ключово място за търговия с Украйна, Русия и Турция. Предпроектните проучвания за нейното доизграждане включват извършването на следните дейности: преглед и оценка на всички разработени до момента вариантни решения; идентифициране на необходимостта от нови варианти и разработването им; първоначално определяне на инвестиционната стойност на всеки от вариантите; първоначално определяне (по литературни данни и картен материал) на влиянието върху околната среда, защитени зони и територии, потенциалното засягане на археологически находки и паметници на културата; оценка на необходимостта от актуализиране прогнозата на трафика и ако е необходимо изготвянето на нова за новите варианти; актуализиране на анализите разходи-ползи за вариантите, за които такива има, и изготвяне на нови за новите варианти – на този етап анализите ще бъдат опростени, за да послужат за сравнение на вариантите; сравнение на вариантите чрез мултикритериен анализ; актуализиране (или изготвяне на нов) анализ разходи-ползи за избрания вариант; подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1250000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ